Služby - 4. čtvrtletí 2023

Tržby ve službách v roce 2023 klesly o 3,0 %

08.02.2024
Kód: 180030-23
 

Ve 4. čtvrtletí tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně klesly o 3,0 %, stejně tak za celý rok 2023. Mezičtvrtletně tržby po očištění o sezónní vlivy reálně vzrostly o 0,1 %.

„Celoroční tržby ve službách oproti roku 2022 klesly o 3,0 %. Nejvyšší příspěvek k poklesu vykázalo odvětví dopravy a skladování s meziročním snížením tržeb o 9,6 %,“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy vzrostly reálně o 0,1 %. Nejvyšší růst tržeb vykázala sekce profesní, vědecké a technické činnosti a sekce ubytování, stravování a pohostinství, naopak tržby klesly v odvětví dopravy a skladování.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy klesly ve 4. čtvrtletí 2023 o 3,0 %. Největší pokles zaznamenalo odvětví dopravy a skladování.
 

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování tržby klesly o 9,5 %. Na poklesu se nejvíce podílelo skladování a vedlejší činnosti v dopravě, kde se tržby snížily o 12,6 %, a pozemní a potrubní doprava, kde byly tržby nižší o 9,1 %. Pokles tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 1,4 %), poštovní a kurýrní činnosti (o 0,3 %) a letecká doprava (o 0,2 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 1,6 %. Růst tržeb byl větší v ubytování (o 3,7 %) než ve stravování a pohostinství (o 0,9 %);
 • v informačních a komunikačních činnostech tržby poklesly o 2,6 %. Největší meziroční pokles tržeb zaznamenal filmový a hudební průmysl (o 23,0 %). Nižší tržby zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 10,9 %), informační činnosti (o 4,8 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 2,4 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Naopak vzrostly tržby telekomunikačním činnostem (o 1,0 %) a tvorbě programů a vysílání (o 10,4 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,0 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby vzrostly o 3,5 %. Nejvyšší nárůst tržeb vykázaly architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (o 8,6 %). Tržby v činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení vzrostly o 3,1 %, v právních a účetnických činnostech o 3,0 %, reklamní agentury a průzkum trhu zaznamenaly růst o 2,7 %. Naopak ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru meziročně klesly o 5,7 %;
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby klesly o 2,8 %. Největší pokles zaznamenaly agentury práce (o 16,3%). O 8,5 % tržby klesly činnostem souvisejícím se stavbami a úpravou krajiny, bezpečnostním a pátracím činnostem o 4,5 %, administrativním kancelářským a jiným podpůrným činnostem pro podnikání o 4,4 % a činnostem v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 1,8 %.  Cestovním agenturám, kancelářím a jiným rezervačním a souvisejícím činnostem tržby meziročně vzrostly o 16,9 %.

_____________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za 4. čtvrtletí 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Počínaje Rychlou informací za 1. čtvrtletí 2024 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2015 budou nově poměřovány k průměru roku 2021, dojde i k použití váhového schématu roku 2021.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 1. 2024

Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2024

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31030

Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2024

 

 • cslu020824.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz