Zemědělství - Metodika

 

Metodické vysvětlivky

Výroba masa a nákup mléka
Výroba masa představuje nákup jatečných zvířat v jatečné hmotnosti všemi porážkovými místy v České republice. Porážky zahrnují všechna zvířata bez ohledu na to, zda jsou tuzemského původu nebo byla dovezena ze zahraničí.
Zdrojem dat o výrobě hovězího (včetně telecího), vepřového, skopového (včetně jehněčího a kozího) a koňského masa je vyčerpávající měsíční šetření ČSÚ Porážky hospodářských zvířat. Údaje o výrobě drůbežího masa jsou přebírány z resortního šetření Ministerstva zemědělství o nákupu drůbeže v živé hmotnosti. Živá hmotnost je přepočítána na hmotnost jatečnou.
Nákup mléka vyjadřuje nákup syrového mléka mlékárnami, nezahrnuje však nákup mléka ze zahraničí. Údaje jsou přebírány z resortního šetření Ministerstva zemědělství.

Osevní plochy zemědělských plodin
Osevními plochami zjišťovanými k 31. květnu, se rozumí jarní produktivní plocha, ze které se ve sledovaném roce očekává sklizeň, tj. plochy ozimů osetých na podzim předchozího roku a dochované do termínu jarního soupisu ploch ve sledovaném roce, plochy víceletých plodin osetých v předchozích letech a plochy jařin osetých ve sledovaném roce. V osevech se zjišťují plochy plodin pěstovaných v daném roce jako hlavní plodina, nezjišťují se plochy předplodin a meziplodin a neuvádějí se také oseté plochy plodin, které byly zaorány, ale uvedena je již plocha té plodiny, která byla na zaorané ploše nově pěstována. Osevní plochou úhrnem se rozumí, kromě osevu na orné půdě, také případný osev v sadech, zahradách, chmelnicích a na dočasně rozoraných trvalých travních porostech.

Sklizeň zemědělských plodin
Skutečně sklizené množství plodin se uvádí z výměry produkční plochy, která vychází z výměry zjištěné soupisem ploch osevů k 31. 5. V plochách kukuřice na zrno a kukuřice na zeleno a siláž, jsou zohledněny přesuny, ke kterým každoročně dochází v souvislosti se změnami povětrnostních podmínek. Hektarový výnos je poměr sklizně a produkční plochy příslušné plodiny.

Stavy hospodářských zvířat
Stavy hospodářských zvířat jsou zjišťovány na základě výběrového šetření Soupis hospodářských zvířat a stanovovány v rozsahu aktivně hospodařících zemědělců (bez hobby aktivit obyvatelstva) evidovaných v Registru farem (ČSÚ).
Do roku 1992 jsou uváděny stavy hospodářských zvířat podle soupisů k 1.1., od roku 1993 k 1.3. a od roku 2003 jsou soupisy hospodářských zvířat prováděny k 1.4.

Živočišná výroba
Časová řada výsledků živočišné výroby uvádí produkci jatečných zvířat, mléka, snášku vajec a výsledky chovu včel.
Výroba jatečných zvířat, mléka a snáška vajec je uváděna v rozsahu zemědělského sektoru a domácností. Výroba jatečných zvířat v zemědělském sektoru je zjišťována na základě výběrového šetření v chovu skotu, prasat a drůbeže; produkce v domácnostech je odhadována na základě dlouhodobých trendů, údaj je přebírán z Ministerstva zemědělství. Produkce mléka je výsledkem výběrového šetření chovu skotu; snáška vajec vychází z výběrového šetření chovu drůbeže, údaj za domácnosti je odhadován. Údaje za včelařství jsou přebírány od Českého svazu včelařů.

Souhrnný zemědělský účet (SZÚ)
SZÚ je základním metodologickým nástrojem pro měření ekonomické velikosti a výkonnosti odvětví zemědělství, resp. zemědělské prvovýroby, v rámci národního hospodářství. Je sestavován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství.
Produkce se podle nařízení oceňuje v základní ceně, tj. částkou, kterou výrobce obdrží od kupujícího za jednotku jím vyprodukovaného zboží a služeb, plus dotace na výrobek mínus odvedené daně na výrobek.
SZÚ nezahrnuje jednotky produkující pouze pro vlastní spotřebu, např. zahrádky a chov zvířat nerolníky; zemědělská produkce pro vlastní potřebu rolníků, jejichž podnik překročí spodní prahovou hodnotu, se v SZÚ zaúčtuje. Součástí SZÚ jsou také neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti, které jsou úzce spjaté se zemědělskou výrobou, ale nejsou účetně sledovány samostatně; nelze je tedy oddělit od hlavní zemědělské činnosti.
Od roku 2010 došlo z důvodu revize statistických ekonomických činností (NACE, rev. 2) k přesunu položek „kořeninové a léčivé rostliny“ z „Ostatních technických plodin“, kód 02.5/3 do „Ostatních rostlinných výrobků“, kód 09.3. Úprava je provedena zpětně počínaje rokem 1998 (Nařízení č. 1893/2006).