Zemědělství - 2. čtvrtletí 2010

Mírný meziroční pokles výroby masa a nákupu mléka

29.07.2010
Kód: r-2101-10
 Ve 2. čtvrtletí 2010 bylo vyrobeno 136 593 tun masa a nakoupeno 585 478 tis. litrů mléka, což představuje meziroční pokles výroby masa (o 3,4 %) i nákupu mléka (o 2,4 %). Ke snížení výroby došlo u všech hlavních druhů masa: u hovězího o 1,4 %, u vepřového o 4,6 % a u drůbežího o 2,3 %.

* * *


Porážky a výroba masa

Ve druhém čtvrtletí 2010 se počty poraženého skotu meziročně snížily o 3,6 %, z toho počty býků klesly o 4,4 %, krav o 2,4 %, jalovic o 9,6 % a telat o 14,3 %. Výroba hovězího masa (včetně telecího) byla meziročně nižší o 1,4 % a činila 18 641 tun.

Výroba vepřového masa se meziročně snížila o 4,6 %, přičemž počty poražených jatečných prasat klesly o 5,7 % a počty poražených prasnic se zvýšily o 2,6 %. Celkově bylo ve 2. čtvrtletí vyrobeno 68 603 tun vepřového masa.

Celková výroba drůbežího masa 49 316 tun byla v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 2,3 % nižší.


Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2010 stavy skotu meziročně klesly o 1,0 % na 1 349,3 tis. kusů, z toho celkové stavy krav se snížily o 1,5 % na 551,2 tis. kusů, zatímco stavy krav bez tržní produkce mléka se zvýšily o 4,6 % na 167,7 tis. kusů.

Stavy prasat byly meziročně nižší o 3,2 %, poklesly o 62,2 tis. kusů na celkových 1 909,2 tis. kusů. Počet prasnic se snížil o 6,7 % (o 9,5 tis. kusů), kdežto počet prasniček se zvýšil, a to o 5,3 % (o 2,9 tis. kusů).

Stavy drůbeže se meziročně snížily o 6,2 %, z toho počty slepic pouze o 3,8 %, na rozdíl od vodní drůbeže a krůt, jejichž stavy se propadly o 20,0 % (vodní drůbež) a 21,3 % (krůty). K 1. dubnu se chovalo 41 681,1 tis. kusů kura domácího ve všech kategoriích (chovné, nosné, na výkrm), 18,8 tis. kusů hus, 401,7 tis. kusů kachen a 376,1 tis. kusů krůt.


Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ve 2. čtvrtletí ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně v průměru klesly u jalovic o 4,9 %, u krav o 4,3 %, u býků celkem o 0,9 % a u telat o 0,7 %. V kategorii jatečných býků zařazených do jakostních tříd S, E a U dosáhla průměrná cena za 1 kg jatečné hmotnosti 77,56 Kč a za 1 kg živé hmotnosti 39,97 Kč.


Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat meziročně klesly o 12,5 %. Průměrná cena jatečných prasat nakoupených ve třídách jakosti S, E a U byla ve 2. čtvrtletí 34,67 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT) a 26,71 Kč/kg v živém.

Graf


Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. tř. jakosti byly meziročně nižší o 3,4 %. Jatečná kuřata se nakupovala v I. třídě jakosti za 20,12 Kč za 1 kg v živém.

GrafZahraniční obchod 1) s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků dosáhl zahraniční obchod s živými zvířaty v období za březen až květen kladné bilance u skotu (10 112 tun) a drůbeže (6 771 tun), záporné u prasat (1 007 tun).

Dovoz živého skotu meziročně výrazně poklesl o 34,4 % na 429 tun, vývoz klesl o 3,7 % na 10 541 tun. Podíl jatečných zvířat na dovozu byl 81,9 %, na vývozu 56,1 %. Živý skot se dovážel především ze Slovenska (83 %), méně z Německa (12 %) a vyvážel se hlavně do Rakouska (52 %), výrazně méně do Německa (12 %) a dalších zemí.

Dovoz živých prasat se snížil o 5,0 % (na 5 538 tun), avšak vývoz v této komoditě byl vyšší o 99,5 % (celkem 4 532 tun) než ve stejném období minulého roku. Jatečná zvířata se na dovozu podílela 47,4 %, na vývozu 92,9 %. Prasata se dovážela převážně z Dánska (47 %), Nizozemska (26 %) a Německa (14 %), vývoz byl směrován zejména do Maďarska (61 %) a na Slovensko (31 %).

Dovoz i vývoz živé drůbeže meziročně poklesl; dovoz na 1 424 tun (o 20,5 %), vývoz na 8 194 tun (o 19,4 %). Nejvíce se živá drůbež dovážela ze Slovenska (83 %) a Německa (15 %), vyvážela do Německa (50 %), Polska (29 %) a na Slovensko (14 %).

Zahraniční obchod s masem vykázal pasivní saldo 3 500 tun hovězího, 36 972 tun vepřového a 12 271 tun drůbežího masa.

Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil o 8,6 % (na 4 696 tun), vývoz se snížil o 13,6 % (na 1 197 tun). Hovězí maso se dováželo především z Polska (32 %), Německa (25 %), Irska (15 %), Rakouska (11 %), vývozy byly určeny hlavně do Rakouska (29 %), na Slovensko (28 %), do Polska (22 %) a Německa (14 %).

Vepřového masa bylo dovezeno o 5,3 % více (celkem 45 597 tun) a vyvezeno o 6,1 % méně (celkem 8 625 tun) než ve stejném období minulého roku. Dovezené vepřové maso pocházelo z 53 % z Německa, podíly ostatních států na dovozu byly menší než 10 %; nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko (87 %).

Bilance zahraničního obchodu s drůbežím masem byla stejně jako u předchozích druhů záporná, avšak meziroční změna dovozu a vývozu byla opačná: drůbežího masa se v porovnání s předchozím obdobím dovezlo méně (18 888 tun, tj. o 3,3 %) a vyvezlo více (6 617 tun, tj. o 6,6 %). Drůbeží maso se dováželo především z Polska (39 %) a Brazílie (15 %), vyváželo se na Slovensko (40 %), do Německa (19 %), Nizozemska (16 %).


Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 2. čtvrtletí 2010 mlékárny nakoupily 585,5 mil. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 2,4 % méně, v porovnání s předcházejícím čtvrtletím o 5,9 % více.

Ceny zemědělských výrobců mléka ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostly o 18,8 %. Mléko nejvyšší třídy jakosti Q se nakupovalo za 7,24 Kč za litr.
Zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky v období za březen až květen 2010 vykázal kladnou bilanci 130 492 tun, přičemž objem dovozu i vývozu byl nižší než ve srovnatelném období minulého roku, a to dovoz o 15,3 % (celkem 66 006 tun) a vývoz o 10,0 % (celkem 196 498 tun).

Dovoz mléka se výrazně snížil (o 43,1 %), zvýšil se dovoz zakysaných výrobků (o 11,1%), sýrů a tvarohu (o 12,3 %). Vývoz byl meziročně nižší u mléka (o 10,2 %) a zakysaných výrobků (o 4,3 %), naopak vyšší u sýrů a tvarohu (o 22,9 %). Mléko a mléčné výrobky se dovážely hlavně z Německa (39 %), Slovenska (27 %) a Polska (22 %) a vyvážely se do Německa (55 %), na Slovensko (17 %) a do dalších zemí s podílem menším než 10 %.1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč (do 31.12.2008 byla výše prahů 4 mil. Kč pro odeslání a 2 mil. Kč pro přijetí).

Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Vyčerpávající šetření ČSÚ u ekonomických subjektů, které poráží hospodářská zvířata a Indexy cen zemědělských výrobců za červen 2010 (ČSÚ).
Nákup mléka a nákup drůbeže z resortního zjišťování MZe.
Termín ukončení sběru dat: 10. 7. 2010
Termín ukončení zpracování: 27. 7. 2010
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující tabulky: /csu/czso/katalog-produktu  • czem072910.doc
  • Příloha:
  • Tab.1 Výroba masa a nákup mléka (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz