Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2010

Počet narozených mírně vzrostl

14.06.2010
Kód: r-4001-10
 
V prvním čtvrtletí roku 2010 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 2,6 tisíce na 10 509,4 tisíce. Většina přírůstku byla výsledkem kladného salda přirozené měny ve výši 1,8 tisíce, bilance zahraničního stěhování byla kladná na úrovni 0,7 tisíce. Během ledna až března letošního roku se v ČR živě narodilo 28,6 tisíce dětí, o 382 více než ve stejném období předchozího roku. Počet zemřelých (o 2,7 tisíce), sňatků (o 0,7 tisíce) i potratů (o 1,0 tisíce) se naopak snížil.


* * *

Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 31. březnu letošního roku 10 509 377 obyvatel. Od počátku roku vzrostl počet obyvatel o 2,6 tisíce osob. Nárůst byl téměř ze tří čtvrtin důsledkem příznivého vývoje přirozené měny, kdy počet živě narozených převýšil počet zemřelých o 1 839. Zahraniční migrace zvýšila celkový přírůstek o 725 osob. V průběhu roku 2009 byla přitom situace přesně opačná: zvýšení počtu obyvatel bylo z necelých tří čtvrtin způsobeno kladným saldem zahraničního stěhování.

Během ledna až března 2010 se v ČR živě narodilo 28,6 tisíce dětí, což je počet o 382 vyšší než ve stejném období předchozího roku. Počet živě narozených dětí opět meziročně mírně stoupá, a to počínaje posledním čtvrtletím roku 2009. Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2010 narodilo 39,9 % všech živě narozených dětí, celkem 11,4 tisíce. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2009 se podíl dětí narozených nevdaným ženám opět mírně zvýšil. Prvorozené děti se přitom mimo manželství rodí již ve více než polovině případů. Nejvíce dětí se v období leden až březen 2010 narodilo matkám ve věku 30 let, mezi prvorodičkami převažovaly ženy ve věku 28 let.

Počet zemřelých v 1. čtvrtletí 2010 byl 26,7 tisíce, o 2,7 tisíce nižší než ve stejném období předchozího roku. Zemřelým bylo v průměru 74,4 let (mužům 70,6 let, ženám 78,2 let). Nejčetnějšími příčinami úmrtí byly tradičně onemocnění oběhové soustavy (13,7 tisíce), následované novotvary (6,8 tisíce) a nemocemi dýchací soustavy (1,7 tisíce). Úmrtnost dětí do jednoho roku věku činila v 1. čtvrtletí 2,9 zemřelých kojenců na 1 000 živě narozených dětí (3,0 v 1. čtvrtletí 2009).

V 1. čtvrtletí letošního roku dále poklesl zájem o uzavření manželství. Sňatek uzavřelo 3,4 tisíce párů snoubenců, o 772 méně než v prvním čtvrtletí 2009. U poloviny se jednalo o sňatek dvou svobodných snoubenců. Ženichům bylo v průměru 37,4 let (resp. 31,6 let při uzavření prvního manželství), nevěstám 34,1 let (resp. 28,4 let).

Během prvních tří měsíců roku 2010 bylo registrováno 7,0 tisíce rozvodů. V 58 % případů šlo o rozvod manželství s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 6,1 tisíce. Pětina rozvodů nastala do pěti let od sňatku.

Počet potratů (9,8 tisíce) byl v 1. čtvrtletí 2010 o 1,0 tisíce nižší než ve stejném období roku předchozího. Snížil se jak počet umělých přerušení těhotenství (o 580 na 6,0 tisíce), tak samovolných potratů (o 451 na 3,4 tisíce). Umělé přerušení těhotenství podstoupilo 2,8 tisíce žen svobodných a 2,4 tisíce vdaných.

Podle dat Informačního systému evidence obyvatel MV ČR (ISEO) přibylo v České republice za uplynulé čtvrtletí registrovanou zahraniční migrací 725 osob. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se počet přistěhovalých snížil o 8,6 tisíce na 6,7 tisíce, naopak počet vystěhovalých vzrostl na 5,9 tisíce, na čtyřnásobek počtu evidovaného v předcházejícím roce (1,5 tisíce). Zároveň došlo ke změně rozložení přírůstku osob zahraniční migrací podle státního občanství. V 1. čtvrtletí 2010 nejvíce přibylo státních příslušníků Ruska (saldo 731 osob) a Ukrajiny (726 osob), dále Spojených států (588 osob) a Vietnamu (411 osob). Byl však také zaznamenán podstatný úbytek občanů Slovenska (o 1,2 tisíce), Polska (o 958) a Německa (o 475).
Poznámky:
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, tel. 274052184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození, úmrtí a rozvodu).
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR).
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2010 jsou předběžné.
Navazující publikace: w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. čtvrtletí 2010
w-4001-09 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. čtvrtletí 2009  • coby061410.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz