Zemědělství - 1. čtvrtletí 2010

Meziroční pokles výroby masa i nákupu mléka

29.04.2010
Kód: r-2101-10
 
V 1. čtvrtletí 2010 bylo vyrobeno 130 881 tun masa, tj. o 3,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Ke snížení výroby došlo u hovězího masa o 7,4 %, u vepřového masa o 4,7 %,  u drůbežího masa jen o 0,1 %. Mléka bylo nakoupeno 552,7 mil. litrů, meziročně jde o pokles o 2,8 %.

 
* * *
 
Porážky a výroba masa
 
V 1. čtvrtletí 2010 se počty poraženého skotu vč. telat snížily meziročně o 7,9 %, z toho počty býků o 6,0 %, krav o 12,9 %. Průměrná jatečná hmotnost skotu vzrostla o 0,6 % na 288,4 kg. V návaznosti na vývoj porážek skotu se produkce hovězího masa, včetně telecího, meziročně snížila o 7,4 % na 17 808 tun.
 
Počty poražených prasat byly meziročně nižší o 5,9 %, z toho porážky prasnic klesly o 20,5 %. Průměrná jatečná hmotnost prasat 89,2 kg byla o 1,2 % vyšší než v 1. čtvrtletí minulého roku. Produkce vepřového masa  se meziročně snížila o 4,7 % na 69 347 tun.
 
Výroba drůbežího masa 43 664 tun byla v porovnání s 1. čtvrtletím minulého roku nižší pouze o 0,1 %.
 
Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže
 
Podle údajů ze statistiky živočišné výroby k 31. prosinci 2009 se meziročně snížily počty skotu o 0,2 %  na 1 356 tis. kusů. Počty krav se zvýšily o 0,4 % na 556 tis. kusů. Z toho byl zaznamenán pokles (o 4,0 %) u dojných krav a naopak nárůst u krav bez tržní produkce mléka (o 11,8 %). Průměrný počet krav v České republice v roce 2009 byl 571 tis. kusů. V roce 2009 se na 100 krav narodilo 96,5 telat, z toho 88,3 ks bylo odchováno. Průměrná roční dojivost se zvýšila na 6 869,9 litru (o 1,4 %).
 
Stavy prasat k 1. prosinci 2009 klesly pod hranici 2 mil. kusů (meziročně o 10,4 %, na 1 914 tis. kusů). Počty prasnic se snížily o 9,1 % na 136 tis., zatímco v kategorii zapuštěných prasniček byl zaznamenán meziroční nárůst o 6,1 %. V roce 2009 se meziročně zvýšil počet odchovaných selat na jednu prasnici o 1,6 % na 21,2 kusů.
 
Stavy drůbeže k 31. prosinci 2009 se proti stejnému období předchozího roku snížily o 331  tis. kusů (o 1,4 %) na 23 954 tis. kusů, z toho stavy slepic klesly o 248 tis. (o 3,9 %) na 6 103 tis. kusů. Průměrná snáška na 1 slepici v roce 2009 byla 290,3 kusů vajec (o 1,9 % více než v roce 2008).
 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v 1. čtvrtletí 2010 klesly meziročně v kategoriích jatečných býků (o 0,9 %), krav (o 3,9 %) a jalovic (o 2,6 %), zatímco v kategorii telat vzrostly (o 5,5 %).
Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E a U byla 39,45 Kč za kg živé hmotnosti a 75,62 Kč za kg jatečně upraveného těla (dále JUT).
 
Graf 

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se meziročně snížily o 9,1 %. Průměrná cena jatečných prasat ve třídách jakosti S, E a U činila 26,42 Kč za kg v živém a 33,58 Kč za kg JUT.

Graf


Rovněž ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat meziročně poklesly, a to o 2,7 %. Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 20,12 Kč za kg živé hmotnosti.
 
Graf 

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
 
Podle statistiky zahraničního obchodu 1) byla bilance obchodu s živými zvířaty kladná u skotu (12 079 tun) a drůbeže (5 668 tun), záporná u prasat (1 135 tun).
Dovoz živého skotu dosáhl 352 tun, vývoz 12 431 tun. Dovoz i vývoz živého skotu meziročně klesl (dovoz o 27,6 %, vývoz o 8,7 %). Jatečný skot se na dovozu podílel 94,8 % a na vývozu 50,3 %. Zvířata se dovážela především z Dánska (40 %), Německa (30 %) a Francie (21 %), vyvážela do Rakouska (49 %) a Itálie (15 %).
Dovoz živých prasat činil 4 787 tun, vývoz 3 652 tun. Dovoz i vývoz živých prasat meziročně vzrostl (dovoz o 19,2 %, vývoz o 8,0 %). Podíl jatečných prasat tvořil 52,4 % z dovozu a 94,8 % z vývozu. Dovoz živých prasat byl realizován nejvíce z Dánska (39 %), Německa (22 %) a Nizozemí (20 %), vývoz do Maďarska (50 %) a na Slovensko (42 %).
Dovoz živé drůbeže se meziročně zvýšil o 16,0 % na 1 170 tun, zatímco vývoz poklesl o 24,0 % na 6 839 tun. Dovozy byly původem hlavně ze Slovenska (75 %) a Německa (23 %), vývozy byly směrovány do Německa (45 %), Polska (30 %) a na Slovensko (19 %).
 
Zahraniční obchod 1) s masem měl zápornou bilanci, meziročně se zvýšil dovoz a snížil vývoz u všech tří druhů mas. Saldo zahraničního obchodu s hovězím masem činilo ‑3 722 tun, s vepřovým masem ‑37 055 tun a s drůbežím masem ‑13 398 tun.
V meziročním porovnání nejvíce vzrostl dovoz (o 25,5 % na 4 710 tun) a nejvíce se propadl vývoz (o 39,3 % na 988 tun) u hovězího masa, které se dováželo především z Polska (38 %), Německa (25 %), Irska (13 %), Rakouska (10 %) a vyváželo se hlavně na Slovensko (34 %), do Rakouska (34 %) a Polska (20 %).
Nárůst dovozu vepřového masa činil 17,0 %, pokles vývozu 6,0 %. Celkem se dovezlo 45 100 tun (z toho 51 % z Německa, z ostatních států méně než 10 %) a vyvezlo 8 045 tun (z toho 90 % na Slovensko).
Drůbežího masa bylo dovezeno 18 337 tun, tj. o 16,0 % více, a vyvezeno 4 939 tun, tj. o 2,8 % méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvíce dovezeného drůbežího masa pocházelo z Polska (46 %), dále z Brazílie (13 %) a z dalších států s podílem pod 10 %. Vyváželo se hlavně na Slovensko (39 %), do Německa (21 %) a Maďarska (14 %).
 
Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
 
V 1. čtvrtletí 2010 mlékárny nakoupily 552,7 milionů litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nákup mléka snížil o 2,8 %, avšak v porovnání s předcházejícím čtvrtletím se zvýšil o 1,7 %.
 
Graf


Průměrné ceny zemědělských výrobců mléka  se meziročně zvýšily o 5,8 %. Mléko nejvyšší třídy jakosti Q se nakupovalo za průměrnou cenu 6,91 Kč/l.
 
Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
 
Zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky vykázal kladnou bilanci (123 847 tun), dovezlo se 58 616 tun a vyvezlo 182 463 tun mléka a mléčných výrobků. Dovoz i vývoz se meziročně snížil, dovoz o 7,8 %, vývoz o 10,5 %. K tomuto snížení výrazně přispěl pokles dovozu (o 34,1 %) i vývozu  (o 12,2 %) mléka, smetany, nezahuštěné a neslazené. Dovoz poklesl u zakysaných výrobků (o 9,6 %), vývoz vzrostl u másla (o  6,0 %), zakysaných výrobků (o 11,1 %) a sýrů a tvarohu (o 16,1 %). Nejvíce  mléka a mléčných výrobků se dovezlo z Německa (40 %) a Slovenska (25 %), do obou zemí se zároveň také nejvíce vyvezlo (do Německa  53 %, na Slovensko 17 %).
 
1) Předběžné výsledky za období od 1. prosince 2009 do 28. února 2010.
Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč (do 31.12.2008 byla výše prahů 4 mil. Kč pro odeslání a 2 mil. Kč pro přijetí). 
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Vyčerpávající šetření ČSÚ u ekonomických subjektů, které poráží hospodářská zvířata a Indexy cen zemědělských výrobců za březen 2010 (ČSÚ).
Nákup mléka a nákup drůbeže z resortního zjišťování MZe.
Termín ukončení sběru dat: 10. 4. 2010
Termín ukončení zpracování: 27. 4. 2010
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující tabulky: http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu  • czem042910.doc
  • Příloha:
  • Tab.1 Výroba masa a nákup mléka (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz