Pohyb obyvatelstva - 1. až 4. čtvrtletí 2011

Výrazný pokles počtu narozených dětí

13.03.2012
Kód: r-4001-11
 
V loňském roce přirozenou měnou přibylo 1,8 tisíce osob, což však bylo o 8,5 tisíce méně než o rok dříve (důsledek výrazného poklesu narozených dětí). Počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 16,9 tisíce. Oproti roku 2010 byl loni nižší počet sňatků, ale i rozvodů. Na konci roku 2011 žilo v České republice 10 504,2 tisíce osob. Počet obyvatel je výsledkem bilance, která navazuje na výsledky sčítání lidu, které se uskutečnilo k 26. 3. 2011.

V roce 2011 se živě narodilo 108,7 tisíce dětí, o 8,5 tisíce méně než v roce předchozím. Počty narozených dětí klesaly již 3 roky za sebou od roku 2008, kdy vrcholila nedávná vlna zvýšené porodnosti. Ovšem pokles v roce 2011 byl výrazně vyšší než za předchozí dva roky dohromady. Oproti roku 2010 bylo méně dětí prvního, druhého i třetího a dalšího pořadí. Prvních dětí se v roce 2011 celkem narodilo 51,0 tisíce (47 % všech dětí), druhých 42,2 tisíce (39 %), třetích a dalších 15,5 tisíce (14 %). Předběžné údaje signalizují i poměrně významný pokles úhrnné plodnosti, ukazatele udávajícího průměrný počet dětí narozených jedné ženě, jež se v letech 2009-2010 pohyboval na hodnotě 1,49. V roce 2011 byla úhrnná plodnost 1,42 dítěte. O jednu desetinu roku, na 29,7 roku se zvýšil průměrný věk matek při porodu . Nejvyšší plodnost byla zaznamenána u 28 až 31letých žen, mezi prvorodičkami u 27 až 29letých. I v roce 2011 pokračoval růst podílu dětí narozených mimo manželství, který v roce 2010 poprvé přesáhl čtyřicet procent (40,3 %) a o rok později se dále zvýšil na 41,8 %. Neprovdaným ženám se v roce 2011 narodilo celkem 45,6 tisíce dětí. Narozených dětí, kdy ani jeden z rodičů neměl státní občanství České republiky, bylo registrováno 3,0 tisíce.

V roce 2011 zemřelo 106,8 tisíce osob, což byl stejný počet jako o rok dříve. Naděje dožití při narození se oproti roku 2010 u mužů zvýšila o 0,3 roku na 74,7 roku, u žen vzrostla o 0,2 roku na 80,8 let. Počet zemřelých kojenců byl ve srovnání s rokem 2010 nižší (298 oproti 313), kojenecká úmrtnost zůstala na stejné úrovni 27 zemřelých dětí do jednoho roku věku z 10 000 živě narozených dětí.

V roce 2011 bylo uzavřeno 45,1 tisíce manželství, o 1,6 tisíce méně než v roce předchozím. Šlo o další úbytek uzavíraných manželství související jak s úbytkem sňatkuschopného obyvatelstva (početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily), tak i s dalším poklesem intenzity sňatečnosti a pokračujícího odkládání vstupu do manželství do pozdějšího věku. Podle předběžných údajů první sňatek před dosažením věku 50 let uzavírá pouze 53 % mužů a 60 % žen, když v roce 2010 to bylo 55, resp. 62 %. Průměrný věk při prvním sňatku se zvýšil u mužů na 32,4 roku, u žen na 29,6 roku (oproti roku 2010 nárůst o dvě desetiny roku). Nejvíce sňatků bylo i v roce 2011 uzavřeno v červnu (8,1 tisíce), dále pak v červenci (7,3 tisíce) a září (6,8 tisíce). Oproti předchozím rokům byl pro snoubence o něco atraktivnější listopad a to díky datu 11.11.2011, kdy bylo, přestože to byl pátek, uzavřeno 980 manželství. Celkem 1 722 mužů-občanů ČR a 2 384 žen-občanek ČR uzavřelo loni sňatek s partnerem cizí státní příslušnosti. Muži nejčastěji s občankami Slovenska, Ukrajiny a Ruska, ženy s občany Slovenska, Německa a Velké Británie.

V roce 2011 bylo rozvedeno 28,1 tisíce manželství, což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Snížila se také úroveň rozvodovosti, kdy podíl manželství končících rozvodem klesl z rekordních 50,0 % v roce 2010 na 46,2 % v roce 2011. Manželství do svého zániku rozvodem trvalo průměrně 12,9 roku. Rozvody do 5 let od sňatku představovaly 19 % všech rozvodů v roce 2011, do 10 let 39 %, 15 % bylo rozvodů po 25 a více letech trvání manželství. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 56,3 % s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 23,7 tisíce.

Potratů bylo v roce 2011 registrováno 38,9 tisíce, o 409 méně než v předcházejícím roce. Zatímco samovolných potratů a ukončení mimoděložních těhotenství bylo méně, umělých přerušení těhotenství bylo naopak provedeno o 57 více, celkem 24,0 tisíce (61,9 % všech potratů). V roce 2011 umělým přerušením těhotenství končilo 16,5 % všech těhotenství, samovolným potratem 9,4 %. Intenzita celkové i indukované potratovosti zůstala v roce 2011 na úrovni roku předchozího, kdy na jednu ženu připadlo 0,51 potratu, resp. 0,32 umělého přerušení těhotenství.

Zahraniční migrací přibylo podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR v loňském roce 16,9 tisíce obyvatel, o 1,2 tisíce více než v roce 2010. Oproti předchozímu roku byly v roce 2011 nižší počty přistěhovalých i vystěhovalých. Do České republiky se loni přistěhovalo celkem 22,6 tisíce osob, když nejčetněji byli zastoupeni občané Slovenska, Ruska a Ukrajiny. Všech vystěhovalých bylo evidováno 5,7 tisíce. Přírůstek migrací tak tvořil 90 % celkového přírůstku obyvatel v roce 2011.


Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D., oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: eva.kacerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 29. únor 2012
Navazující datová sada: e-4001-11 Stav a pobyb obyvatelstva v ČR v roce 2011 (předběžné výsledky)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-1-az-4-ctvrtleti-2011-rqb4dmz4rk
Termín zveřejnění další RI: 12. června 2012
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2011 jsou předběžné.  • coby031312.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz