Zemědělství - Popis časových řad

 

Tabulka 1
Výroba masa a nákup mléka

Výroba masa vyjadřuje jatečnou hmotnost poražených hospodářských zvířat, jejichž maso bylo uznáno za vhodné k lidské spotřebě. Jatečná hmotnost je hmotnost vychladlého jatečně upraveného těla. Výroba masa se zjišťuje se na jatkách.
Drůbeží maso zahrnuje do 2011 také droby.
Přímý nákup mléka je množství mléka, které bylo nakoupeno mlékárenskými podniky.
Mlékárenskými podniky se rozumí:
(1) mlékárny - společnosti nebo zemědělské podniky, které nakupují plnotučné mléko, případně mléčné výrobky, přímo od zemědělských podniků nebo od podniků uvedených v bodě (2) za účelem zpracování na mléčné výrobky
(2) odbytové organizace - podniky, které shromažďují mléko nebo smetanu a dané množství úplně nebo částečně dodávají do podniků uvedených v bodě (1), aniž by samy dále mléko zpracovávaly.
Nákup mléka mlékárnami je množství mléka nakoupeného od zemědělských výrobců nebo odbytových organizací.
Údaje o nákupu mléka jsou přebírány z Ministerstva zemědělství ČR.

Časová řada prezentovaná prostřednictvím Veřejné databáze ČSÚ obsahuje pouze údaje o výrobě masa, dostupná je také v krajském členění (kromě drůbeže).

Tabulka 3 a 4
Osevní plochy a sklizeň vybraných zemědělských plodin

Osevní plocha
je plocha orné půdy osetá nebo osázená hlavními zemědělskými plodinami na jaře daného roku, u ozimých plodin na podzim předchozího roku a u víceletých plodin v předešlých letech. Nezahrnuje plochy předplodin, meziplodin a následných plodin.
Sklizeň představuje sklizenou produkci zemědělských plodin určenou k prodeji nebo pro přímou spotřebu.
Žito zahrnuje do roku 1993 také sourež (směs pšenice a žita).
Oves zahrnuje do roku 1993 také směs ovsa a ječmene.
Luskoviny jedlé zahrnují do roku 2002 hrách, čočku a fazol, od roku 2003 pouze hrách.
Cukrovka technická zahrnuje do roku 1960 také krmnou cukrovku.
Řepka zahrnuje do roku 1993 také řepici.
Len zahrnuje do roku 2010 len přadný a olejný, od roku 2011 pouze len olejný.
Sklizeň pícnin na orné půdě je uvedena do roku 2016 v seně, od roku 2017 ve vlhkosti 15 %.

Od roku 2002 jsou uvedena data pouze za zemědělský sektor.

Tabulka 5
Stavy hospodářských zvířat

Stavy hospodářských zvířat je počet zvířat chovaných ke stanovenému dni.
Do roku 1932 jsou uváděny stavy hospodářských zvířat k 31. 12. předchozího roku,
v letech 1933 až 1938 k 1. 1.,
v roce 1945 k 1. 7. (letní stav),
v letech 1946 - 1992 k 1. 1.,
v letech 1993 - 2002 k 1. 3.,
v letech 2003 – 2022 k 1. 4.,
od roku 2023 k 31.12.
Ve veřejné databázi ČSÚ je konkrétní referenční datum uvedeno v metadatech hodnoty.

Od roku 2002 jsou uvedena data pouze za zemědělský sektor.

Tabulka 6
Živočišná výroba v zemědělském sektoru a v domácnostech

Výroba jatečných zvířat (skotu, prasat, drůbeže) je množství vyjádřené v živé hmotnosti zvířat, která byla uvedena na trh za účelem porážky (prodej na jatka, obchodním organizacím nebo přímý vývoz). Zahrnuje také zvířata, která byla poražena na vlastních jatkách, na jiných jatkách za úplatu, nebo poražena mimo jatka. Zahrnuje také prasata a drůbež poražené v domácnostech mimo zemědělský sektor.
Výroba mléka je množství mléka nadojeného a vysátého telaty dojených krav. Nezahrnuje mléko vysáté telaty masných krav.
Snáška vajec je množství vajec snesených slepicemi (Gallus gallus, f. domestica), která jsou určená pro lidskou spotřebu. Zahrnuje také vejce od slepic chovaných v domácnostech mimo zemědělský sektor.
Do roku 2009 snáška zahrnuje také násadová vejce.
Počet kmenových včelstev je počet rojů včel (Apis mellifera) chovaných pro produkci medu. Vyjadřuje se počtem úlů obsazených včelami k přezimování bez ohledu na typ úlu. Zdrojem údajů o počtu kmenových včelstev, množství vyrobeného včelího medu a vosku je Český svaz včelařů.

Časová řada od roku 2002 je prezentována také prostřednictvím Veřejné databáze ČSÚ.

Tabulka 7
Souhrnný zemědělský účet (SZÚ)

SZÚ je základním metodologickým nástrojem pro měření ekonomické velikosti a výkonnosti odvětví zemědělství, resp. zemědělské prvovýroby, v rámci národního hospodářství. Je sestavován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství.
Produkce se podle nařízení oceňuje v základní ceně, tj. částkou, kterou výrobce obdrží od kupujícího za jednotku jím vyprodukovaného zboží a služeb, plus dotace na výrobek mínus odvedené daně na výrobek.
SZÚ nezahrnuje jednotky produkující pouze pro vlastní spotřebu, např. zahrádky a chov zvířat nerolníky; zemědělská produkce pro vlastní potřebu rolníků, jejichž podnik překročí spodní prahovou hodnotu, se v SZÚ zaúčtuje. Součástí SZÚ jsou také neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti, které jsou úzce spjaté se zemědělskou výrobou, ale nejsou účetně sledovány samostatně; nelze je tedy oddělit od hlavní zemědělské činnosti.
Od roku 2010 došlo z důvodu revize statistických ekonomických činností (NACE, rev. 2) k přesunu položek „kořeninové a léčivé rostliny“ z „Ostatních technických plodin“, kód 02.5/3 do „Ostatních rostlinných výrobků“, kód 09.3. Úprava je provedena zpětně počínaje rokem 1998 (Nařízení č. 1893/2006).