Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2013

Počet obyvatel ČR se snížil

12.06.2013
Kód: r-4001-13
 
V prvním čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel České republiky snížil o 3,3 tisíce na 10 512,8 tisíce osob. Úbytek byl výsledkem záporného přirozeného přírůstku, zahraniční migrace se na změně počtu obyvatel nepodílela. Narozených dětí bylo proti stejnému období roku 2012 o 1,0 tisíce méně, snížil se i počet zemřelých (o 0,2 tisíce), ubylo i sňatků (o 0,7 tisíce) a potratů (o 0,7 tisíce), pouze rozvodů bylo více (o 0,4 tisíce).

Během ledna až března 2013 se v ČR živě narodilo 25,4 tisíce dětí, což bylo o 1,0 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Ke snížení počtu narozených došlo ve všech pořadích: v prvním pořadí se narodilo o 433 dětí méně, tj. o 3,5 %, druhorozených dětí bylo méně o 531, tj. o 5,2 %, a dětí třetího a vyššího pořadí se narodilo o 11 méně, tj. o 0,3 %. Podíl dětí narozených nevdaným ženám se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2012 dále zvýšil, když se v první čtvrtině roku 2013 narodilo mimo manželství 44,7 % všech živě narozených dětí, celkem 11,3 tisíce. Mezi prvorozenými dětmi byla více než polovina (55,7 %) narozena mimo manželství. Nejvíce dětí v 1. čtvrtletí roku 2013 porodily ženy ve věku 29–32 let, mezi prvorodičkami bylo nejvíce žen ve věku 27–30 let.

V období od ledna do března letošního roku zemřelo 28,7 tisíce osob, což bylo o 0,2 tisíce méně než ve stejném období roku 2012. Zemřelým bylo v průměru 75,4 roku (mužům 71,9 roku, ženám 78,8 roku). Úmrtnost dětí do jednoho roku věku činila v 1. čtvrtletí 2,4 zemřelých kojenců na 1 000 živě narozených dětí (3,0 v 1. čtvrtletí 2012).

V 1. čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno 3,0 tisíce manželství, což bylo 0,7 tisíce méně než ve stejném období roku 2012. Svobodných ženichů bylo 62,4 %, dosud neprovdaných nevěst bylo 60,0 %. Méně než polovinu (48,7 %) párů tvořili dva svobodní snoubenci.

Během prvních tří měsíců roku 2013 bylo rozvedeno 6,5 tisíce manželství, což představovalo nárůst o 0,4 tisíce oproti stejnému období loňského roku. Nejvíce rozvodů bylo po 3 až 5 letech trvání manželství . Z úhrnu rozvedených manželství bylo 55,3 % s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 5,5 tisíce. U 65 % rozvodů návrh na rozvod podala žena.

Potratů bylo v 1. čtvrtletí roku 2013 registrováno 9,5 tisíce, o 0,7 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku, a to díky nižšímu počtu provedených umělých přerušení těhotenství (o 456 méně) i nižšímu počtu samovolných potratů (o 214 méně). Umělé přerušení těhotenství podstoupilo 3,0 tisíce žen svobodných a 2,0 tisíce žen vdaných.

Počet obyvatel ČR se zahraniční migrací prakticky nezměnil, když počet vystěhovalých (9 998 osob) byl pouze o 4 osoby větší než počet přistěhovalých (9 994 osoby). V 1. čtvrtletí přibylo nejvíce státních občanů Slovenska (saldo 1 213 osob), Německa (334 osob), Spojených států (290 osob) a Rumunska (213 osob). Výrazný úbytek byl zaznamenán u občanů Ukrajiny (o 2 201 osob) a dále mezi občany ČR (o 505 osob) a také u občanů Vietnamu (o 427 osob).


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Od července 2012 jsou údaje o zahraniční migraci cizinců přebírány z Cizineckého informačního systému, jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, zatímco v předchozích obdobích byl zdrojem dat Informační systém evidence obyvatel MV ČR.
Změna definice potratu od 1. dubna 2012.
Veškeré údaje za rok 2013 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky o byvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D., oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: eva.kacerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Stěhování cizinců (červenec 2012 – březen 2013) – Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 29. května 2013
Navazující datová sada: e-4001-13 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. čtvrtletí 2013)
http://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2013-yhgi1jfksk
Termín zveřejnění další RI: 11. září 2013  • coby061213.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz