Pohyb obyvatelstva - rok 2013

Počet obyvatel po deseti letech klesl

21.03.2014
Kód: r-4001-13
 
V průběhu roku 2013 se počet obyvatel České republiky snížil o 3,7 tisíce na 10 512,4 tisíce osob. Na úbytku se podílela jak převaha zemřelých nad živě narozenými (o 2,4 tisíce), tak záporná bilance zahraničního stěhování (-1,3 tisíce). Ve srovnání s rokem 2012 bylo v roce 2013 méně narozených (o 1,8 tisíce), sňatků (o 1,7 tisíce), přistěhovalých (o 0,7 tisíce) a potratů (o 0,3 tisíce). Vyšší byl naopak počet vystěhovalých (o 10,9 tisíce), rozvodů (o 1,5 tisíce) a zemřelých (o 1,0 tisíce).

Po desetiletém období růstu se počet obyvatel České republiky podle předběžné statistické bilance v průběhu roku 2013 snížil o 3,7 tisíce na 10 512,4 tisíce k 31. 12. 2013. Záporná byla jak bilance přirozené měny (po období přírůstků v letech 2006-2012), tak zahraničního stěhování (poprvé po roce 2001).

V průběhu roku 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než v roce 2012. Po roční stagnaci tak pokračoval pokles počtu narozených dětí zaznamenávaný od roku 2009. Ubylo prvorozených a zejména dětí druhého pořadí, mírně vyšší byl počet dětí třetího a dalších pořadí. Pokračoval dlouhodobý trend klesajícího počtu i podílu vdaných rodiček. V roce 2013 se mimo manželství živě narodilo 48,0 tisíce dětí, tj. 45,0 % všech narozených. Mezi prvorozenými byl uvedený podíl již čtvrtým rokem nadpoloviční (55,7 %). Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 29-31 let. Průměrný věk matek se dále mírně zvýšil (o 0,1 roku) na 29,9 roku. Podle předběžných výsledků za rok 2013 se průměrný počet dětí připadající na jednu ženu na úrovni 1,46 lišil od hodnoty roku 2012 (1,45) jen minimálně.

Počet zemřelých byl v roce 2013 o téměř 1,0 tisíce vyšší než o rok dříve, celkem zemřelo 109,2 tisíce osob. Naděje dožití při narození se však podle předběžných údajů dále zvýšila (o 0,2 roku) na 75,2 let u mužů a 81,1 let u žen. Ve srovnání s rokem 2012 klesl počet zemřelých do jednoho roku věku o 20 dětí na 265. Z deseti tisíc živě narozených se jich jednoho roku věku nedožilo pouze 25.

V roce 2013 bylo uzavřeno 43,5 tisíce manželství, o 1,7 tisíce méně než o rok dříve. Byl to nejnižší počet uzavřených manželství od roku 1918. Po roční stagnaci se počet sňatků dále snížil, a to jak u svobodných, tak u rozvedených osob. Nižší byla také celková úroveň sňatečnosti. Nejvíce sňatků se konalo v červnu (8,3 tisíce), dále v srpnu (7,8 tisíce) a září (6,8 tisíce).

Počet rozvodů se v roce 2013 meziročně zvýšil o 1,5 tisíce na 27,9 tisíce. Vyšší byla i úroveň rozvodovosti (47,8 % manželství končících rozvodem v roce 2013 oproti 44,5 % v roce 2012). Nejvíce rozvodů nastalo po 4 až 6 letech trvání manželství, v průměru trvalo rozvedené manželství 13,0 roku. Rozvody se dotkly celkem 24,3 tisíce dětí, když rozvodů s nezletilými dětmi bylo 57,1 % z úhrnu.

Počet potratů meziročně pátým rokem v řadě poklesl, v roce 2013 jich bylo evidováno 37,4 tisíce (o 0,3 tisíce méně). Nižší byl však pouze počet indukovaných potratů (o 0,5 tisíce na 22,5 tisíce), samovolných potratů (13,6 tisíce) a ukončení mimoděložních těhotenství (1,3 tisíce) bylo ve srovnání s rokem 2012 mírně více. Zastoupení samovolných potratů na celkovém počtu potratů bylo v roce 2013 zatím historicky (od vstoupení v platnost zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství) nejvyšší (36,4 %), zastoupení indukovaných potratů naopak nejnižší (60,2 %).

Bilance zahraničního stěhování byla v roce 2013 záporná, počet vystěhovalých převýšil počet přistěhovalých o 1,3 tisíce. V průběhu roku 2013 se ze zahraničí do ČR přistěhovalo 29,6 tisíce osob, o 0,7 tisíce méně než o rok dříve. Výrazně meziročně přibylo vystěhovalých (o 10,9 tisíce na 30,9 tisíce). Nejvíce se do ČR přistěhovalo státních občanů Slovenska, Ukrajiny a Ruska, u vystěhovalých dominovali občané Ukrajiny, ČR a Ruska. Nejvýznamnější záporné saldo stěhování za rok 2013 bylo zaznamenáno s občany Ukrajiny (-7,2 tisíce), ČR (-2,0 tisíce) a Vietnamu (-1,2 tisíce), nejvyšší kladné saldo s občany Slovenska (4,8 tisíce) a Německa (1,3 tisíce).


Poznámky
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Změna definice potratu od 1. dubna 2012.
Veškeré údaje za rok 2013 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR)
Stěhování cizinců (07/2012–12/2013) – Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 11. března 2014
Navazující datová sada: e-4001-13 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 4. čtvrtletí 2013)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2013-yhgi1jfksk
Termín zveřejnění další RI: 12. června 2014  • coby032114.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz