Pohyb obyvatelstva - rok 2010

Sňatků i narozených dětí ubývá

14.03.2011
Kód: r-4001-10
 
Počet narozených byl v roce 2010 o 10,3 tisíce vyšší než počet zemřelých, a to při současném poklesu počtu narozených (o 1 , 2 tisíce) i zemřelých (o 0,6 tisíce). Migrací získala Česká republika 15,6 tisíce obyvatel, když přistěhovalých bylo proti roku 2009 o 9,5 tisíce méně, a vystěhovalých naopak o 3,2 tisíce více. Počet uzavřených manželství opět klesl (o 1,1 tisíce), počet rozvodů byl o 1,6 tisíce vyšší. Pod hranici 40 tisíc klesl počet potratů.


* * *

Uvedené údaje jsou výsledkem zpracování statistických hlášení o jednotlivých demografických událostech za rok 2010. Počet obyvatel je výsledkem tzv. intercenzální bilance, která navazuje na sčítání lidu z roku 2001, a právě probíhající nové sčítání osob se stane základem bilancí v příštích deseti letech. Navíc SLDB, zachycující stav populace k 26.3.2011, poskytne mnohem více údajů, které jsou běžnou statistikou nezjistitelné. A naopak, populační census nemůže poskytnout podklady pro analýzu vývoje demografických procesů ani pro populační prognózy.

Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 31. prosinci loňského roku 10 532 770 obyvatel, což bylo o 26,0 tisíce více než k 31.12.2009. Na celkovém přírůstku, který byl o třetinu nižší než v roce 2009, se 39,7 % podílela přirozená měna (rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých). I když v uplynulém roce došlo k poklesu počtu přistěhovalých a zvýšení počtu vystěhovalých, činil podíl aktivního salda zahraniční migrace na celkovém přírůstku 60,3 % (v roce 2009 to bylo 72,2 %).

Živě se v roce 2010 narodilo 117,2 tisíce dětí. Kromě toho bylo matričními úřady zaregistrováno 20 novorozenců z utajených porodů a babyboxů. Po vrcholu zvýšené porodnosti v roce 2008 klesá druhým rokem počet narozených, opět o 1,2 tisíce proti roku 2009. Celý úbytek se koncentroval u narozených v prvním pořadí (-1,7 tisíce), zatímco dětí narozených jako druhé a třetí mírně přibylo. Tomu odpovídají i věkově specifické plodnosti, které byly u žen do 29 let nižší a u žen nad 30 let mírně vzrostly. Úhrnná plodnost (průměrný počet narozených dětí jedné ženě) stagnovala na úrovni 1,49. V malé míře pokračoval trend posunu mateřství do pozdějšího věku. Průměrný věk matek vrostl o 0,2 roku na 29,6 roku, průměrný věk prvorodiček na 27,6 roku. Třetina všech dětí se narodila ženám ve věku 29-32 let. Plynule se zvyšuje podíl dětí narozených mimo manželství, který v loňském roce poprvé přesáhl 40 % (40,3 % proti 38,8 % v roce 2009). Neprovdaným ženám se narodilo 47,2 tisíce dětí. Srovnatelný s rokem 2009 byl počet dětí s jiným než českým občanstvím, kterých se narodily tři tisíce.

V roce 2010 zemřelo 106,8 tisíce osob, což bylo o 0,6 tisíce méně než v roce 2009. Zatímco naděje dožití mužů se zvýšila jen o 0,2 roku na 74,4 roku, naděje dožití při narození žen vzrostla po dvouleté stagnaci z 80,1 roku na 80,6 let. Zemřelo 313 dětí ve věku do jednoho roku, kojenecká úmrtnost byla nižší než kdykoliv v minulosti a trvale patří k nejnižším na světě. Z deseti tisíc narozených dětí zemřelo před prvními narozeninami 27 kojenců. Struktura všech zemřelých podle příčin smrti se významně nemění. Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy (53,6 tisíce zemřelých), 28,2 tisíce osob (26,4 %) zemřelo na zhoubné novotvary, 6,2 tisíce (5,8 %) na nemoci dýchací soustavy a 6,0 tisíce úmrtí (5,6 %) bylo důsledkem tzv. vnějších příčin smrti (dopravní nehody, pády, sebevraždy, násilná úmrtí, otravy).

V roce 2010 bylo uzavřeno pouze 46,7 tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce předchozím. Stejný počet sňatků byl zaznamenán před dvěma sty lety, tehdy ovšem žila na území dnešní ČR méně než polovina dnešních obyvatel. Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily. Svobodní muži se nejčastěji žení ve věku 28-31 let, svobodné ženy se vdávají nejčastěji ve věku 25-29 let. Celkem 1 707 českých mužů a 2 403 žen uzavřelo v roce 2010 manželství s cizím státním občanem. Muži nejčastěji s občankami Slovenska a Ukrajiny, ženy s občany Slovenska, Německa a Velké Británie.

Po přechodném snížení počtu rozvodů v roce 2009 se jejich počet vrátil na obvyklou hodnotu. V roce 2010 bylo rozvedeno 30,8 tisíce manželství, tedy o 1,6 tisíce více než v roce 2009. Podíl manželství končících rozvodem (úhrnná rozvodovost) se vrátil na 50 %. Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po 2 až 5 letech trvání. Dvě třetiny návrhů na rozvod podaly ženy. V 57,3 % manželství, končících rozvodem, žily nezletilé děti. Celkem to bylo 26,5 tisíce dětí.

Potratů bylo v roce 2010 registrováno 39,3 tisíce, o 1,3 tisíce méně než o rok dříve. Polovina úbytku připadla na umělá přerušení těhotenství, kterých bylo celkem provedeno 24,0 tisíce. Po čtyřletém, byť mírném, zvyšování počtu samovolných potratů klesl jejich počet z 14,6 tisíce na 14,0 tisíce. Počet ukončených mimoděložních těhotenství (1,3 tisíce) zůstal stejný jako v roce 2009. Uvedený vývoj je zřejmým důsledkem klesajícího počtu těhotenství.

Zahraniční migrací přibylo podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR v loňském roce 15,6 tisíce obyvatel, tedy o 12,7 tisíce méně než v roce 2009. Podstatně nižší saldo zahraničního stěhování bylo výsledkem nižšího počtu přistěhovalých (o 9,5 tisíce) při současném zvýšení počtu vystěhovalých osob (o 3,2 tisíce). Vedle 2,5 tisíce občanů ČR převažovali mezi přistěhovalými občané Slovenska (5,1 tisíce), Ruska (3,7 tisíce), Ukrajiny (3,5 tisíce) a Německa (2,0 tisíce). Mezi vystěhovalými byli nejčastěji občané Slovenska (6,4 tisíce), Česka (2,4 tisíce), Polska (2,3 tisíce) a Německa (1,6 tisíce). Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie bylo k 31.12.2010 v ČR registrováno 425 301 cizinců s povoleným pobytem a podíleli se tak 4,0 % na populaci ČR.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2010 jsou předběžné.
Navazující publikace: w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2010
w-4001-09 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2009  • coby031411.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz