Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2015

Obyvatel ubylo v důsledku vyššího počtu zemřelých

12.06.2015
Kód: 130080-15
 

Počet obyvatel České republiky se v prvních třech měsících roku 2015 snížil o 0,5 tisíce na 10 537,8 tisíce. Saldo zahraniční migrace, ač kladné (4,5 tisíce), plně nedorovnalo pokles obyvatel bilancí přirozené měny (-4,9 tisíce). Počet živě narozených se meziročně nezměnil (26,3 tisíce), výrazně více však bylo zemřelých (31,2 tisíce). Počet sňatků, rozvodů a potratů byl ve srovnání s obdobím leden-březen 2014 letos nižší.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 31. březnem roku 2015 snížil o 457 osob na 10 537,8 tisíce. Úbytek obyvatelstva byl důsledkem záporné bilance přirozené měny, kdy počet živě narozených byl o 4,9 tisíce nižší než počet zemřelých. Saldo zahraničního stěhování bylo nadále kladné (4,5 tisíce), avšak ztrátu přirozené měny plně nevykompenzovalo.

V 1. čtvrtletí 2015 se podle předběžných údajů živě narodilo 26,3 tisíce dětí, shodně jako ve stejném období předchozího roku. Meziročně se mírně zvýšil počet dětí narozených svobodným ženám (+283), vdané ženy porodily dětí méně (-261). Podíl dětí narozených mimo manželství tak dále vzrostl na 47,5 %, když v úhrnu za rok 2014 byl 46,7 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, resp. ženám ročníku 1984.

Počet zemřelých za 1. čtvrtletí roku 2015 byl výrazně vyšší než v přecházejícím roce. Celkem bylo zaznamenáno 31,2 tisíce zemřelých, o 4,5 tisíce více než v roce 2014. V loňském roce však byl počet zemřelých výjimečně nízký. V meziročním srovnání letos nejvíce přibylo zemřelých ve věkové skupině 85-89 let (+1,1 tisíce). Ve vyšších věkových skupinách (nad 90 let) byl nárůst zemřelých více než třetinový, odrážející vyšší intenzitu úmrtnosti. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo do konce března letošního roku 62 dětí. Kojenecká úmrtnost se oproti roku 2014 nezměnila: zemřelo 2,4 kojenců na tisíc živě narozených.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2015 bylo uzavřeno 3,3 tisíce manželství, o 0,6 tisíce méně než ve stejném období roku 2014. Zhruba dvě třetiny z nich uzavřeli dosud svobodní muži či ženy, jednu třetinu osoby rozvedené. Nejvíce ženichů vstoupilo do manželství ve věku 30 let, nevěsty nejvíce ve věku 27 let.

Soudy České republiky vydaly v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 rozhodnutí o 6,0 tisících rozvodech. Bylo to o 0,7 tisíce méně než o rok dříve. V polovině případů byla navrhovatelem rozvodu žena, v necelých 30 procentech muž a v pětině případů společně oba manželé. Podle pětiletých skupin délky trvání manželství byly nejčetnější rozvody po 5 až 9 letech. Celkem 3,4 tisíce rozvodů (56,9 %) ukončilo manželství s nezletilými dětmi.

Počet potratů byl podle předběžných a zatím neúplných výsledků v prvním čtvrtletí roku 2015 o 0,9 tisíce nižší než v roce 2014, celkem bylo registrováno 9,0 tisíce potratů. Téměř veškerý meziroční pokles připadl na indukované potraty, kterých bylo provedeno 5,2 tisíce, o 0,8 tisíce méně než o rok dříve. Samovolný potrat byl zaznamenán u 3,6 tisíce žen. Podíl samovolných potratů na celkovém počtu potratů dosáhl již 39,5 %, v úhrnu za rok 2014 to bylo 37,5 %.

V období leden až březen 2015 se podle předběžných výsledků do ČR ze zahraniční přistěhovalo 10,8 tisíce osob a 6,3 tisíce se z ČR vystěhovalo. Bilance zahraničního stěhování tak byla kladná ve výši 4,5 tisíce, ale o 2,9 tisíce nižší než v prvním čtvrtletí roku 2014. Mezi přistěhovalými bylo nejvíce státních občanů Slovenska, Ukrajiny a Ruska. Mezi vystěhovalými převládali občané Ukrajiny, ČR, Ruska a Vietnamu. Nejvyšší kladné saldo stěhování bylo (stejně jako v roce 2014) zaznamenáno s občany Slovenska (1,5 tisíce). Druhé nejvyšší saldo patřilo v letošním prvním čtvrtletí občanům Ruska (0,5 tisíce) a třetí občanům Spojených států (0,4 tisíce). Saldo občanů ČR bylo mírně kladné (+33), saldo občanů Vietnamu zůstalo záporné (-0,3 tisíce).


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 15. května 2015

Navazující datová sada: 130062-15 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2015
https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-1-ctvrtleti-2015

Termín zveřejnění další RI: 11. září 2015

 

  • coby061215.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz