Pohyb obyvatelstva - 1. až 3. čtvrtletí 2011

Obyvatel ČR stále přibývá, i když pomaleji

12.12.2011
Kód: r-4001-11
 
V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o 15,8 tisíce na 10 548,5 tisíce osob. Přirozenou měnou přibylo 4,9 tisíce osob, počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 10,9 tisíce. Živě se za prvních devět měsíců narodilo 83,3 tisíce dětí, o 5,7 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Oproti roku 2010 byl nižší i počet sňatků, rozvodů, zemřelých, potratů, přistěhovalých i vystěhovalých.


* * *
Uvedené údaje jsou výsledkem zpracování statistických hlášení o jednotlivých demografických událostech za 1. až 3. čtvrtletí 2011. Počet obyvatel je výsledkem bilance, která navazuje na sčítání lidu z roku 2001, a právě probíhající zpracování výsledků SLDB 2011 bude základem bilancí v příštích deseti letech. Navíc SLDB 2011, zachycující stav populace k 26.3.2011, poskytne mnohem více údajů, které jsou běžnou statistikou nezjistitelné. A naopak, populační census nemůže poskytnout podklady pro analýzu vývoje demografických procesů ani pro populační prognózy.

Živě se v lednu až září narodilo 83,3 tisíce dětí, o 5,7 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku, když nižší počty narozených byly v porovnání s rokem 2010 registrovány ve všech třech čtvrtletích. Předběžné údaje signalizují i mírný pokles úhrnné plodnosti, ukazatele udávajícího průměrný počet dětí narozených jedné ženě, jež se v letech 2009-2010 pohyboval na hodnotě 1,49. Odhad pro 1. až 3. čtvrtletí je 1,44 dítěte. O jednu desetinu roku, na 29,7 roku se dále zvýšil průměrný věk matek při porodu. Nejčastějšími rodičkami byly ženy ve věku 30 až 32 let, mezi prvorodičkami jich bylo nejvíce 28 a 29letých. V letošním roce pokračoval také růst podílu dětí narozených mimo manželství, který se zvýšil ze 40,1 % v 1. až 3. čtvrtletí loňského roku na 41,5 %.

Počet zemřelých v 1. až 3. čtvrtletí 2011 byl 78,4 tisíce, o 1,1 tisíce nižší než ve stejném období předchozího roku. U 49 % zemřelých byla základní příčina úmrtí ze skupiny nemocí oběhové soustavy, u 26 % zemřelých osob v 1. až 3. čtvrtletí byl jako příčina určen novotvar. Na vnější příčiny, stejně jako na nemoci dýchací soustavy připadlo 5 % úmrtí. Dětí do jednoho roku věku zemřelo 224 a kojenecká úmrtnost byla na úrovni 27 zemřelých kojenců na 10 000 živě narozených dětí.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno 37,6 tisíce manželství, což bylo o 2,4 tisíce méně než v prvních třech čtvrtletích roku 2010. Jde o další úbytek uzavíraných manželství, který bude velmi pravděpodobně pokračovat i nadále, neboť početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily. V roce 2011 tak lze očekávat překonání historického minima z loňského roku, kdy bylo uzavřeno 46,7 tisíce manželství. Nejvíce sňatků bylo letos uzavřeno v červnu a červenci (8,0 a 7,2 tisíce), nejméně v lednu (0,9 tisíce).

Ve sledovaném období bylo rozvedeno 20,5 tisíce manželství, o 2,8 tisíce méně než v lednu až září 2010. Tento pokles se pak následně projevil ve snížení ukazatele úhrnné rozvodovosti – podíl manželství končících rozvodem se vrátil zpět výrazněji pod hranici padesáti procent zaznamenanou v roce 2010 (předběžný údaj pro první tři čtvrtletí je 45 %; definitivní údaj lze však očekávat o něco vyšší). Nejvyšší intenzita rozvodovosti se vyskytovala relativně krátce po uzavření manželství, a sice po 2-5 letech. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 57,0 % manželství s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 17,4 tisíce.

Potratů bylo v 1. až 3. čtvrtletí registrováno 29,1 tisíce (o 393 méně než před rokem), umělých přerušení těhotenství bylo 18,1 tisíce (o 52 více). Intenzita celkové i indukované potratovosti zůstala v roce 2011 na úrovni roku předchozího, kdy na jednu ženu připadá 0,51 potratu, resp. 0,32 umělého přerušení těhotenství. Pokles absolutního počtu potratů je tak důsledkem klesajícího počtu těhotenství. Umělé přerušení těhotenství nejčastěji podstupují svobodné ženy (do roku 2006 to byly ženy vdané). Z hlediska pořadí interrupce se nejčastěji jedná o první interrupci. Třídění podle počtu živě narozených dětí dané ženě vymezuje jako nejčetnější skupinu žen podstupujících interrupci ženy s již dvěma narozenými dětmi.

Zahraniční migrací přibylo podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR za prvních devět měsíců 10,9 tisíce obyvatel, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 11,2 tisíce. Počty přistěhovalých a vystěhovalých byly však letos výrazně nižší (o 9,0 resp. 8,6 tisíce). Přírůstek migrací tak tvořil 69 % celkového přírůstku obyvatel v 1. až 3. čtvrtletí 2011. Nejvyšší saldo zahraničního stěhování měla Česká republika s občany Slovenska (2,1 tisíce osob), Ukrajiny (1,5 tisíce) a Ruska (1,3 tisíce). Podle údajů Odboru azylové a migrační politiky MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx bylo k 30.9.2011 v ČR registrováno 408 036 cizinců s povoleným pobytem a podíleli se tak 3,9 % na populaci ČR.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Mgr. Terezie Štyglerová, tel. 274 054 063, e-mail: terezie.styglerova@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za 1. až 3. čtvrtletí 2011 jsou předběžné.
Navazující publikace: e-4001-11 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1.-3. čtvrtletí 2011
w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1.-3. čtvrtletí 2010
Termín zveřejnění RI za rok 2011: 13.3.2012  • coby121211.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz