Pohyb obyvatelstva - 1. až 4. čtvrtletí 2012

Pokles počtu narozených dětí se pozastavil

14.03.2013
Kód: r-4001-12
 
V roce 2012 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 10,7 tisíce na 10 516,1 tisíce. Počet živě narozených převýšil počet zemřelých pouze o 0,4 tisíce osob. Počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 10,3 tisíce. Oproti roku 2011 byl loni nižší počet rozvodů (o 1,7 tisíce) a potratů (o 1,1 tisíce), počet živě narozených a sňatků se meziročně téměř nezměnil. Ve srovnání s rokem 2011 se zvýšil počet zemřelých (o 1,3 tisíce), přistěhovalých (o 7,7 tisíce) i vystěhovalých (o 14,3 tisíce).

V roce 2012 se živě narodilo 108,6 tisíce dětí, pouze o 97 méně než v roce předchozím. Dětí prvního pořadí se v roce 2012 narodilo 51,5 tisíce (47 % všech dětí), druhorozených 41,8 tisíce (39 %), dětí třetího a dalšího pořadí 15,3 tisíce (14 %). Zatímco se počet prvorozených mírně zvýšil (o 487), dětí druhého a vyšších pořadí opět ubylo. Podle předběžných údajů se v roce 2012 úhrnná plodnost (průměrný počet živě narozených dětí jedné ženě) mírně zvýšila z 1,43 v roce 2011 na 1,45 dítěte na jednu ženu. O jednu desetinu roku, na 29,8 roku se zvýšil průměrný věk matek při porodu. Nejvyšší plodnost byla zaznamenána u 28 až 31letých žen, mezi prvorodičkami u 27 až 30letých. Podíl dětí narozených nevdaným ženám se meziročně dále zvýšil, a to o 1,6 procentního bodu na 43,4 %. Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl mezi prvorozenými (54,5 %). Narozených dětí, kdy ani jeden z rodičů neměl státní občanství České republiky, bylo registrováno 3,3 tisíce, což bylo o 0,3 tisíce více než v roce 2011.

V roce 2012 zemřelo 108,2 tisíce osob, což bylo o 1,3 tisíce více než v roce 2011. Naděje dožití při narození se oproti roku 2011 u mužů zvýšila o 0,3 roku na 75,0 roku, u žen vzrostla o 0,2 roku na 80,9 let. Počet zemřelých kojenců byl ve srovnání s rokem 2011 nižší (285 oproti 298). V roce 2012 zemřelo před prvními narozeninami 26 kojenců z 10 000 živě narozených dětí, kojenecká úmrtnost tak byla nižší než kdykoliv v minulosti a patří trvale k nejnižším na světě.

V roce 2012 bylo uzavřeno 45,2 tisíce manželství, pouze o 69 více než v roce předchozím. Sňatečnost rozvedených byla ve srovnání s rokem 2011 nižší. Podle předběžných údajů uzavírá další manželství 36 % rozvedených mužů a 35 % rozvedených žen. Nejvíce sňatků bylo i v roce 2012 uzavřeno opět v červnu (9,1 tisíce), dále pak na rozdíl od roku 2011 v září (7,8 tisíce) a srpnu (6,8 tisíce). Celkem 1 663 mužů-občanů ČR a 2 344 žen-občanek ČR uzavřelo loni sňatek s partnerem cizí státní příslušnosti. Muži nejčastěji s občankami Slovenska, Ukrajiny a Ruska, ženy s občany Slovenska, Spojeného království a Německa.

V roce 2012 bylo rozvedeno 26,4 tisíce manželství, což bylo o 1,7 tisíce méně než v roce 2011. Úroveň rozvodovosti dále klesla, když podíl manželství končících rozvodem klesl ze 46,2 % v roce 2011 na 44,5 % v roce 2012. Manželství do svého zániku rozvodem trvalo průměrně 12,8 roku. Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství ve 3. až 5. roce trvání. Dvě třetiny návrhů na rozvod podaly ženy. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 57,5 % s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 23,0 tisíc.

Potratů bylo v roce 2012 registrováno 37,7 tisíce, o 1,1 tisíce méně než v předcházejícím roce. Meziročně bylo méně jak samovolných potratů (o 122) tak i umělých přerušení těhotenství (o 1 023). Z celkového počtu těhotenství skončilo v roce 2012 umělým přerušením těhotenství 15,7 %, samovolným potratem 9,2 % všech těhotenství. Intenzita celkové i indukované potratovosti se v roce 2012 oproti roku 2011 snížila, byť jen velmi mírně (z 0,52 na 0,50 potratu na ženu, resp. z 0,32 na 0,31 interrupce na ženu).

Zahraniční migrací přibylo v loňském roce 10,3 tisíce obyvatel, o 6,6 tisíce méně než v roce 2011. Oproti předchozímu roku ale byly v roce 2012 vyšší počty přistěhovalých a zejména vystěhovalých. Do České republiky se loni přistěhovalo celkem 30,3 tisíce osob, když nejčetněji byli zastoupeni občané Ukrajiny (5,9 tisíce), Slovenska (4,8 tisíce) a Ruska (3,2 tisíce). Mezi vystěhovalými, kterých bylo evidováno 20,0 tisíce, byli nejčastěji občané Ukrajiny (7,7 tisíce), České republiky (3,3 tisíce) a Vietnamu (1,7 tisíce).


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Od července 2012 jsou údaje o zahraniční migraci cizinců přebírány z Cizineckého informačního systému, jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, zatímco v předchozích obdobích byl zdrojem dat Informační systém evidence obyvatel MV ČR.
Veškeré údaje za rok 2012 jsou předběžné. Stavy obyvatel v roce 2011 jsou přepočteny na definitivní výsledky SLDB 2011.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statisti ky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D., oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: eva.kacerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Stěhování cizinců (červenec 2012 - prosinec 2012) – Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 25. února 2013
Navazující datová sada: e-4001-12 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2012 (předběžné výsledky)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-v-roce-2012-predbezne-vysledky-e5y3986dwh
Termín zveřejnění další RI: 12. června 2013  • coby031413.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz