Pohyb obyvatelstva - 1. - 2. čtvrtletí 2014

Počet obyvatel po loňském úbytku opět roste

11.09.2014
Kód: 130080-14
 
V prvním pololetí letošního roku počet obyvatel České republiky vzrostl o 9,2 tisíce na 10 521,6 tisíce osob. Kladná byla bilance přirozené měny (1,3 tisíce) i zahraničního stěhování (7,9 tisíce). Meziročně výrazně přibylo přistěhovalých (o 64 %), mírně se zvýšil počet sňatků (o 3 %) a živě narozených (o 1 %). Výrazně ubylo zemřelých (o 9 %), mírně vystěhovalých (o 2 %), rozvodů a potratů (o 1 %).

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky od počátku roku do konce června zvýšil o 9,2 tisíce na 10 521,6 tisíce, zatímco v průběhu roku 2013 počet obyvatel poklesl o 3,7 tisíce. Většinu přírůstku zajistilo kladné saldo zahraničního stěhování (7,9 tisíce). Počet živě narozených převýšil počet zemřelých o 1,3 tisíce osob.

Během prvních šesti měsíců roku 2014 se podle předběžných údajů živě narodilo 53,1 tisíce dětí, téměř o 0,7 tisíce více než ve stejném období předchozího roku. Veškerý meziroční nárůst připadl na děti narozené svobodným ženám (+1,2 tisíce), dětí vdaných, rozvedených a ovdovělých žen ubylo. Mimo manželství se živě narodilo 46,2 % dětí, zatímco v roce 2013 to bylo 45,0 %. Prvorozené děti nejčastěji porodily ženy ve věku 29 let, druhorozené děti ženy ve věku 32 let a děti vyššího pořadí ženy 35leté.

V první polovině roku 2014 byl počet zemřelých o 5,3 tisíce nižší než ve stejném období roku 2013, celkem bylo zaznamenáno 51,8 tisíce zemřelých. Výrazný pokles byl odrazem nižšího počtu zemřelých zejména v prvních dvou měsících roku. Průměrný věk zemřelých se ve srovnání s rokem 2013 zvýšil o dvě desetiny na 75,3 let (71,8 u mužů a 78,9 u žen). Do jednoho roku věku zemřelo v prvním pololetí 135 dětí (2,5 z tisíce živě narozených).

Do konce června letošního roku uzavřelo sňatek 17,9 tisíce párů, o 527 více než v lednu až červnu 2013. Tři čtvrtiny ženichů a nevěst uzavřely své první manželství. Průměrný věk ženicha byl 35,8 let a nevěsty 32,9 let. Nejpočetnější však byli snoubenci ve věku 29 (ženich), resp. 26 let (nevěsta).

Počet rozvodů za první pololetí roku 2014 ve výši 13,6 tisíce byl meziročně o 115 nižší. Rozvedené manželství v průměru trvalo 14,8 roku, nejpočetnější však byly rozvody po 6 letech trvání manželství. Celkem 7,6 tisíce rozvodů (56 %) se týkalo rodin s nezletilými dětmi, kterých bylo v těchto manželstvích dohromady 11,6 tisíce.

Potratů bylo za první dvě čtvrtletí roku 2014 registrováno 18,8 tisíce, meziročně o 279 méně. Šest z deseti potratů se řadilo do kategorie umělých přerušení těhotenství (11,4 tisíce). Samovolných potratů bylo hlášeno 6,7 tisíce a tvořily 36,0 % z celkového počtu potratů. Téměř polovina potratů (9,2 tisíce) připadla na ženy rodinného stavu „svobodná“, majoritní skupinou byly tyto ženy i v případě indukovaných potratů.

Zásluhou výrazně vyššího počtu přistěhovalých byla podle předběžných údajů bilance zahraničního stěhování za období leden až červen 2014 kladná ve výši 7,9 tisíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 se v letošním roce do ČR ze zahraničí přistěhovalo o 8,9 tisíce osob více, tedy 22,9 tisíce, zatímco počet vystěhovalých se zvýšil jen mírně (o 0,2 tisíce) na 14,9 tisíce. Oproti roku 2013 tak v letošním roce opět převažují přistěhovalí nad vystěhovalými. V obou směrech dominovali občané Ukrajiny, mezi přistěhovalými dále občané Slovenska a Ruska, mezi vystěhovalými občané ČR a Vietnamu. Saldo zahraničního stěhování za první pololetí roku 2014 bylo nejvyšší s občany Slovenska (2,7 tisíce), Ruska (1,6 tisíce), Německa (0,9 tisíce) a Ukrajiny (0,4 tisíce). Záporné saldo zahraničního stěhování bylo největší u občanů ČR (-0,4 tisíce).


Poznámky
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 27. srpna 2014
Navazující datová sada: 130062-14 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (2 . čtvrtletí 2014)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-2-ctvrtleti-2014-k3lq5psddi
Termín zveřejnění další RI: 12. prosince 2014  • coby091114.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz