Zemědělství - 2. čtvrtletí 2011

Trvalé snižování stavů prasnic, produkce masa jen mírně nižší

29.07.2011
Kód: r-2101-11
 
Výroba masa ve 2. čtvrtletí činila 128,9 tis. tun a byla o 5,6 % nižší než ve stejném období minulého roku. K nejmenšímu poklesu došlo v produkci vepřového masa (o 1,9 %), dále hovězího (o 3,3 %) a výrazný meziroční pokles byl zaznamenán u drůbežího masa (o 11,7 %). Mlékárny nakoupily 582,7 mil. litrů mléka (meziročně o 0,5 % méně) v průměrné ceně 8,26 Kč za litr (meziročně o 14,1 % vyšší).


* * *

Porážky a výroba masa

Ve 2. čtvrtletí 2011 bylo poraženo 61 732 ks hovězího dobytka s průměrnou živou hmotností 546 kg. Celkové meziroční snížení počtu poraženého skotu o 3,5 % zahrnovalo pokles počtu poražených krav o 7,5 %, ale také zvýšení počtu poražených býků o 0,3 % a telat o 4,0 %. Výroba hovězího masa (včetně telecího) činila 18 027 tun a byla o 3,3 % nižší než ve 2. čtvrtletí loňského roku.
Počty poražených prasat se meziročně snížily o 1,7 %, bylo poraženo 746 019 prasat, z toho 22 191 prasnic. Počet poražených prasnic se naopak zvýšil o 10,4 %. Ze stavů prasnic na začátku 2. čtvrtletí jich bylo poraženo 19 %. Celková výroba vepřového masa činila 67 313 tun, meziročně klesla o 1,9 %.
Celková výroba drůbežího masa 43 531 tun byla meziročně o 11,7 % nižší, avšak o 13,3 % vyšší než v předcházejícím čtvrtletí.

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2011 se stavy skotu meziročně téměř nezměnily (pokles o 0,4 %). V České republice bylo chováno 1 343,7 tis. kusů hovězího dobytka. Stabilní zůstal i celkový počet krav, a to 551,5 tis. (celkové zvýšení o 0,1 % zahrnovalo pokles počtu dojených krav o 2,5 % a nárůst počtu krav bez tržní produkce mléka o 6,0 %).
Celkové stavy prasat se meziročně snížily o 8,4 % na 1 749,1 tis. kusů. Stavy prasnic klesly o 20 358 ks na 112 441 ks, což je pouze 84,7 % stavů z loňského soupisu. Ani stavy chovných prasniček nenaznačují příznivější vývoj, jejich počet se propadl o 20,6 %. Menší poklesy stavů prasat, tzn. větší stabilita chovů, byly zjištěny v krajích, které patří v chovu prasat mezi klíčové, např. ve Středočeském (pokles o 3,4 %, vč. Prahy) a Jihomoravském (pokles o 5,1 %).
Stavy drůbeže meziročně klesly o 14,4 %, největší propad byl zaznamenán u kuřat na výkrm (o 23,9 % na 11 319,8 tis. ks) a kachen (o 28,0 % na 289,3 tis. ks). Stavy slepic, hus a krůt zůstaly v porovnání s předchozími kategoriemi téměř na úrovni loňského roku (u slepic pokles o 1,3 % na 6 137,5 tis. ks, u hus pokles o 3,1 % na 18,2 tis. ks a u krůt pokles o 2,9 % na 365,3 tis. ks).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostly ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve všech kategoriích: u býků o 4,1 %, u telat o 3,3 %, u krav o 3,1 % a u jalovic o 2,8 %. Jateční býci byli nakupováni ve třídách jakosti S, E a U za průměrnou cenu 79,33 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT) a za 41,99 Kč/kg v živém.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly meziročně vyšší o 4,3 %. Průměrná cena jatečných prasat v třídách jakosti S, E a U byla 36,71 Kč za kg jatečné hmotnosti a 28,47 Kč za kg živé hmotnosti.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly vzhledem ke stejnému období minulého roku o 10,2 % vyšší. Jatečná kuřata se nakupovala v I. třídě jakosti za 22,19 Kč/kg v živém.

Graf


Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků dosáhl zahraniční obchod 1) s živými zvířaty vyjádřený v živé hmotnosti v období od března do května 2011 kladné bilance u skotu (10 203 tun) a drůbeže (10 030 tun). Obchod s živými prasaty byl vyrovnaný, dovezlo se pouze o 97 tun živých prasat více, než bylo vyvezeno.

Vývoz živého skotu výrazně převažoval nad dovozem, dovezeno bylo 239 tun a vyvezeno 10 442 tun. Meziročně dovoz klesl o 44,5 %, vývoz pouze o 1,1 %. Skot určený k porážce se na celkovém dovozu podílel 89 %, na vývozu 60 %. Zvířata se dovážela především ze Slovenska (73 %) a Nizozemí (17 %), vyvážela se do Rakouska (51 %), Chorvatska (14 %) a dalších států s podílem menším než 10 %.
Dovoz živých prasat klesl o 14,7 % na 4 900 tun, vývoz se snížil o 0,4 % a dosáhl 4 803 tun. Průměrná hmotnost dovážených prasat byla 42,1 kg, což svědčí o tom, že na dovozu převažovala prasata v kategorii do 50 kg (50 % z celkové hmotnosti dovezených prasat), kdežto průměrná hmotnost vyvážených zvířat byla 115,4 kg a převládala v nich prasata jatečná (85 %). Živá prasata se dovážela hlavně z Dánska (45 %), Nizozemí (23 %) a Německa (23 %), vyvážela se do Maďarska (46 %) a na Slovensko (37 %).
Živé drůbeže bylo dovezeno 1 109 tun, vývoz dosáhl 11 139 tun. Dovoz meziročně poklesl o 22,1 %, kdežto vývoz vzrostl o 35,3 %. Podíl jatečných kuřat na dovezené živé drůbeži byl 76 %, na vyvezené 74 %. Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (82 %) a Německa (15 %), vyvážela se do Německa (42 %), na Slovensko (30 %) a do Polska (23 %).

V zahraničním obchodě 1) s masem převyšoval dovoz nad vývozem o 62 849 tun, z toho u hovězího masa o 3 668 tun, u vepřového o 42 022 tun a u drůbežího o 17 159 tun. Dovoz i vývoz všech tří druhů mas se meziročně zvýšil.
Hovězího masa bylo dovezeno 5 585 tun (o 18,9 % více), vyvezeno 1 917 tun (o 60,2 % více). Nejvíce hovězího masa se dovezlo z Polska (31 %), dále z Německa (17 %), Rakouska (15 %), Irska (13 %), vyváželo se na Slovensko (32 %), do Německa (21 %), Turecka (15 %), Dánska (11 %), Polska (11 %).
Dovoz vepřového masa dosáhl 51 752 tun (meziročně více o 12,0 %), vývoz 9 730 tun (více o 12,8 %). Vepřové maso se dováželo z Německa (46 %) a dalších států s podílem menším než 10 %. Většina vepřového masa byla vyvezena na Slovensko (83 %).
Meziroční zvýšení dovozu (o 27,9 %) i vývozu (o 11,2 %) bylo zaznamenáno u drůbežího masa. Celkem se ho dovezlo 24 510 tun (z toho z Polska 32 %, Brazílie 19 %, Německa 13 %) a vyvezlo 7 350 tun (z toho na Slovensko 58 %, do Nizozemí 17 %).

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 2. čtvrtletí 2011 mlékárny nakoupily 582 717 tis. l mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nákup mléka snížil o 0,5 %.
Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně vzrostly o 14,1 %. Mléko nejvyšší třídy jakosti se nakupovalo za 8,26 Kč za litr.

Graf


Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

V období od března do května 2011 vykázal zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky kladnou bilanci 150 955 tun, dovezeno bylo 60 288 tun (meziročně o 9,7 % méně) a vyvezeno 211 243 tun mléka a mléčných výrobků (o 7,5 % více). Zakysaných mléčných výrobků bylo vyvezeno o 7 620 tun více než dovezeno, přičemž dovoz i vývoz meziročně klesl jen nepatrně (o 3,8 % dovoz a o 2,3 % vývoz). U sýrů a tvarohu činila záporná bilance 9 210 tun, dovoz meziročně poklesl o 11,9 %, vývoz vzrostl o 16,1 %. Másla bylo dovezeno o 21,8 % a vyvezeno o 46,2 % méně než ve stejném období loni. Stálými partnery pro dovoz mléka a mléčných výrobků jsou Německo (38 %), Slovensko (24 %) a Polsko (22 %), pro vývoz Německo (55 %) a Slovensko (17 %).

_________________________
1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Soupis hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 11. 7. 2011
Termín ukončení zpracování: 27. 7. 2011
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující publikace:
/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2011-lh124opyoy
/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142011-hwimfu4rcz
/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2011-z9d75a31v3
Termín zveřejnění další RI: 31. října 2011  • czem072911.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz