Zemědělství - 2. čtvrtletí 2020

Výroba masa mírně klesla, nákup mléka vzrostl

30.07.2020
Kód: 270149-20
 

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho bylo vyrobeno 36 374 tun (8,6 %) v dubnu, 35 934 tun (10,4 %) v květnu a 39 179 tun (+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny jatečného skotu (5,9 %), kdežto ceny jatečných prasat byly v meziročním srovnání o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla o 3,25 Kč za kg v mase. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %) za průměrnou cenu 8,58 Kč/litr (3,8 %).
 

Porážky a výroba masa

Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 55,1 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,7 % méně, z toho bylo 24,0 tis. býků (3,5 %), 23,0 tis. krav (7,1 %) a 6,2 tis. jalovic (+0,5 %). Vyrobeno bylo 17 247 tun (3,0 %) hovězího masa. Výrazné snížení ve výrobě hovězího masa v dubnu (12,6 %) a v květnu (10,2 %) kompenzovala vyšší červnová produkce (+17,1 %).

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí snížily na 552,6 tis. ks (meziročně o 6,0 %). Vepřového masa se vyrobilo 51 421 tun, tj. meziročně o 4,1 % méně. Také výroba vepřového masa zaznamenala propad v měsících dubnu (13,6 %) a květnu (10,7 %); v červnu došlo k jejímu podstatnému navýšení (+15,1 %). Pokles porážek v prvních dvou měsících čtvrtletí způsobil postupné navyšování průměrné porážkové hmotnosti prasat z výkrmu, a to v květnu o 2,4 % a v červnu o 4,6 %.

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí na jatkách poraženo 65 817 tun drůbeže, což představuje 42 765 tun (+0,5 %) drůbežího masa.
 

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Podle soupisu hospodářských zvířat bylo v České republice k 1. dubnu 2020 chováno 1 404,1 tis. ks skotu, meziročně 1,0 %. Stavy podle věkových kategorií zůstaly meziročně stabilní. Mírný pokles (4,1 %) byl zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nevýraznému snížení stavů dojených krav (359,9 tis. ks; 1,2 %), kdežto stavy krav masných zůstaly na téměř stejné úrovni (226,0 tis. ks; 0,1 %).

Mírným poklesem stavů (meziročně 2,9 %) se populace prasat v České republice dostala na začátku 2. čtvrtletí pod hranici 1,5 mil. kusů. Snížení na 1 499,3 tis. prasat bylo způsobeno úbytkem především v kategoriích selat do 20 kg (−5,2 %) a prasat ve výkrmu (−2,8 %). Stavy prasnic rovněž mírně klesly, a to na 87,7 tis. ks (3,5 %).

Naopak stavy drůbeže na začátku dubna byly meziročně vyšší (+5,5 %) a čítaly 24 247,4 tis. ks. Stavy slepic se zvýšily na 8 502,3 tis. ks (+12,1 %). Kuřat na výkrm bylo chováno meziročně přibližně stejně (11 712,8 tis. ks; +0,9 %).
 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 5,9 %, z toho ve významných kategoriích nejvíce ceny jatečných krav (9,6 %) a jalovic (7,0 %). Ceny jatečných býků se snížily o 2,1 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,32 Kč/kg v živém nebo 82,47 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly ve 2. čtvrtletí o 11,2 % vyšší než ve stejném období loňského roku a dosáhly průměrné hodnoty 33,92 Kč za kg živé hmotnosti nebo 44,09 Kč za kg jatečné hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však průměrná cena v mase klesla o 3,25 Kč za kg.

Mírný meziroční pokles byl ve 2. čtvrtletí zaznamenán u cen jatečných kuřat (2,0 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,81 Kč za kg v živém.
 

Pohyb zboží přes hranice1)– živá zvířata a maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice v období od března do května 2020 se s živými zvířaty obchodovalo méně než ve stejném období loni.

Přeshraniční obchod s živým skotem se vyznačoval zvýšeným dovozem a sníženým vývozem, přičemž směr z ČR nadále výrazně převažoval. Živého skotu se vyvezlo 41,9 tis. ks (20,1 %), z toho bylo 15,8 tis. ks (−13,4 %) určeno k porážce a 26,1 tis. ks (39,5 %) skotu k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst dovozu jatečných zvířat. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; vyvážel se hlavně do Rakouska, Německa, výrazně se omezil vývoz do Turecka.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata zaznamenal meziročně nižší přebytek způsobený zvýšeným dovozem (27,4 tis. ks; +10,8 %) a sníženým vývozem (107,5 tis. ks; 16,8 %). V kategorii mladých prasat určených k výkrmu převládal vývoz (45,8 tis. ks) nad jejich dovozem (25,1 tis. ks). Vývoz jatečných prasat poklesl o 28,8 %, vyvezlo se jich 59,8 tis. ks a naopak jejich dovoz se zvýšil na 1,2 tis. ks. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vyvážela se hlavně do Maďarska, na Slovensko a do Německa.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se u komodity živá drůbež přebytek obchodu meziročně také snížil, a to jak u jednodenních mláďat, tak i jatečné drůbeže. Došlo k omezení dovozu i vývozu v obou skupinách komodit. Jednodenních kuřat bylo vyvezeno 23,4 mil. ks (13,1 %). Vývoz jatečných kuřat se meziročně propadl ještě více, a to na 2 076 tun (23,6 %). Hlavními partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Maďarsko a Německo; vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa, Polska a Rumunska.

Statistika pohybu zboží přes hranice pro komoditu maso ukázala, že ve sledovaném období došlo také k omezení obchodu se všemi třemi hlavními druhy masa.

Hovězího masa bylo dovezeno 7 785 tun (22,1 %) a vývoz klesl na 2 296 tun (18,8 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Nizozemska a Německa.

Dovoz vepřového masa se snížil na 66 399 tun (2,5 %), jeho vývoz se mírně navýšil na 7 256 tun (+2,0 %), takže schodek pohybu zboží se meziročně nepatrně zmenšil. Vepřové se dováželo tradičně z Německa, Španělska, Polska a také Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán odlišný vývoj. Množství převezeného masa se sice také zmenšilo, ale schodek se prohloubil zvýšeným dovozem (27 086 tun; +2,4 %) a sníženým vývozem (3 289 tun; −30,5 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývoz směřoval na Slovensko, do Německa a Rakouska.
 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 799 968 tis. litrů mléka (+4,1 %), z toho mlékárny nakoupily od producentů a odbytových organizací ke zpracování 673 642 tis. litrů (+3,9 %) mléka.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně mírně snížily o 3,8 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,58 Kč, což je také o 31 hal méně než v předcházejícím čtvrtletí.
 

Pohyb zboží přes hranice1) – mléko a mléčné výrobky

Ve sledovaném období se dovezlo 66,7 tis. tun (−4,1 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 292,8 tis. tun (+8,7 %). Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice u komodity mléko a mléčné výrobky se meziročně navýšil, a to především v důsledku zvýšeného vývozu mléka a smetany (+12,7 %), které tvoří nejvýznamnější část převozu této komodity. Schodek převozu sýrů a tvarohu se meziročně mírně snížil na 11 880 tun, zatímco přebytek převozu zakysaných mléčných výrobků zůstal přibližně na stejné úrovni (+6 466 tun). Schodek převozu másla se prohloubil na −5 668 tun zvýšeným dovozem (+12,2 %) a sníženým vývozem (22,6 %). Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

 

1) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

 

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
12), Soupis hospodářských zvířat (Zem 1-01)

Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)

Databáze ČSÚ – Pohyb zboží přes hranice

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Termín ukončení sběru dat: 10. 7. 2020

Termín ukončení zpracování: 27. 7. 2020

Související publikace: Porážky hospodářských zvířat:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-kveten-2020, termín zveřejnění podrobných údajů za červen: 4. 8. 2020

Soupis hospodářských zvířat
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2020

Termín zveřejnění další RI: 30. 10. 2020


 

 

 • czem073020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců
 • Graf 4 Mléko – nákup a průměrná cena zemědělských výrobců
 • Tiskové sdělení: Výroba masa mírně klesla, nákup mléka vzrostl
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz