Pohyb obyvatelstva - 1. až 3. čtvrtletí 2013

Průměrný věk matek se stále zvyšuje

12.12.2013
Kód: r-4001-13
 




V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel České republiky snížil o 2,3 tisíce na 10 513,8 tisíce osob. Úbytek byl výsledkem záporné bilance přirozené měny i zahraniční migrace obyvatel. Narozených dětí bylo proti stejnému období roku 2012 o 1,3 tisíce méně, méně bylo i sňatků (o 2,4 tisíce) a potratů (o 0,4 tisíce). Naopak více bylo vystěhovalých (o 12,3 tisíce), rozvodů (o 1,7 tisíce), přistěhovalých (o 0,9 tisíce) a zemřelých (o 0,4 tisíce).

Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 30. září 10 513 834 obyvatel, což bylo o 2,3 tisíce méně než začátkem roku. Na úbytku obyvatel se 61 % podílel úbytek obyvatel zahraniční migrací (1,4 tisíce), přirozená měna – rozdíl živě narozených dětí a zemřelých osob – tvořila 39 % úbytku (0,9 tisíce).

Během ledna až září 2013 se v ČR živě narodilo 80,7 tisíce dětí, o 1,3 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Za nižším počtem narozených stál zejména meziroční úbytek dětí narozených ve druhém pořadí (pokles o 4,3 %). Ubylo ale i dětí prvního pořadí (o 0,7 %), zatímco dětí třetího a vyššího pořadí se letos narodilo naopak více (o 2,9 %). Mimo manželství se v 1. až 3. čtvrtletí živě narodilo 36,3 tisíce dětí, celkem 44,9 % všech živě narozených dětí (v lednu až září o rok dříve to bylo 43,1 %). Průměrný věk matek při narození dítěte se oproti roku 2012 dále mírně zvýšil (o jednu desetinu roku), na 29,9 roku a roste tak nepřetržitě od roku 1992.

V období od ledna do září zemřelo 81,6 tisíce osob, což bylo o 0,4 tisíce více než ve stejném období roku 2012. Dětí do jednoho roku zemřelo v 1. až 3. čtvrtletí celkem 182 a kojenecká úmrtnost byla na úrovni 23 zemřelých dětí do jednoho roku z desetitisíce živě narozených dětí. V obou případech to bylo méně než ve stejném období roku předchozího, přitom kojenecká úmrtnost v roce 2012 byla zatím historicky nejnižší.

V 1. až 3. čtvrtletí 2013 bylo uzavřeno 36,9 tisíce manželství, o 2,4 tisíce méně než ve stejném období roku 2012. Nejvíce sňatků bylo uzavřeno v červnu (8,2 tisíce) a srpnu (7,6 tisíce), nejméně v lednu (0,7 tisíce) a únoru (1,0 tisíce). V období od ledna do září 2013 byl oproti prvním devíti měsícům o rok dříve registrován nižší jak počet sňatků mezi dvěma svobodnými snoubenci, kterých bylo 68,3 %, tak i opakovaných vstupů do manželství.

Během 1. až 3. čtvrtletí bylo rozvedeno 20,7 tisíce manželství, což znamenalo nárůst o 1,7 tisíce oproti stejnému období loňského roku. Nejvíce rozvodů (3,1 tisíce, tj. 15 % všech rozvodů v tomto období) nastalo po 4 až 6 letech trvání manželství . Obdobný počet manželství (3,3 tisíce) se rozvedl po 25 a více letech trvání manželského svazku. Z úhrnu rozvedených manželství jich bylo 56,9 % s nezletilými dětmi. Rozvody se dotkly celkem 17,9 tisíce dětí.

Potratů bylo v prvních devíti měsících letošního roku registrováno 28,1 tisíce, o 0,4 tisíce méně než v 1. až 3. čtvrtletí o rok dříve, a to zejména díky nižšímu počtu provedených umělých přerušení těhotenství, kterých bylo méně o 444. Méně bylo evidováno i samovolných potratů (o 55).

Saldo zahraniční migrace bylo v prvních devíti měsících letošního roku záporné, když negativní bilance byla zaznamenána již druhé čtvrtletí v řadě. Počet vystěhovalých převýšil v 1. až 3. čtvrtletí počet přistěhovalých o 1,4 tisíce osob, zatímco ve stejném období o rok dříve byl přírůstek kladný ve výši 10,1 tisíce. Oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 bylo letos sice více přistěhovalých (o 0,9 tisíce), výrazně více však bylo vystěhovalých (o 12,3 tisíce). Nejvíce stěhováním přibylo v 1. až 3. čtvrtletí 2013 státních občanů Slovenska (saldo 3,4 tisíce) a Německa (1,1 tisíce), nejvýraznější úbytek byl zaznamenán u Ukrajinců (5,0 tisíc) a občanů ČR (1,6 tisíce).


Poznámky
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Změna definice potratu od 1. dubna 2012.
Veškeré údaje za rok 2013 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 0 52 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky, tel. 274 054 063, e-mail: terezie.styglerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Stěhování cizinců (07/2012–09/2013) – Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 10. listopadu 2013
Navazující datová sada: e-4001-13 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 3. čtvrtletí 2013)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-4-ctvrtleti-2013-yhgi1jfksk
Termín zveřejnění další RI: 21. března 2014



  • coby121213.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz