Služby - 4. čtvrtletí 2018

Tržby ve službách v roce 2018 rostly o 2,7 %

07.02.2019
Kód: 180030-18
 

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 0,7 %, bez očištění o 1,1 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 1,1 %.

Za celý rok 2018 se tržby ve službách meziročně reálně zvýšily o 2,7 %.
 

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2018

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 1,1 %. Mezičtvrtletní pokles zaznamenaly všechny sekce.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 0,7 %. Nejvyšší růst zaznamenaly informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 1,1 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,7 %. Dvouciferný růst tržeb vykázala objemově nejmenší vodní doprava (o 27,5 %) a letecká doprava (o 13,4 %). Tržby vzrostly také skladování a vedlejším činnostem v dopravě (3,2 %) a pozemní a potrubní dopravě (o 2,7  %). Naopak nižší tržby zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 5,8 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 0,3 %. V ubytování se tržby snížily o 1,5 %, ve stravování a pohostinství naopak vzrostly o 0,1 %;
 • v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 4,6 %. Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem (o 11,2 %), kam patří například zpracování dat, webové portály a hosting. Vyšších tržeb dosáhl také tzv. filmový a hudební průmysl (o 10,5 %), vydavatelské činnosti (o 9,4 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,1 %) a tvorba programů a vysílání (o 2,4 %). Naopak telekomunikačním činnostem tržby poklesly o 0,2 %;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 3,2 %. Pokles vykázaly jak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 5,8 %), tak i tržby v objemově významnějším pronájmu nemovitostí (o 2,4 %);
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby snížily o 1,0 %. V této sekci vzrostly tržby pouze právním a účetnickým činnostem (o 5,4 %). Největší pokles zaznamenaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 5,2 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Dále klesly tržby i reklamním agenturám a průzkumu trhu (o 4,5 %), činnostem vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,5 %) a architektonickým a inženýrským činnostem (o 0,1 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby klesly o 0,5 %. Růstu dosáhla oblast pronájmu a operativního leasingu (o 3,8 %), agentury práce (o 0,7 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 0,5 %). Klesly naopak činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 5,9 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 2,2 %) a cestovní agentury (o 1,5 %).

 

Vývoj v roce 2018

V roce 2018 se tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 2,8 %, bez očištění o 2,7 % (v roce 2018 byl stejný počet pracovních dnů jako v roce 2017).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

 • tržby v dopravě a skladování vzrostly o 4,6 %, především díky vývoji ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě (růst o 6,3 %) a v pozemní a potrubní dopravě (růst o 3,7 %). Letecké dopravě vzrostly tržby již třetím rokem v řadě, tentokrát o 7,4 %. Nejvýraznější nárůst však zaznamenala vodní doprava (o 16,9 %), která vlivem provozování vodní dopravy mimo území ČR vykazovala dvouciferný růst poslední tři čtvrtletí roku 2018. Po předchozích dvou letech růstu se snížily tržby poštovním a kurýrním činnostem (pokles o 2,0 %);
 • v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby meziročně zvýšily o 0,8 %. Tržby ve stravování a pohostinství zaznamenaly růst (o 1,4 %), naopak tržby v ubytování poklesly (o 0,8 %);
 • na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 5,3 % se podílela všechna odvětví. Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhly informační činnosti (o 9,1 %), které rostly nepřetržitě již pátým rokem. Zvýšení tržeb zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 7,1 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,7 %), tvorba programů a vysílání (o 6,0 %), telekomunikační činnosti (o 2,3 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 0,3 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,6 %. Pokles zaznamenaly jak realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 1,8 %), tak i pronájem nemovitostí (o 1,5 %);
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) tržby vzrostly o 0,7 %. Růst tržeb v této sekci podpořily právní a účetnické činnosti (o 4,1 %), ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,7 %), činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,9 %) a architektonické a inženýrské činnosti (o 0,2 %). Klesly pouze tržby reklamních agentur a průzkumu trhu (o 3,4 %);
 • v administrativních a podpůrných činnostech3) se tržby meziročně zvýšily o 2,3 %. Nejvýrazněji se nárůst projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,6 %). Vyšších tržeb dosáhly rovněž agentury práce (o 3,6 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 2,6 %) a cestovní agentury (o 2,6 %). Klesly naopak bezpečnostní a pátrací agentury (o 2,2 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,4 %).

_____________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Data za 4. čtvrtletí 2018 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2018 budou známy v červnu 2019.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2019
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2019
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2019

 

 • cslu020719.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby ve službách v roce 2018 rostly o 2,7 %
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz