Služby - 1. čtvrtletí 2023

Tržby ve službách klesly

10.05.2023
Kód: 180030-23
 

V 1. čtvrtletí tržby mezičtvrtletně i meziročně klesly o 0,1 %.

Po sedmi čtvrtletích meziročního růstu tržeb vykázala odvětví služeb v 1. čtvrtletí letošního roku pokles, a to o 0,1 %. Na snížení tržeb se podílela především doprava a skladování s poklesem o 3,6 %. Pokles dopravy ovlivnil zejména vývoj ve skladování a ostatních činnostech v dopravě a také v pozemní a potrubní dopravě. V rámci služeb se nejvíce dařilo odvětví ubytování, stravování a pohostinství, které vykázalo růst o 9,1 %.“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 0,1 %. Růst tržeb byl zaznamenán pouze v odvětví profesních, vědeckých a technických činností a odvětví informačních a komunikačních činností.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy klesly o 0,1 %. Meziroční pokles zaznamenala odvětví dopravy a skladování a administrativní a podpůrné činnosti.
 

V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 3,6 %. K celkovému poklesu nejvíce přispěl vývoj tržeb ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby klesly o 5,5 %. Snížení tržeb zaznamenala také pozemní a potrubní doprava (o 3,2 %) a poštovní a kurýrní činnosti (o 3,0 %). Naopak tržby vzrostly vodní dopravě (o 21,8 %) a letecké dopravě (o 27,1 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 9,1 %. V ubytování vzrostly tržby o 24,8 % a ve stravování a pohostinství o 4,7 %;
 • tržby v informačních a komunikačních činnostech vzrostly o 2,1 %, především v důsledku vývoje tržeb činností v oblasti informačních technologií (růst o 4,8 %) a tržeb telekomunikačních činností (růst o 2,7 %). Naopak nižší tržby zaznamenala tvorba programů a vysílání (o 0,9 %), vydavatelské činnosti (o 1,6 %) a informační činnosti (o 5,7 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Nejvíce poklesly tržby tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu, a to o 6,7 %;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 0,2 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,9 %. Nejvyšší nárůst o 3,8 % zaznamenaly právní a účetnické činnosti a architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy o 3,4 %. Činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení vzrostly o 2,0 %, reklamní agentury a průzkum trhu o 1,3 %. Naopak pokles tržeb o 3,4 % vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru;
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby klesly o 3,2 %. K největšímu poklesu tržeb došlo v odvětví cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností o 13,2 % a agentur práce o 10,5 %. Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu klesly o 3,9 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 1,7 %. Naopak růst tržeb vykázaly činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 2,6 % a administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání o 5,5 %.

______________________
 

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za 1. čtvrtletí 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1)
Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).

2)
Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935 nebo 732349448, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: 
jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2023

Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi:

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31030

Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2023

 

 • cslu051023.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz