Zemědělství - 3. čtvrtletí 2011

Produkce masa klesla, nákup mléka se zvýšil

31.10.2011
Kód: r-2101-11
 
Produkce masa ve 3. čtvrtletí 2011 činila 125 673 tun masa a byla meziročně o 4,9 % nižší. Na této změně se nejvíce podílel pokles produkce drůbežího (o 8,8 %) a vepřového (o 3,4 %), zatímco produkce hovězího zůstala na stejné úrovni (nižší o 0,1 %). Nákup mléka dosáhl 596,7 mil. litrů, meziročně se zvýšil o 4,6 %. Růst cen zemědělských výrobců mléka stále trval. Průměrná cena 8,30 Kč/l byla o 11,6 % vyšší než loni.


* * *

Porážky a výroba masa

Ve 3. čtvrtletí 2011 bylo poraženo na jatkách 60 110 ks skotu o průměrné jatečné hmotnosti 288,4 kg. Meziroční změny byly nepatrné: zvýšení počtu porážek o 0,2 %, snížení průměrné jatečné hmotnosti o 0,3 %. Celková výroba hovězího a telecího masa dosáhla 17 339 tun, tj. meziročně o 0,1 % méně.
Počty poražených prasat klesly o 3,4 % na 728 016 kusů. Porážky prasnic se vzhledem k 3. čtvrtletí minulého roku snížily o 21,5 %, což svědčí o nižší míře vyřazování prasnic z chovů. Průměrná jatečná hmotnost prasat se nezměnila, činila 87,8 kg. Celková produkce vepřového masa dosáhla 63 941 tun (o 3,4 % méně).
Ve sledovaném období bylo vyrobeno 44 330 tun drůbežího masa, tj. meziročně o 8,8 % méně.

Výsledky chovu skotu a prasat

K 30. červnu 2011 bylo v České republice chováno 1 379,6 tis. kusů skotu, z toho 561,0 tis. krav. Přestože se celkové stavy skotu meziročně téměř nezměnily (byly vyšší o 0,2 %), počet dojených krav poklesl o 1,2 % (na 375,8 tis. kusů) a počet krav bez tržní produkce mléka naopak vzrostl o 10,1 % (na 185,1 tis. kusů).
Stavy prasat se k 1. 8. 2011 snížily na 1 658,0 tis. kusů (meziročně o 14,9 %). Počet prasnic klesl na 103,5 tis. kusů (o 20,4 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostly meziročně ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve všech kategoriích: u telat o 8,4 %, u krav o 5,9 %, u býků o 4,2 % a u jalovic o 3,8 %. Jateční býci byli nakupováni ve třídách jakosti S, E a U za průměrnou cenu 77,41 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT) a za 41,37 Kč/kg v živém.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly meziročně vyšší pouze o 0,9 %. Průměrná cena jatečných prasat v třídách jakosti S, E a U byla 37,94 Kč/kg jatečné hmotnosti a 29,44 Kč/kg živé hmotnosti.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly vzhledem ke stejnému období minulého roku o 10,1 % vyšší. Jatečná kuřata se nakupovala v I. třídě jakosti za 22,50 Kč/kg v živém.

Graf


Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků vykázal zahraniční obchod 1) s živými zvířaty vyjádřený v živé hmotnosti v období od června do srpna 2011 kladnou bilanci u skotu (10 748 tun) a drůbeže (9 274 tun), zápornou u prasat (1 003 tun).

Dovoz živého skotu pokračoval v poklesu, snížil se na 104 tun (meziročně o 33,2 %), zatímco vývoz dosáhl 10 852 tun (o 1,3 % více). Jatečná zvířata tvořila 98 % dovozu a 61 % vývozu. Nejvíce hovězího dobytka bylo dovezeno ze Slovenska (98 %), vyvážel se hlavně do Rakouska (51 %) a Chorvatska (10 %).
Živých prasat bylo dovezeno 5 271 tun (o 16,7 % méně) a vyvezeno 4 267 tun (o 8,0 % více). Jatečná zvířata se na dovozu podílela 47 % a na vývozu 89 %. Nejvíce dovezených prasat pocházelo z Dánska (42 %), Německa (26 %) a Nizozemí (21 %); vývozy byly směrovány na Slovensko (45 %) a do Maďarska (43 %).
Dovoz živé drůbeže meziročně klesl o 38,9 % na 1 119 tun, vývoz se zvýšil o 9,3 % na 10 392 tun. Jatečná kuřata tvořila 79 % dovozu a 70 % vývozu. Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (81 %) a Německa (16 %), vyvážela se do Německa (39 %), na Slovensko (29 %) a do Polska (27 %).

Zahraniční obchod 1) s masem vykázal pasivní saldo 4 447 tun hovězího, 46 264 tun vepřového a 14 844 tun drůbežího masa.
Hovězího masa bylo dovezeno 6 334 tun (meziročně o 10,6 % více), vyvezeno 1 887 tun (o 63,0 % více). Dováželo se především z Polska (31 %), Německa (20 %), Rakouska (15 %) a Irska (12 %), vývozy směřovaly na Slovensko (37 %), do Německa (27 %), do Polska (13 %) a do Rakouska (10 %).
Dovoz vepřového masa dosáhl 55 781 tun (vyšší o 13,0 %), vývoz 9 517 tun (vyšší o 9,1 %). Většina vepřového masa byla dovezena z Německa (51 %) a vyvezena na Slovensko (84 %). Podíl dalších států na dovozu i vývozu byl menším než 10 %.
U drůbežího masa se dovoz zvýšil o 19,2 % na 20 871 tun, zatímco vývoz se stejnou měrou snížil (také o 19,2 %) na 6 027 tun. Dovozy pocházely hlavně z Polska (43 %) a Brazílie (20 %), vývozy směřovaly na Slovensko (50 %) a do Nizozemí (22 %).

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 3. čtvrtletí 2011 mlékárny nakoupily 596 693 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nákup mléka zvýšil o 4,6 %.
Ceny zemědělských výrobců mléka nejvyšší třídy jakosti Q vzrostly o 11,6 %. Mléko se nakupovalo za průměrnou cenu 8,30 Kč za litr.

Graf


Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

V období od června do srpna 2011 vykázal zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky kladnou bilanci 147 921 tun, dovezeno bylo 66 331 tun (meziročně o 11,6 % více) a vyvezeno 214 252 tun mléka a mléčných výrobků (o 8,6 % více).
V kladné bilanci byl obchod se zakysanými mléčnými výrobky (6 987 tun), v záporné se sýry a tvarohem (13 355 tun) a máslem (3 566 tun). Dovoz i vývoz meziročně vzrostl u zakysaných mléčných výrobků (o 7,7 % dovoz, o 5,4 % vývoz) i sýrů a tvarohu (o 15,9 % dovoz, o 22,1 % vývoz). U másla se zvýšil dovoz (o 21,2 %) a naopak snížil vývoz (o 29,1 %). Stálými partnery pro dovoz mléka a mléčných výrobků jsou Německo (38 %), Slovensko (24 %) a Polsko (23 %), pro vývoz Německo (59 %) a Polsko (13 %).


1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2011
Termín ukončení zpracování: 27. 10. 2011
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující publikace:
http://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2011-lh124opyoy
http://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-2-pololeti-2011-u2uib3ezxt
http://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-k-31122011-vlbpxyu6g7
http://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2011-z9d75a31v3
Termín zveřejnění další RI: 30. 1. 2012  • czem103111.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz