Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2012

Pokles počtu narozených dětí pokračoval

12.06.2012
Kód: r-4001-12
 
V prvním čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o 2,1 tisíce na 10 507,6 tisíce osob. Přírůstek byl výsledkem kladného salda zahraniční migrace, přirozenou měnou se počet obyvatel snížil o 1,9 tisíce. Narozených dětí bylo proti stejnému období roku 2011 o 0,7 tisíce méně, snížil se i počet zemřelých (o 0,3 tisíce), ubylo i sňatků (o 0,1 tisíce), rozvodů (o 0,7 tisíce) a potratů (o 0,4 tisíce).

Během ledna až března 2012 se v ČR živě narodilo 26,1 tisíce dětí, což bylo o 0,7 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Ke snížení počtu narozených došlo jak v prvním pořadí (o 417 dětí, tj. o 3,3 %), tak i ve druhém (o 235, tj. o 2,3 %) a i třetím a dalším pořadí (o 76, tj. o 2,0 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2011 se podíl dětí narozených nevdaným ženám dále zvýšil, když se mimo manželství narodilo 43,1 % všech živě narozených dětí, celkem 11,2 tisíce. Mezi prvorozenými dětmi je více než polovina (54,0 %) narozena mimo manželství. Nejvíce dětí v 1. čtvrtletí roku 2012 porodily ženy ve věku 30-32 let, mezi prvorodičkami bylo nejvíce žen ve věku 27-29 let.

V období od ledna do března letošního roku zemřelo 28,1 tisíce osob, což bylo o 0,3 tisíce méně než ve stejném období roku 2011. Zemřelým bylo v průměru 75,1 roku (mužům 71,4 roku, ženám 78,8 roku). Nejvíce úmrtí, více než polovina, připadlo na onemocnění oběhového systému (14,3 tisíce zemřelých), 6,6 tisíce osob zemřelo na zhoubné novotvary a 1,7 tisíce na nemoci dýchacího ústrojí. Úmrtnost dětí do jednoho roku věku činila v 1. čtvrtletí 2,7 zemřelých kojenců na 1 000 živě narozených dětí (2,8 v 1. čtvrtletí 2011).

V 1. čtvrtletí letošního roku dále poklesla sňatečnost. Manželství uzavřelo 3,4 tisíce párů snoubenců, o 130 méně než v prvním čtvrtletí 2011. Zastoupení sňatků dvou svobodných snoubenců se dále mírně snížilo, o jeden procentní bod na 47,6 %. Ženichům bylo v průměru 38,1 let (resp. 32,2 roku při uzavření prvního manželství), nevěstám 34,7 let (resp. 29,0 let).

Během prvních tří měsíců roku 2012 bylo rozvedeno 6,1 tisíce manželství. Za snížením počtu rozvodů v 1. čtvrtletí letošního roku o 0,7 tisíce oproti stejnému období roku 2011 lze spatřovat kromě možného poklesu intenzity rozvodovosti i důsledek nepravidelného ukončování rozvodových řízení. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 57,6 % s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 5,3 tisíce.

Potratů bylo v 1. čtvrtletí roku 2012 registrováno 10,0 tisíce, o 0,4 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku, a to nejen díky nižšímu počtu provedených umělých přerušení těhotenství (rozdíl 270). Méně bylo také samovolných potratů (o 145).

Zahraniční migrací přibylo za uplynulé čtvrtletí podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR 4 066 osob, o 1,6 tisíce méně než za stejné období roku 2011. Počet přistěhovalých se snížil o 2,1 tisíce na 5,2 tisíce osob a počet vystěhovalých klesl o 0,5 tisíce na 1,1 tisíce osob. V 1. čtvrtletí přibylo nejvíce státních občanů Slovenska (saldo 784 osob) a Ruska (594 osob), dále Spojených států (411 osob) a Ukrajiny (337 osob). Úbytek byl zaznamenán pouze mezi občany ČR (o 368 osob).


Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2012 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatels tva, tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: RNDr. Eva Kačerová, Ph.D., oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: eva.kacerova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 21. května 2012
Navazující datová sada: e-4001-12 Stav a pobyb obyvatelstva v ČR v 1. čtvrtletí 2012 (předběžné výsledky)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-v-roce-2012-predbezne-vysledky-e5y3986dwh
Termín zveřejnění další RI: 11. září 2012  • coby061212.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz