Pohyb obyvatelstva - 1. až 2. čtvrtletí 2012

Počet rozvodů dále klesal

11.09.2012
Kód: r-4001-12
 
V prvním pololetí letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o 6,8 tisíce na 10 512,2 tisíce osob. Přírůstek byl výsledkem kladného salda zahraniční migrace, přirozenou měnou se počet obyvatel snížil o 1,3 tisíce. Narozených dětí bylo proti stejnému období roku 2011 o 1,2 tisíce méně, počet zemřelých se zvýšil o 0,6 tisíce. Počet sňatků se ve srovnání s prvním pololetím roku 2011 mírně zvýšil (o 0,1 tisíce), rozvodů výrazně ubylo (o 1,5 tisíce) a také počet potratů poklesl (o 0,5 tisíce).

Během ledna až června 2012 se v ČR živě narodilo 53,3 tisíce dětí, což bylo o 1,2 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Ke snížení počtu narozených došlo především ve druhém pořadí (o 584 dětí), ale pokles nastal i ve třetím a dalším pořadí (o 329 dětí) a v prvním pořadí (o 309 dětí). Přitom relativně nejvíce ubylo dětí ve třetím a vyšším pořadí (o 4,2 %). Ve srovnání s 1. pololetím 2011 se podíl dětí narozených nevdaným ženám dále zvýšil, když se mimo manželství narodilo 43,0 % všech živě narozených dětí, celkem 22,9 tisíce. Mezi prvorozenými dětmi je více než polovina (54,3 %) narozena mimo manželství. Nejvíce dětí v 1. pololetí roku 2012 porodily ženy ve věku 29-32 let, mezi prvorodičkami bylo nejvíce žen ve věku 27-30 let. Míra plodnosti zůstala na stejné úrovni (1,43 dítěte na ženu) jako byla v 1. pololetí roku 2011.

V 1. pololetí letošního roku zemřelo 54,6 tisíce osob, což bylo o 0,6 tisíce více než ve stejném období roku 2011. Zemřelým bylo v průměru 74,9 roku (mužům 71,2 roku, ženám 78,7 roku). Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy (27,3 tisíce zemřelých), čtvrtina osob (13,5 tisíce) zemřela na novotvary a 3,1 tisíce (tj. 6 %) na nemoci dýchací soustavy. Dětí do jednoho roku věku zemřelo 149 a kojenecká úmrtnost byla na úrovni 28 zemřelých kojenců na 10 000 živě narozených dětí.

Po několikaletém období poklesu došlo v 1. pololetí letošního roku k nepatrnému nárůstu počtu sňatků. Manželství uzavřelo 17,8 tisíce párů snoubenců, o 113 více než v 1. pololetí 2011. U tří čtvrtin ženichů a nevěst se jednalo o jejich první sňatek. Zastoupení sňatků dvou svobodných snoubenců se oproti 1. pololetí roku 2011 zvýšilo o 1,5 procentního bodu na 64,5 %.

Během prvních šesti měsíců roku 2012 bylo rozvedeno 12,9 tisíce manželství, což bylo o 1,5 tisíce méně než za stejné období roku 2011, a pokračoval tak trend z roku minulého. Podíl rozvedených manželství s nezletilými dětmi meziročně vzrostl téměř o 1,9 procentního bodu na 57,9 %. Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po 3 až 5 letech trvání.

Potratů bylo v 1. pololetí roku 2012 registrováno 19,3 tisíce, o 0,5 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku, a to především díky nižšímu počtu interrupcí, jichž bylo o 484 méně než v 1. pololetí roku 2011.

Zahraniční migrací přibylo za uplynulé pololetí podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR 8,0 tisíce osob, o 1,4 tisíce méně než za stejné období roku 2011. Počet přistěhovalých se snížil o 2,4 tisíce na 10,3 tisíce osob a počet vystěhovalých klesl o 1,0 tisíce na 2,3 tisíce osob. V 1. pololetí přibylo nejvíce státních občanů Slovenska (saldo 1 690 osob) a Ruska (870 osob), dále Ukrajiny (685 osob) a Spojených států (634 osob). Úbytek byl zaznamenán pouze mezi občany ČR (o 639 osob) a Dánska (8 osob).


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2012 jsou předběžné. Stavy obyvatel v roce 2011 jsou přepočteny na definitivní výsledky SLDB 2011.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D., oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: eva.kacerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 31. srpna 2012
Navazující datová sada: e-4001-12 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. pololetí 2012 (předběžné výsledky)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-v-roce-2012-predbezne-vysledky-e5y3986dwh
Termín zveřejnění další RI: 12. prosince 2012  • coby091112.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz