Zemědělství - 3. čtvrtletí 2015

Výroba a ceny jatečných prasat klesly, výroba mléka se zvýšila, jeho ceny se propadly

30.10.2015
Kód: 270149-15
 

Ve 3. čtvrtletí 2015 dosáhla výroba masa 111 474 tun (meziročně −2,0 %), z toho bylo vyrobeno 16 330 tun (+2,6 %) hovězího a telecího, 55 263 tun (5,0 %) vepřového a 39 831 tun (+0,6 %) drůbežího. Mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 612 411 tis. litrů mléka (+2,8 %). Ceny zemědělských výrobců se zvýšily u jatečného skotu (+2,6 %), u jatečné drůbeže poklesly (2,1 %). U jatečných prasat se meziročně snížily (15,2 %), ale vzhledem k minulému čtvrtletí měly příznivější vývoj (+3,5 %), kdežto ceny mléka se meziročně propady (−22,6 %) a v klesající tendenci pokračovaly i vzhledem k minulému čtvrtletí (10,1 %).


Porážky a výroba masa
Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo poraženo 55 695 ks skotu, tj. o 1,9 % meziročně více. K nárůstu došlo v kategoriích jalovic (+10,2 %) a krav (+2,2 %), porážky býků zůstaly na stejné úrovni (0,2 %). Hovězího a telecího masa bylo celkově vyrobeno 16 330 tun (+2,6 %).

Počet poražených prasat meziročně klesl o 5,3 % na 619 134 ks, vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se také snížil (2,9 %). Tendenci omezování chovu prasat signalizuje též zvýšení porážek prasnic, ve srovnání s 2. čtvrtletím o 8,3 %. Výroba vepřového masa dosáhla 55 263 tun (5,0 %).

Výroba drůbežího masa dosáhla 39 831 tun a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku se téměř nezměnila (+0,6 %).

 
Stavy skotu a prasat
Na začátku 3. čtvrtletí bylo v České republice chováno 1 416,1 tis. ks skotu, meziročně o 1,4 % více, z toho 570,4 tis. krav (+0,3 %). Ke zvýšení stavů došlo v kategorii masných krav (+2,9 %), mírně se snížil počet krav dojených (1,2 %) a jalovic pro obnovu stáda (1,4 %). Býků ve výkrmu přibylo (+1,9 %).

Stavy prasat se k 31. červenci snížily o 4,4 % na 1 560,4 tis. ks, stavy prasnic zůstaly nadále pod stotisícovou hranicí (96,5 tis. ks, 4,3 %). I v ostatních významných kategoriích byl zaznamenán pokles: u zapuštěných prasniček o 6,0 %, u prasat ve výkrmu o 7,1 %.

 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí meziročně mírně zvýšily ve všech kategoriích: u býků o 2,3 %, u  krav o 2,7 %, u jalovic o 4,1 %, u telat o 5,5 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,15 Kč/kg v živém a 85,82 Kč/kg jatečně upraveného těla.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se meziročně propadly o 15,2 %, vzhledem k předchozímu čtvrtletí se zvýšily o 3,5 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 29,68 Kč/kg v živé hmotnosti a 38,14 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se mírně snížily (2,1 %). Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 23,28 Kč za kg živé hmotnosti.

 
Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty za období od června do srpna 2015 byla bilance obchodu kladná u všech tří druhů, u skotu 18 190 tun, u prasat 4 163 tun a u drůbeže 9 126 tun.

Vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem, přestože dovoz se meziročně zvýšil na devítinásobek. Dovoz zahrnoval 3,8 tis. ks převážně mladého skotu z Francie. Vyvezeno bylo 34,0 tis. ks (meziročně +41,6 %) k dalšímu chovu a 19,7 tis. ks (+5,9 %) k porážce, což představuje 12 732 tun jatečných zvířat tuzemské výroby. Tradičním partnerem pro vývoz živého skotu bylo Rakousko (zvířata k porážce), výrazný nárůst byl zaznamenán u vývozu do Turecka (zvířata k dalšímu chovu).

V dovozu živých prasat převládala selata a mladá prasata, kterých bylo dovezeno 84,5 tis. ks (meziročně 6,3 %) v průměrné hmotnosti 25,6 kg z Německa, Dánska a Nizozemska. Vyvážela se hlavně prasata určená k porážce. Množství 66,4 tis. ks (6,3 %) o průměrné hmotnosti 115,4 kg představuje 7 669 tun vyvezené tuzemské výroby jatečných prasat hlavně na Slovensko, do Maďarska a Německa.

V obchodě s jednodenními mláďaty drůbeže výrazně převyšoval vývoz nad dovozem. Bylo jich vyvezeno celkem 29 049 tis. ks (meziročně +7,5 %), převážně kuřat určených k výkrmu, a to hlavně na Slovensko, do Rumunska a Polska. Dovezeno bylo jen 3 041 tis. ks (16,7 %), především z Německa. V obchodě s jatečnou drůbeží také převažoval vývoz nad dovozem. Bylo vyvezeno 6 108 tun kuřat (4,3 %) do Německa, na Slovensko a do Polska a 2 909 tun (+0,2 %) živých krůt do Polska a Německa.

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, 4 211 tun u hovězího, 55 965 tun u vepřového a 19 344 tun u drůbežího.

Dovoz hovězího masa meziročně klesl o 1,6 % na 6 172 tun, kdežto vývoz se zvýšil o 6,2 % na 1 960 tun. Nejvíce se obchodovalo s chlazeným hovězím masem, kterého se dovezlo 4 992 tun (10,7 %) a vyvezlo 1 738 tun (+3,4 %). Dovezené hovězí pocházelo především z Polska a Nizozemska. Většina hovězího masa byla vyvezena na Slovensko.

Záporná bilance obchodu s vepřovým masem se meziročně prohloubila. Dovoz se zvýšil na 63 607 tun (+4,8 %), zatímco vývoz poklesl na 7 642 tun (31,8 %). Chlazeného vepřového masa se dovezlo 55 794 tun (+9,1 %), z toho nejvíce a s největším navýšením masa vykostěného (27 251 tun, +35,1 %). Vepřové maso se dováželo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Vývoz se propadl jak u jatečných půlek (3 591 tun, 20,5 %), tak u děleného masa (3 874 tun, 38,6 %). Vepřové maso se vyváželo na Slovensko.

Dovoz i vývoz drůbežího masa meziročně vzrostl. Dovezeno bylo 27 485 tun (+24,1 %), z toho 23 860 tun (+27,9 %) kuřecího, v tom bylo 16 188 tun děleného, 6 348 tun neděleného a 1 324 tun jedlých drobů. Drůbeží maso pocházelo hlavně z Polska a Brazílie. Vývoz dosáhl 8 141 tun (+22,4 %). Zvýšil se vývoz kuřecího (+20,7 %), krůtího (+139,6 %) i kachního masa (+28,5 %). Největší množství drůbežího masa se vyvezlo na Slovensko.

 
Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 3. čtvrtletí 2015 mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 612 411 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 2,8 % více.

Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,32 Kč za litr, tj. meziročně nižší o 22,6 %, vzhledem k předchozímu čtvrtletí nižší o 10,1 %.  

 
Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V období od června do srpna 2015 se meziročně zvýšil přebytek v obchodní bilanci s mlékem a mléčnými výrobky na 205 270 tun navýšením dovozu na 70 773 tun (+8,4 %) a vývozu na 276 043 tun (+14,2 %).

Dovoz mléka vzrostl o 33,2 %, vývoz o 18,1 %. Snížil se dovoz zakysaných mléčných výrobků (2,5 %), zvýšil se dovoz sýrů a tvarohu (+2,8 %) a másla (+29,6 %). Na straně vývozu mléčných výrobků došlo ke zvýšení u sýrů a tvarohu (+3,7 %) a zakysaných mléčných výrobků (+6,0 %). Vývoz másla se propadl o 58,6 %. Partnery na obou stranách obchodu byly tradičně Německo a Slovensko, v dovozu také Polsko a ve vývozu Itálie.

 _________________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

 

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail:
jiri.hrbek@czso.cz

Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 9. 10. 2015
Termín ukončení zpracování: 27. 10. 2015
Navazující publikace:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-srpen-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-1-pololeti-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-k-3172015

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-zari-2015
Termín zveřejnění další RI: 1. 2. 2016

 

  • czem103015.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz