Zemědělství - 1. čtvrtletí 2011

Propad výroby drůbežího masa, pokles stavů prasnic

29.04.2011
Kód: r-2101-11
 
V 1. čtvrtletí 2011 bylo vyrobeno 122 660 tun masa, tj. o 6,3 % méně než v 1. čtvrtletí minulého roku. Na tomto snížení se nejvíce podílel pokles výroby vepřového (o 3 231 tun) a drůbežího masa (o 5 256 tun). Meziročně vzrostly porážky prasnic (o 22,8 %). Do mlékáren bylo dodáno 554 629 tisíc litrů mléka za průměrnou cenu o 17,8 % vyšší než ve stejném období loni.


* * *

Porážky a výroba masa

V 1. čtvrtletí 2011 bylo poraženo celkem 62 055 kusů skotu, tj. o 0,5 % více než v prvním čtvrtletí minulého roku. Podobně tomu bylo v nejvýznamnější kategorii, u jatečných býků (zvýšení o 0,9 %). V kategoriích, které se podílejí na produkci masa méně, došlo ke zvýšení počtu porážek krav (o 3,3 %) a naopak ke snížení počtu porážek jalovic (o 7,4 %), telat (o 6,7 %) a mladého skotu (o 25,3 %). Produkce hovězího masa, včetně telecího, činila 18 096 tun a byla meziročně vyšší o 1,6 %.

Počet poražených prasat byl meziročně nižší o 4,3 %, výrazně vzrostl počet poražených prasnic (o 22,8 %). V 1. čtvrtletí 2011 bylo poraženo 23 178 prasnic, což představuje 19 % ze stavů prasnic k 31. prosinci 2010. Celková produkce vepřového masa dosáhla 66 115 tun a byla meziročně o 4,7 % nižší.

Výroba drůbežího masa činila 38 407 tun a byla nižší o 12,0 % než v 1. čtvrtletí minulého roku.

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

Podle výsledků posledního statistického šetření v chovu skotu k 31. prosinci 2010 se stavy skotu meziročně snížily o 2,7 % na 1 319 tis. kusů, z toho stavy krav se snížily o 2,5 %. Z celkového počtu 542 tis. krav bylo 69 % dojených a 31 % bez tržní produkce mléka. Průměrná roční dojivost se zvýšila na 6 903,8 litru, průměrná denní dojivost na 18,91 litru, což je o 0,5 % více než v roce 2009. Prodej jatečného skotu v roce 2010 činil 170 586 tun živé hmotnosti a byl o 5,7 % meziročně nižší.

Stavy prasat k 31. prosinci 2010 byly meziročně nižší o 3,5 % a činily 1 846 tis. kusů, stavy prasnic však poklesly o 10,0 % na 122 tis. kusů. Stavy prasat na výkrm (s hmotností vyšší než 50 kg) poklesly o 4,9 %. Pozitivní trend si zachovaly ukazatele reprodukce prasnic. Počet odchovaných selat na prasnici a rok se zvýšil o 4,5 % a dosáhl 22,1 selete.

K 31. prosinci 2010 bylo v České republice chováno 24 073 tisíc kusů drůbeže, tj. o 0,5 % více než ke stejnému datu v předcházejícím roce. Průměrný stav slepic v užitkových chovech v roce 2010 byl 3 998 tis., jejich průměrná snáška činila 309 vajec.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

V 1. čtvrtletí 2011 ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně vzrostly v kategoriích jatečných býků (o 5,2 %), krav (o 1,6 %) a jalovic (o 1,5 %), zatímco v kategorii telat klesly (o 2,5 %). Jateční býci byli nakupováni v třídách jakosti S, E a U za průměrnou cenu 78,72 Kč/kg jatečně upraveného těla (dále JUT) a za 42,18 Kč za kg živé hmotnosti.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly meziročně nižší o 1,3 %. Průměrná cena jatečných prasat v třídách jakosti S, E a U byla 33,79 Kč/kg JUT a 26,30 Kč/kg živé hmotnosti.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat vzhledem ke stejnému období minulého roku vzrostly o 5,8 %. Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 21,27 Kč za kg živé hmotnosti.

Graf


Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků statistiky zahraničního obchodu 1) za období od prosince 2010 do února 2011 byla bilance obchodu s živými zvířaty kladná u skotu (11 079 tun), prasat (449 tun) i drůbeže (6 224 tun).
Vývoz živého skotu výrazně převažoval nad dovozem, dovezeno bylo 178 tun a vyvezeno 11 256 tun. Meziročně dovoz klesl na polovinu (o 50,2 %), vývoz zůstal na stejné úrovni (vyšší pouze o 0,7 %). Jatečný skot se podílel na celkovém dovozu 95 %, na vývozu 57 %. Zvířata se dovážela především ze Slovenska (80 %) a Nizozemí (16 %), vyvážela se do Rakouska (51 %) a dalších států s podílem nižším než 10 %.
Dovoz a vývoz živých prasat vyjádřený v živé hmotnosti zvířat byl ve sledovaném období téměř vyrovnaný (dovoz činil 4 548 tun, vývoz 4 997 tun), nicméně skladba dovozu a vývozu se výrazně lišila. Zatímco na dovozu se podílela prasata do 50 kg (selata, běhouni) 56 % a nad 50 kg 41 %, vývoz z 95 % tvořila prasata nad 50 kg (jatečná). Dovoz prasat se meziročně snížil o 9,2 %, vývoz vzrostl o 44,9 %. Živá prasata se dovážela převážně z Dánska (51 %), Nizozemí (23 %) a Německa (18 %), vývozy byly směrovány do Maďarska (49 %) a na Slovensko (38 %).
Dovoz živé drůbeže se meziročně zvýšil o 40,0 % (na 1 834 tun), vývoz o 17,8 % (na 8 058 tun). Podíl jatečných kuřat na dovezené živé drůbeži byl 92 %, na vyvezené 54 %. Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (62 %) a Německa (37 %), vývozy byly realizovány do Polska (40 %), Německa (37 %) a na Slovensko (18 %).

Zahraniční obchod 1) s masem měl zápornou bilanci u všech tří druhů mas, 2 192 tun u hovězího, 35 389 tun u vepřového a 15 260 tun u drůbežího.
Dovoz hovězího meziročně poklesl o 8,1 % (na 4 337 tun), vývoz vzrostl o 117 % (na 2 145 tun). Hovězí maso se dováželo především z Polska (36 %), Rakouska (18 %) a Německa (12 %), vyváželo se do Turecka (33 %), na Slovensko (22 %), do Polska (14 %) a do Německa (13 %).
Rovněž u vepřového masa se meziročně snížil dovoz (o 1,3 % na 44 570 tun) a zvýšil vývoz (o 10,1 % na 9 181 tun). Nejvíce vepřového masa pocházelo z Německa (47 %), vyváželo se na Slovensko (85 %) a do Německa (10 %).
Nárůst dovozu (o 13,7 %) i vývozu (o 12,8 %) byl zaznamenán u drůbežího masa. Celkem se dovezlo 20 831 tun (z toho z Polska 37 %, Brazílie 18 %, Německa 11 % a Slovenska 11 %) a vyvezlo 5 571 tun drůbežího masa a drobů (z toho na Slovensko 50 %, do Nizozemí 16 % a do Německa 10 %).

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

V 1. čtvrtletí 2011 mlékárny nakoupily 554 629 tis. l mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nákup mléka zvýšil o 0,4 %, v porovnání s předcházejícím čtvrtletím se zvýšil o 2,2 %.

Ceny zemědělských výrobců mléka se v prvním čtvrtletí 2011 meziročně zvýšily o 17,8 %. Mléko nejvyšší třídy jakosti Q se nakupovalo za průměrnou cenu 8,14 Kč/l.

Graf


Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky vykázal v období od prosince 2010 do února 2011 kladnou bilanci (128 540 tun), dovezlo se 57 345 tun (meziročně o 3,8 % méně) a vyvezlo 185 885 tun mléka a mléčných výrobků (o 1,7 % více). Bilance zahraničního obchodu s máslem a se sýry a tvarohem byla záporná. U obou komodit došlo k meziročnímu poklesu dovozu, o 4,9 % u sýrů a tvarohu a o 9,9 % u másla. Vývoz vzrostl u sýrů (o 9,8 %), kdežto vývoz másla se propadl o 61,6 %. Největšími partnery v zahraničním obchodě s mlékem a mléčnými výrobky byly Německo (39 % dovozu a 52 % vývozu) a Slovensko (24 % dovozu a 17 % vývozu), na dovozu se významně podílelo i Polsko (22 %).

_________________________
1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Vyčerpávající šetření ČSÚ u ekonomických subjektů, které poráží hospodářská zvířata a Indexy cen zemědělských výrobců za březen 2011 (ČSÚ).
Nákup mléka a nákup drůbeže z resortního zjišťování MZe.
Termín ukončení sběru dat: 10. 4. 2011
Termín ukončení zpracování: 27. 4. 2011
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující tabulky: http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu  • czem042911.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz