Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2017

Počet narozených dětí se meziročně nezměnil

11.09.2017
Kód: 130080-17
 

Obyvatelstvo České republiky se během prvního pololetí rozrostlo o 9,2 tisíce osob na 10,588 milionu. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace. Počet zemřelých byl nejvyšší za poslední dvě desetiletí a převýšil počet živě narozených o 2,3 tisíce. Počet sňatků se meziročně snížil.

Podle předběžné statistické bilance počet obyvatel České republiky k 30. červnu 2017 dosáhl 10 588,1 tisíce, když se od počátku roku zvýšil o 9,2 tisíce. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo činilo 11,5 tisíce osob. Přirozenou měnou obyvatel ubylo, neboť počet zemřelých byl o 2,3 tisíce vyšší než počet živě narozených.

V průběhu prvního pololetí roku 2017 se podle předběžných údajů živě narodilo 55,5 tisíce dětí, stejně jako v prvním pololetí roku předcházejícího, kdy byl počet narozených nejvyšší za posledních šest let. Počet žen v reprodukčním věku se přitom meziročně mírně snížil. Vdaným ženám se živě narodilo 28,3 tisíce dětí (o 126 méně než o rok dříve), nevdaným ženám 27,2 tisíce dětí (o 197 více). Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 49,0 %, když v témže období roku 2016 byl 48,7 %. Necelých 49 % dětí bylo prvorozených, 37 % druhorozených a 14 % dětí se narodilo ve třetím či vyšším pořadí. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 a 31 let, u prvorozených dětí převládaly rodičky ve věku 28 a 29 let.

Podle předběžných údajů zemřelo během prvních šesti měsíců roku 2017 celkem 57,8 tisíce osob, v meziročním srovnání o 3,5 tisíce více. Počet zemřelých byl nejvyšší za toto období od roku 1996, přičemž rekordní byl počet zemřelých za měsíc leden (12,3 tisíce). Výrazně vyšší než průměr za posledních deset let byl počet úmrtí i v únoru (10,0 tisíce), naopak ve druhém čtvrtletí letošního roku byl meziročně nižší. Na vysokém počtu zemřelých na počátku roku se podílela jak nepříznivá epidemiologická situace, tak věkové složení obyvatel. Celkem v prvním pololetí zemřelo 29,1 tisíce mužů a 28,7 tisíce žen, v průměru ve věku 72,9 let, resp. 79,9 let. Zemřelých dětí kojeneckého věku bylo 138. Jednoho roku věku se nedožilo 25 z deseti tisíc živě narozených dětí.

V 1. pololetí roku 2017 se podle předběžných údajů uskutečnilo 18,8 tisíce sňatků obyvatel Česka, o 1,1 tisíce méně než tomu bylo ve stejném období roku předcházejícího. Ve dvou třetinách událostí (12,3 tisíce) do manželství vstupoval dosud svobodný muž i svobodná žena, zhruba v jedné osmině (2,7 tisíce) rozvedený muž a rozvedená žena. Nejvíce ženichů bylo ve věku 30 let, nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Podle dosud dostupných údajů počet potratů v měsících leden až červen roku 2017 činil 17,5 tisíce. Nejvíce, celkem 9,9 tisíce, se jich řadilo do kategorie umělých přerušení těhotenství. Samovolných potratů bylo 6,8 tisíce. U obou druhů potratu (i v případě ukončení mimoděložního těhotenství) převažovaly ženy svobodné (celkem 9,3 tisíce) nad vdanými (6,1 tisíce). Indukované potraty byly nejčastěji provedeny u svobodných žen bezdětných (2,5 tisíce) a s jedním dítětem (1,6 tisíce) a u vdaných žen se dvěma živě narozenými dětmi (1,5 tisíce).

Zahraničním stěhováním se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem roku 2017 zvýšil o 11,5 tisíce. Toto saldo bylo o 1,2 tisíce vyšší než v prvním pololetí roku 2016. Do ČR se ze zahraničí přistěhovalo 22,6 tisíce osob, naopak 11,1 tisíce se z ČR vystěhovalo. Kladné saldo stěhování bylo nejvyšší s občany Ukrajiny (2,6 tisíce) a Slovenska (2,1 tisíce). Třetí nejvyšší saldo patřilo občanům Vietnamu (0,7 tisíce). Bilance zahraničního stěhování občanů ČR nevybočila z trendu posledních let, její výsledek byl v záporných hodnotách (-0,7 tisíce).

__________________

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2017 jsou předběžné.
Informace o rozvodech za 1. pololetí 2017 nejsou obsaženy z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Údaje o potratech za 1. pololetí 2017 nejsou srovnatelné s obdobím roku 2016 z důvodu neposkytnutí údajů o všech provedených potratech některými zdravotnickými zařízeními Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR), Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 16. srpna 2017

Navazující datová sada: 130062-17 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2017
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI: 12. prosinec 2017

 

  • coby091117.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz