Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2010

Počet obyvatel se zvýšil

13.09.2010
Kód: r-4001-10
 
V prvním pololetí roku 2010 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 9,0 tisíce na 10 515,8 tisíce. Téměř ze dvou třetin byl přírůstek výsledkem přirozené měny - počet živě narozených převýšil počet zemřelých o 5,7 tisíce. Bilance zahraničního stěhování byla kladná na úrovni 3,3 tisíce. Během ledna až června letošního roku se v ČR živě narodilo o 0,3 tisíce méně dětí než ve stejném období předchozího roku. Snížil se také počet zemřelých (o 2,4 tisíce), potratů (o 1,2 tisíce) i rozvodů (o 0,4 tisíce). Výrazně méně bylo uzavřeno nových manželství (o 2,3 tisíce).


* * *

Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 30. červnu letošního roku 10 515 818 obyvatel. Během prvních šesti měsíců roku vzrostl počet obyvatel o 9,0 tisíce osob. Téměř dvě třetiny přírůstku jsou výsledkem přirozené měny: počet živě narozených převýšil počet zemřelých o 5 713. Saldo zahraniční migrace bylo také kladné, ve výši 3 292 osob, ve srovnání s 1. pololetím roku 2009 se však podstatně snížilo (o 17,1 tisíce).

Během ledna až června 2010 se v ČR živě narodilo 58,2 tisíce dětí, o 259 méně než ve stejném období předchozího roku. Ubylo dětí vdaných, rozvedených a ovdovělých žen, počet živě narozených svobodným ženám však ve srovnání s 1. pololetím 2009 vzrostl (o 0,9 tisíce). Mimo manželství se tak v 1. pololetí roku 2010 narodilo 40,0 % všech živě narozených dětí (o 1,2 procentního bodu více než v roce 2009), celkem 23,2 tisíce. U prvorozených dětí byl odpovídající podíl již nadpoloviční - 51,2 %. Mezi rodičkami převažovaly ženy ročníku 1979, resp. ve věku 30 let. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2009 se v letošním roce narodilo více dětí druhorozených a dětí dalších pořadí, ubylo prvorozených. Úroveň plodnosti v letošním roce dále stagnuje, podle předběžných odhadů na úrovni 1,49 dítěte na jednu ženu.

V 1. pololetí 2010 zemřelo celkem 52,5 tisíce osob, o 2,4 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Snížil se i počet zemřelých kojenců (o 12 na 157), úroveň kojenecké úmrtnosti činila 2,7 promile. Více než polovina zemřelých žen a necelá třetina zemřelých mužů byla starší 80 let. Nejčetnějšími příčinami úmrtí byly tradičně onemocnění oběhové soustavy (26,5 tisíce), následované novotvary (13,8 tisíce) a nemocemi dýchací soustavy (3,1 tisíce).

I v 1. pololetí 2010 pokračoval pokles počtu nově uzavřených manželství, když se meziročně ve všech měsících počet sňatků snížil. Celkem za prvních šest měsíců roku 2010 uzavřelo sňatek 17,1 tisíce párů snoubenců, o 2,3 tisíce méně než v 1. pololetí 2009. Ženichům bylo v průměru 35,1 let (při uzavření prvního manželství 31,1 let), nevěstám 32,0 let (resp. 28,2 let). U tří čtvrtin ženichů a nevěst se jednalo o jejich první sňatek. Úroveň sňatečnosti se ve srovnání s minulým rokem snížila nejvíce u osob mladších 35 let.

Do konce června bylo v letošním roce registrováno 15,0 tisíce rozvodů, o 430 méně než ve stejném období loňského roku. V 58 % případů šlo o rozvod manželství s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 13,0 tisíce. Pětina rozvodů nastala do pěti let od sňatku.

Počet potratů (19,7 tisíce) byl v 1. pololetí 2010 o 1,2 tisíce nižší než během ledna až června 2009. Méně bylo umělých přerušení těhotenství (o 0,6 na 12,2 tisíce) i samovolných potratů (o 0,6 na 6,8 tisíce). Ve srovnání s rokem 2009 se mírně zvýšilo zastoupení umělých přerušení těhotenství (na 61,9 %). U vdaných žen bylo evidováno 8,8 tisíce potratů, u svobodných 8,4 tisíce, avšak při umělém přerušení těhotenství převažovaly ženy svobodné nad vdanými (5,7 vs. 4,8 tisíce).

Podle dat Informačního systému evidence obyvatel MV ČR (ISEO) přibylo v České republice během 1. pololetí roku 2010 registrovanou zahraniční migrací 3,3 tisíce osob. Saldo migrace bylo podstatně nižší než ve stejném období roku 2009 (o 17,1 tisíce). Téměř na polovinu se snížil počet přistěhovalých (o 10,9 tisíce na 13,6 tisíce), vystěhovalých bylo naopak 2,5krát více (10,3 tisíce oproti 4,0 tisíce). Nejvíce přibylo státních občanů Ukrajiny (saldo 1,6 tisíce) a Ruska (1,5 tisíce), dále Vietnamu a Spojených států (shodně 0,8 tisíce). Naopak významné záporné saldo migrace bylo zaznamenáno se Slovenskem (1,8 tisíce), Polskem (1,5 tisíce) a Německem (0,7 tisíce). Bilance zahraničního stěhování osob s českým státním občanstvím byla v 1. pololetí 2010 vyrovnaná (1 092 osob se vystěhovalo i přistěhovalo).
Poznámky:
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, tel. 274052184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození, úmrtí a rozvodu).
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR).
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2010 jsou předběžné.
Navazující publikace: w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. pololetí 2010
w-4001-09 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. pololsetí 2009  • coby091310.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz