Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 4. čtvrtletí 2011

HDP v roce 2011 vzrostl o 1,7 %

14.02.2012
Kód: r-5001-11
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 0,5 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím naopak o 0,3 % klesl. Za rok 2011 vzrostl HDP o 1,7 %, v průběhu roku přitom postupně ztrácel na tempu.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / vzrostl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu, založeného na dílčích statistických a administrativních datových zdrojích, meziročně o 0,5 %, ve srovnání se 3. čtvrtletím byl o 0,3 % nižší.
Na vývoj HDP má určující vliv tvorba odvětvově členěné hrubé přidané hodnoty (HPH), která tvoří přibližně 90 % jeho objemu. Její nevýrazný růst v běžných cenách v řádu desetin procenta byl v posledním loňském čtvrtletí zcela neutralizován zvýšením úhrnné cenové hladiny. V důsledku toho HPH ve stálých cenách meziročně stagnovala a ve srovnání se 3. čtvrtletím přibližně o jeden procentní bod klesla.
O meziroční růst a zmírnění mezičtvrtletního snížení HDP se tak v minulém čtvrtletí zasloužil pouze vývoj jeho druhé složky – daní z produktů, zejména spotřební daně z tabákových výrobků. Ta výrazně meziročně vzrostla vlivem předzásobení v souvislosti se změnou sazeb k 1. lednu 2012.
Vývoj poptávky byl v posledním loňském čtvrtletí obdobný jako v předchozích čtvrtletích. Přebytek zahraničního obchodu, kde opět rychleji rostl vývoz než dovoz zboží a služeb, byl stále ještě schopen kompenzovat postupně klesající domácí výdaje (zejména na tvorbu fixního kapitálu a částečně též vládních institucí) a zabezpečovat růst úhrnné poptávky.

V roce 2011 vzrostl HDP ve stálých cenách o 1,7 %, přičemž v průběhu roku postupně ztrácel na tempu. Tahounem ekonomiky byl po celý rok zpracovatelský průmysl, přestože i zde se meziroční přírůstky během roku snižovaly. Stabilně nadprůměrné výsledky zaznamenalo také odvětví dopravy a skladování, naopak výrazně klesla ekonomická výkonnost stavebnictví.
Výdajové trendy byly v průběhu roku relativně stabilní, domácí konečná spotřeba postupně oslabovala a růst celkové poptávky tak zabezpečoval pouze pozitivní vývoj v zahraničním obchodě. Výrazný, postupně se prohlubující propad investiční aktivity podnikatelských subjektů i vládních institucí se promítl do značného snížení tvorby fixního kapitálu. Částečný pokles zaznamenaly také výdaje sektoru vládních institucí, spotřeba domácností zůstala po dílčím zotavení ve 4. čtvrtletí přibližně na úrovni předchozího roku.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, očištěná o vliv sezónnosti, byla v posledním loňském čtvrtletí o 0,1 % vyšší než ve stejném čtvrtletí roku 2010, ve srovnání s 3. čtvrtletím naopak o 0,3 % klesla. V průměru se loni počet zaměstnaných osob zvýšil ve srovnání s rokem 2010 o 0,3 % na 5 067 tisíc osob.
______________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 13. února 2012
Internetové stránky ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 9. března 2012 (čtvrtletní národní účty za 4. čtvrtletí a rok 2011)  • cpoh021512.doc
  • Příloha:
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz