Pohyb obyvatelstva - 1. až 2. čtvrtletí 2011

Snižování porodnosti pokračovalo

12.09.2011
Kód: r-4001-11
 
V prvním pololetí letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o 9,3 tisíce na 10 542,1 tisíce osob. Saldo zahraniční migrace se na celkovém přírůstku podílelo 83,4 %, 16,6 % připadlo na přirozenou měnu. Do konce června se v ČR živě narodilo 54,3 tisíce dětí, o 4,4 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Počet zemřelých byl o 0,8 tisíce nižší, dále ubylo sňatků a rozvodů.


* * *
Uvedené údaje jsou výsledkem zpracování statistických hlášení o jednotlivých demografických událostech za 1. pololetí 2011. Počet obyvatel je výsledkem bilance, která navazuje na sčítání lidu z roku 2001, a právě probíhající zpracování výsledků SLDB 2011 bude základem bilancí v příštích deseti letech. Navíc SLDB 2011, zachycující stav populace k 26.3.2011, poskytne mnohem více údajů, které jsou běžnou statistikou nezjistitelné. A naopak, populační census nemůže poskytnout podklady pro analýzu vývoje demografických procesů ani pro populační prognózy.

Živě se v 1. pololetí 2011 narodilo 54,3 tisíce dětí. Nižší počty narozených byly v porovnání s rokem 2010 registrovány ve všech měsících 1. pololetí a lze očekávat, že se ve 2. pololetí pokles prohloubí. Zatímco v roce 2010 se snižoval jen počet narozených v prvním pořadí a počet druhých a třetích dětí mírně rostl, v 1. pololetí 2011 ubylo proti stejnému období minulého roku nejen narozených v prvním pořadí (- 1957), ale i dětí narozených jako druhé (- 1692), třetí (-601) a čtvrté (-127). Přitom relativně nejvíce ubylo třetích (-9,6 %) a čtvrtých (-8,4 %) dětí. Počet narozených prvních a druhých dětí byl nižší o 7,2, resp. o 7,3 %. Pokračoval růst podílu dětí narozených mimo manželství, který se zvýšil ze 40,0 % v 1. pololetí loňského roku na 41,3 %. Polovina prvorozených dětí se narodila svobodným matkám. Nejvíce dětí se v lednu až červnu narodilo ženám ve věku 29 až 32 let, mezi prvorodičkami převažovaly ženy ve věku 28 až 29 let.

Počet zemřelých v 1. pololetí 2011 byl 52,8 tisíce, o 0,8 tisíce nižší než ve stejném období předchozího roku. Zemřelým bylo v průměru 74,5 roku (mužům 70,7 roku, ženám 78,3 roku). V lednu až červnu zemřelo 148 dětí ve věku do jednoho roku, kojenecká úmrtnost patří trvale k nejnižším na světě. Z deseti tisíc živě narozených dětí zemřelo před prvními narozeninami 27 kojenců. Struktura zemřelých podle příčin smrti se nemění. Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy (26,3 tisíce zemřelých), čtvrtina osob (13,3 tisíce) zemřela na novotvary a 3,1 tisíce na nemoci dýchací soustavy.

V 1. pololetí bylo uzavřeno pouze 16,8 tisíce manželství, o dalších 1,2 tisíce méně než v lednu až červnu 2010. Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily. Nižší počet se týkal nejen sňatků mezi dvěma svobodnými snoubenci, kterých bylo 62,9 %, ale i opakovaných vstupů do manželství. Průměrný věk svobodných ženichů byl 31,3 roku, svobodným nevěstám bylo v průměru 28,5 let.

Počet rozvodů v 1. pololetí letošního roku byl o 1,7 tisíce nižší. Přesto se intenzita rozvodovosti dlouhodobě udržuje mírně pod 50 %. Nejčastěji se rozvádějí manželé po 2 až 6 letech trvání jejich manželství. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 56,0 % manželství s nezletilými dětmi.

Potratů bylo v 1. pololetí registrováno 19,6 tisíce (o 0,4 tisíce méně než před rokem), umělých přerušení těhotenství bylo 12,2 tisíce. O 0,2 tisíce se snížil počet samovolných potratů. Lze očekávat stabilizaci intenzity potratovosti a je zřejmé, že pokles absolutního počtu potratů souvisí úzce s klesajícím počtem těhotných žen. Umělé přerušení těhotenství podstoupilo 5,8 tisíce žen svobodných a 4,6 tisíce žen vdaných.

Zahraniční migrací přibylo v lednu až červnu tohoto roku podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR 7,8 tisíce obyvatel, tedy o 2,5 tisíce více než ve stejném období roku 2010. Počet vystěhovalých se snížil o 7,7 tisíce, zatímco počet přistěhovalých jen o 5,2 tisíce osob. Mezi přistěhovalými převažovali občané Slovenska (1 935 osob), Česka (1 113 osob), Ukrajiny (1 036 osob) a Ruska (943 osob). Mezi vystěhovalými byli nejčastěji občané Česka (1 495 osob), Slovenska (625 osob) a Německa (220 osob). Podle údajů Odboru azylové a migrační politiky MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx bylo k 30.6.2011 v ČR registrováno 417 424 cizinců s povoleným pobytem a podíleli se tak 4,0 % na populaci ČR.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šimek, tel. 274 054 063, e-mail: miroslav.simek@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za 1. pololetí 2011 jsou předběžné.
Navazující publikace: e-4001-11 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. pololetí 2011
w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. pololetí 2010
Termín zveřejnění RI za 1. až 3. čtvrtletí 2011: 12. 12. 2011  • coby091211.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz