Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2011

Další pokles porodnosti

13.06.2011
Kód: r-4001-11
 
V prvním čtvrtletí letošního roku se počet obyvatel České republiky zvýšil o 3,0 tisíce na 10 535,8 tisíce osob. Celý přírůstek byl výsledkem kladného salda zahraniční migrace, přirozenou měnou se počet obyvatel snížil o 0,7 tisíce. V lednu až březnu se v ČR živě narodilo 26,7 tisíce dětí, o 2,2 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Počet zemřelých byl o 0,3 tisíce nižší, ubylo i sňatků a rozvodů.


* * *
Uvedené údaje jsou výsledkem zpracování statistických hlášení o jednotlivých demografických událostech za 1. čtvrtletí 2011. Počet obyvatel je výsledkem bilance, která navazuje na sčítání lidu z roku 2001, a právě probíhající zpracování výsledků SLDB 2011 bude základem bilancí v příštích deseti letech. Navíc SLDB 2011, zachycující stav populace k 26.3.2011, poskytne mnohem více údajů, které jsou běžnou statistikou nezjistitelné. A naopak, populační census nemůže poskytnout podklady pro analýzu vývoje demografických procesů ani pro populační prognózy.

Živě se v 1. čtvrtletí 2011 narodilo 26,7 tisíce dětí. Bylo to o 2,2 tisíce méně než před rokem, přičemž nižší počty byly zaznamenány ve všech třech měsících. Zatímco v roce 2010 se snižoval jen počet narozených v prvním pořadí a počet druhých a třetích dětí mírně rostl, v 1. čtvrtletí 2011 proti stejnému období minulého roku ubylo nejen narozených v prvním pořadí (- 873), ale i dětí narozených jako druhé (- 872) a třetí (-341). Přitom relativně nejvíce ubylo třetích (-11,1 %) a druhých (-7,8 %) dětí. Počet narozených prvních dětí byl nižší o 6,5 %. Pokračoval růst podílu dětí narozených mimo manželství, který se zvýšil z 39,9 % v 1. čtvrtletí loňského roku na 41,7 %. Polovina prvorozených dětí se narodila svobodným matkám. Nejvíce dětí se v lednu až březnu narodilo ženám ve věku 30 až 32 let, mezi prvorodičkami převažovaly ženy ve věku 28 let. Dětí s jiným než českým občanstvím se v 1. čtvrtletí narodilo 691, zatímco ve stejném období před rokem jich bylo 807.

Počet zemřelých v 1. čtvrtletí 2011 byl 27,4 tisíce, o 0,3 tisíce nižší než ve stejném období předchozího roku. Zemřelým bylo v průměru 74,5 roku (mužům 70,9 roku, ženám 78,2 roku). V lednu až březnu zemřelo 68 dětí ve věku do jednoho roku, kojenecká úmrtnost patří trvale k nejnižším na světě. Z deseti tisíc živě narozených dětí zemřelo před prvními narozeninami 26 kojenců, v 1. čtvrtletí 2010 to bylo 30 kojenců. Struktura zemřelých podle příčin smrti se významně nemění. Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy (13,7 tisíce zemřelých), 6,8 tisíce osob zemřelo na novotvary a 1,8 tisíce na nemoci dýchací soustavy.

V 1. čtvrtletí bylo uzavřeno pouze 3,2 tisíce manželství, o dalších 0,5 tisíce méně než v lednu až březnu 2010. Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné generace narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily. Nižší počet se týkal nejen sňatků mezi dvěma svobodnými snoubenci, kterých bylo 48 %, ale i opakovaných vstupů do manželství. Průměrný věk svobodných ženichů byl 31,8 roku, svobodným nevěstám bylo v průměru 29,0 let.

Snížení počtu rozvodů v 1. čtvrtletí letošního roku o 1,3 tisíce nelze přeceňovat. Vedle možného poklesu intenzity rozvodovosti, která je dlouhodobě mírně pod 50 %, jde spíše o důsledek nepravidelného ukončování rozvodových řízení a jejich vykazování. Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po 2 až 5 letech trvání. Z úhrnu rozvedených manželství bylo 55,4 % manželství s nezletilými dětmi.

Potratů bylo v 1. čtvrtletí registrováno 10,3 tisíce, umělých přerušení těhotenství bylo 6,4 tisíce, tedy zhruba stejně jako před rokem. O 130 se zvýšil pouze počet samovolných potratů. Umělé přerušení těhotenství podstoupilo 3 tisíce žen svobodných a 2,4 tisíce žen vdaných.

Zahraniční migrací přibylo v lednu až březnu tohoto roku podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR 3,8 tisíce obyvatel, tedy o 1,6 tisíce více než ve stejném období roku 2010. Počet vystěhovalých se snížil o 5,4 tisíce, zatímco počet přistěhovalých jen o 3,8 tisíce osob. Mezi přistěhovalými převažovali občané Slovenska (763 osob), Česka (554 osob), USA (520 osob), Ukrajiny (442 osob) a Ruska (441 osob). Mezi vystěhovalými byli nejčastěji občané Česka (638 osob), Slovenska (227 osob) a Velké Británie (111 osob). Podle údajů Odboru azylové a migrační politiky MV ČR http://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx bylo k 31.3.2011 v ČR registrováno 425 167 cizinců s povoleným pobytem a podíleli se tak 4,0 % na populaci ČR.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za 1. čtvrtletí 2011 jsou předběžné.
Navazující publikace: e-4001-11 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. čtvrtletí 2011
w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. čtvrtletí 2010
Termín zveřejnění RI za 1. pololetí 2011: 12. 9. 2011  • coby061311.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz