Zemědělství - 2. čtvrtletí 2016

Výroba masa stagnuje, nákup mléka mírně roste

01.08.2016
Kód: 270149-16
 

Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhla 114 669 tun (meziročně +0,9 %), z toho bylo 17 973 tun (+7,4 %) hovězího a telecího, 57 527 tun (0,7 %) vepřového a 39 137 tun (+0,5 %) drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat byly meziročně nižší u prasat (−8,5 %) a skotu (2,5 %), u jatečných kuřat zůstaly téměř stejné (+0,3 %). Mlékárny nakoupily od producentů a odbytových organizací 634 764 tis. litrů (+1,1 %) mléka. Jeho cena byla o 19,4 % pod úrovní ceny ve stejném období loňského roku.

 

Porážky a výroba masa
V druhém čtvrtletí 2016 bylo poraženo 59,6 tis. ks skotu (meziročně +5,7 %), z toho 24,8 tis. býků (+0,8 %), 26,5 tis. krav (+11,3 %) a 5,7 tis. jalovic (+7,0 %). Průměrná porážková hmotnost jatečných býků byla 665,2 kg. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 17 973 tun (+7,4 %).

Počet poražených prasat (630,7 tis. ks) vykázal nižší tempo poklesu, meziročně 1,1 %. V důsledku vyšší průměrné porážkové hmotnosti jatečných prasat (116,2 kg; +1,6 %) se výroba vepřového masa snížila jen o 0,7 % na 57 527 tun, vzhledem k minulému čtvrtletí to bylo o 6,2 % více.

Výroba drůbežího masa dosáhla 39 137 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 0,5 % vyšší. 

Stavy skotu, prasat a drůbeže
Na začátku 2. čtvrtletí bylo v České republice chováno 1 415,7 tis. ks skotu (meziročně +0,6 %), z toho bylo 583,7 tis. krav (+0,6 %). Pokračoval pokles počtu dojených krav (1,0 %), počet masných se zvýšil o 3,6 %. Stavy mladého skotu do 1 roku zůstaly přibližně stejné (+0,5 %), kdežto stavy býků ve výkrmu poklesly (4,2 %) a stavy jalovic pro obměnu stáda mírně stouply (+2,4 %).

Stavy prasat se meziročně lehce zvýšily na 1 609,9 tis. ks (+3,2 %), stavy prasnic na 97,1 tis. ks (+0,8 %). V kategorii prasat ve výkrmu bylo zaznamenáno zvýšení stavů o 5,3 %.

V chovu drůbeže došlo k meziročnímu poklesu stavů ve všech významných kategoriích; u slepic na 6 116,2 tis. ks (2,9 %), u kuřat ve výkrmu na 11 435,0 tis. ks (5,7 %) a v odchovu na 2 657,9 tis. ks (5,8 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v druhém čtvrtletí meziročně snížily u býků o 1,4 %, u krav o 4,3 % a jalovic o 3,8 %, zvýšily se pouze ceny jatečných telat (o 9,7 %). Průměrná cena jatečných býků byla 46,79 Kč za kg v živém nebo 85,16 Kč za kg jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat klesly o 8,5 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 26,24 Kč/kg živé hmotnosti nebo 34,11 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. třídy jakosti zůstaly téměř stejné (+0,3 %). Jejich průměrná cena byla 23,77 Kč za kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty za období od března do května 2016 byla bilance obchodu v hmotnostních jednotkách u všech tří druhů kladná (u skotu 16 472 tun, u prasat 8 805 tun a u drůbeže 8 420 tun).

Pokračoval trend rostoucího dovozu živého skotu určeného k dalšímu chovu, nově i k porážce. Přesto bylo výrazně méně zvířat dovezeno (6,3 tis. ks) než vyvezeno (51,2 tis. ks). Většina zvířat (33,8 tis. ks; meziročně +20,2 %) byla vyvezena za účelem dalšího chovu, 17,4 tis. ks (+2,1 %) bylo určených k porážce. Toto množství představuje 11 202 tun jatečných zvířat a odpovídá průměrné měsíční produkci masa v České republice. Živý skot se dovážel hlavně z Itálie, Rakouska a Slovenska, vyvážel se především do Turecka, Rakouska a Německa.

Dovoz živých prasat v kategorii do 50 kg (selat) nadále klesal. V průměrné hmotnosti 25,7 kg jich bylo dovezeno 52,8 tis. ks (meziročně 34,8 %), naopak jejich vývoz se zvýšil na 22,4 tis. ks (+12,4 %). Na straně vývozu převládala prasata v kategorii nad 50 kg. Celkově bylo vyvezeno 79,6 tis. jatečných prasat (+11,6 %) v průměrné hmotnosti 120,6 kg. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Nizozemska, vyvážela se nejvíce do Německa, na Slovensko a do Maďarska.

V zahraničním obchodě s živou drůbeží, v kategorii jednodenních kuřat, byl zaznamenán meziroční nárůst na straně dovozu (na 3,9 mil. ks; +35,7 %) a pokles v jejich vývozu (na 22,5 mil. ks; 24,7 %). Výrazně se také zvýšil vývoz kachňat (na 2,8 mil. ks; +54,2 %). Jatečných kuřat se vyvezlo 4 188 tun (+10,1 %). Dovoz byl přibližně 5krát nižší než vývoz. Živá drůbež se dovážela z Maďarska, Německa a Slovenska, vyvážela se na Slovensko, do Polska, Německa a Rumunska.

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů (4 730 tun hovězího, 53 799 tun vepřového a −19 667 tun drůbežího).

U hovězího masa se schodek meziročně prohloubil. Jeho dovoz se zvýšil na 7 438 tun (meziročně +17,0 %) a vývoz na 2 708 tun (+20,0 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, Nizozemska a Slovenska. Vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Maďarska a Nizozemska.

Vepřového masa se dovezlo 63 081 tun (meziročně 0,5 %), hlavně z Německa, Španělska a Polska; vyvezlo se ho pouze 9 282 tun (+1,7 %), nejvíce na Slovensko.

Dovoz drůbežího masa se zvýšil na 29 105 tun (meziročně +3,9 %), vývoz na 9 438 tun (+30,0 %). Drůbeží maso pocházelo většinou z Polska, méně z Maďarska, výrazně poklesl dovoz z Brazílie; vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 2. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů a odbytových organizací 634 764 tis. l mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 1,1 % více.

Ceny zemědělských výrobců mléka však byly o 19,4 % nižší než ve stejném období loni. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 6,56 Kč za litr, tj. o 0,74 Kč levněji než v předcházejícím čtvrtletí.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem a meziročně poklesl přebytek obchodu na 187 841 tun. Dovoz se meziročně zvýšil na 74 526 tun (+10,6 %), kdežto vývoz se mírně snížil na 262 367 tun (−0,9 %). Nejvyšší nárůst dovozu byl zaznamenán u mléka a smetany (+25,5 %), jejich vývoz se snížil o 5,6 %. Zakysaných mléčných výrobků se dovezlo o 8,0 % méně, jejich vývoz byl o 9,5 % vyšší. Obchod se sýry a tvarohem vykázal zvýšení v dovozu (+9,7 %) i vývozu (+22,5 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo, Slovensko a Polsko v obou směrech, na vývozu také Itálie.
____________________
Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail:
jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Soupis hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 8. 7. 2016
Termín ukončení zpracování: 27. 7. 2016
Navazující publikace:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-kveten-2016 
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2016
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-cerven-2016

Termín zveřejnění další RI: 31. 10. 2016


1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

  • czem080116.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz