Pohyb obyvatelstva - 1. až 3. čtvrtletí 2012

Migrační saldo se snížilo

12.12.2012
Kód: r-4001-12
 
V prvních třech čtvrtletích letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o 7,8 tisíce na 10 513,2 tisíce osob. Přírůstek byl výsledkem nejen kladného salda zahraniční migrace (6,2 tisíce osob), ale počet obyvatel se zvýšil i přirozenou měnou, a to o 1,6 tisíce. Narozených dětí bylo proti stejnému období roku 2011 o 1,7 tisíce méně, počet zemřelých se zvýšil o 0,9 tisíce. Počet sňatků se ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 nezměnil, rozvodů výrazně ubylo (o 1,6 tisíce) a také počet potratů poklesl (o 1,0 tisíce).

Během ledna až září 2012 se v ČR živě narodilo 81,8 tisíce dětí, což bylo o 1,7 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Ke snížení počtu narozených došlo ve všech pořadích. Největší meziroční pokles nastal v prvním pořadí (o 747 dětí), dětí druhého pořadí se narodilo o 547 méně a dětí třetího a vyššího pořadí bylo v lednu až září o 422 méně než ve stejném období předchozího roku. Přitom relativně nejvíce ubylo dětí ve třetím a vyšším pořadí (o 3,5 %). Podíl dětí narozených nevdaným ženám se meziročně zvýšil o 1,6 procentního bodu na 43,1 %. Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl mezi prvorozenými (54,4 %). Předběžné údaje signalizují mírný nárůst hodnoty úhrnné plodnosti na 1,46 dítěte na ženu, tj. o 0,02 více než v témže období v roce 2011.

V období od ledna do září letošního roku zemřelo 80,2 tisíce osob, což bylo o 0,9 tisíce více než ve stejném období roku 2011. U 49,2 % zemřelých byla základní příčina úmrtí ze skupiny nemocí oběhové soustavy, u 25,5 % zemřelých osob v 1. až 3. čtvrtletí byl příčinou smrti novotvar. Na nemoci dýchací soustavy připadlo 5,4 % úmrtí (stejně jako na vnější příčiny). Dětí do jednoho roku věku zemřelo 214 a kojenecká úmrtnost byla na úrovni 26 zemřelých kojenců na 10 000 živě narozených dětí.

V prvních třech čtvrtletích roku 2012 bylo uzavřeno 38,5 tisíc sňatků. Oproti stejnému období minulého roku se počet sňatků nezměnil. Svobodných ženichů bylo 76,4 %, dosud neprovdaných nevěst bylo 77,6 %. Zastoupení sňatků dvou svobodných snoubenců se oproti prvním třem čtvrtletím roku 2011 zvýšilo o 1,3 procentního bodu na 67,8 %.

Během prvních devíti měsíců roku 2012 bylo rozvedeno 19,0 tisíce manželství, což bylo o 1,6 tisíce méně než za stejné období roku 2011. Pokračoval tak trend z minulého roku. I úhrnná rozvodovost dále klesala (předběžný údaj pro první tři čtvrtletí roku 2012 je 43 %). Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po 3 až 5 letech trvání. Podíl rozvedených manželství s nezletilými dětmi meziročně vzrostl o 1,3 procentního bodu na 57,9 %.

Potratů bylo v prvních třech čtvrtinách roku 2012 registrováno 28,3 tisíce, téměř o 1,0 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Pokles byl způsoben zejména nižším počtem interrupcí, jichž bylo 17,4 tisíce, což bylo téměř o 0,9 tisíce méně oproti témuž období v předešlém roce.

Zahraniční migrací přibylo za leden až září 6,2 tisíce osob, o 7,7 tisíce méně než za stejné období roku 2011. Nejvíce se na migračním saldu podíleli občané Slovenska (2,8 tisíce osob), Německa (0,8 tisíce osob) a Spojených států (0,7 tisíce osob). Počet přistěhovalých se zvýšil o 3,4 tisíce na 22,0 tisíc osob a počet vystěhovalých vzrostl o 11,1 tisíce na 15,8 tisíce osob.


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Od července 2012 jsou údaje o zahraniční migraci cizinců přebírány z Cizineckého informačního systému, jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, zatímco v předchozích obdobích byl zdrojem dat Informační systém evidence obyvatel MV ČR.
Veškeré údaje za rok 2012 jsou předběžné. Stavy obyvatel v roce 2011 jsou přepočteny na definitivní výsledky SLDB 2011.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e -mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D., oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: eva.kacerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Stěhování cizinců (červenec 2012 - září 2012) – Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 26. listopadu 2012
Navazující datová sada: e-4001-12 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (3. čtvrtletí 2012) (předběžné výsledky)
http://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-v-roce-2012-predbezne-vysledky-e5y3986dwh
Termín zveřejnění další RI: 14. března 2013  • coby121212.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz