Zemědělství - 4. čtvrtletí 2010

Pokračoval pokles výroby masa i nákupu mléka

31.01.2011
Kód: r-2101-10
 
Ve 4. čtvrtletí 2010 se výroba masa celkem snížila meziročně o 1,1 %. Výroba hovězího masa zůstala na stejné úrovni jako ve 4. čtvrtletí 2009, vepřového masa se vyrobilo o 1,1 % více, naopak výroba drůbežího masa poklesla o 4,8 %.
V roce 2010 se vyrobilo celkem 538 554 tun masa, tj. o 3,1 % méně než v roce 2009. Ceny zemědělských výrobců meziročně klesly u jatečného skotu o 0,8 %, u jatečných prasat o 8,8 % a u jatečné drůbeže o 1,8 %. Nákup mléka dosáhl objemu 2 251,4 mil. litrů, tj. meziročně o 1,8 % méně. Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly o 18,6 %.


* * *

Porážky a výroba masa

Ve 4. čtvrtletí 2010 se počty poraženého skotu snížily meziročně o 1,9 % (na 69 808 kusů), ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím se zvýšily o 16,4 %. Průměrná jatečná hmotnost (293,0 kg) se meziročně zvýšila o 2,0 %, takže výroba hovězího, včetně telecího, masa (20 453 tun) zůstala na stejné výši jako ve 4. čtvrtletí minulého roku.

Počty poražených prasat byly meziročně vyšší o 0,4 % (808 244 kusů), průměrná jatečná hmotnost byla vyšší o 0,7 % (88,8 kg). V návaznosti na tento vývoj porážek se výroba vepřového masa meziročně zvýšila o 1,1 % (na 71 768 tun).

Výroba drůbežího masa byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku nižší o 4,8 % a činila 46 612 tun.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily u býků (o 3,2 %) a jalovic (o 1,5 %), na téměř stejné úrovni zůstaly u krav (nižší o 0,1 %) a podstatně se snížily u telat (o 7,2 %). Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E, U byla 39,76 Kč za kg živé hmotnosti a 76,03 Kč za kg jatečně upraveného těla (JUT).

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly ve 4. čtvrtletí meziročně nižší o 4,4 %. Průměrná cena jatečných prasat v nejvyšších třídách jakosti S, E, U se snížila na 26,86 Kč za kg v živém a na 34,79 Kč za kg JUT.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily o 1,7 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 20,81 Kč za kg živé hmotnosti.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 4. čtvrtletí 2010 mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 542 574 tis. litrů mléka, tj. pouze o 0,2 % méně než ve stejném období roku 2009.

Ceny zemědělských výrobců mléka ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostly o 25,7 %. Průměrná cena mléka jakostní třídy Q byla 7,82 Kč/l.

Vývoj výroby masa, nákupu mléka, cen zemědělských výrobců a zahraničního obchodu v roce 2010

V roce 2010 bylo vyrobeno celkem 538 554 tun masa, což bylo o 3,1 % méně než v roce 2009. V uvedeném množství bylo zastoupeno 73 730 tun hovězího, 529 tun telecího, 275 905 tun vepřového, 145 tun skopového (z toho 101 tun jehněčího), 4 tuny kozího, 63 tun koňského a 188 177 tun drůbežího masa.

Výroba hovězího masa (včetně telecího) v roce 2010 se v porovnání s rokem 2009 snížila o 3,6 %. Nejmenší meziroční pokles v počtu poražených zvířat byl zaznamenán v kategorii býků (o 3,0 %), naopak největší pokles v kategorii krav (o 9,1 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu byly v roce 2010 meziročně vyšší v kategorii jatečných býků (o 0,5 %). K meziročnímu poklesu cen došlo v ostatních kategoriích jatečného skotu: u jalovic o 1,8 %, u krav o 2,7 % a u telat o 4,3 %. Jateční býci nejvyšších tříd jakosti S, E, U byli nakupováni v živém za průměrnou cenu 39,63 Kč/kg a za 76,29 Kč/kg v JUT (minimální v lednu 73,67 Kč/kg a maximální v dubnu 77,65 Kč/kg).

Podle předběžných výsledků za období od prosince 2009 do listopadu 2010 vykázal zahraniční obchod 1) s živým hovězím dobytkem kladnou bilanci (46 288 tun). Dovoz činil 1 166 tun, meziročně se snížil o 40,9 %, vývoz dosáhl 47 454 tun, v meziročním porovnání to bylo o 8,9 % méně. Jatečná zvířata se na dovozu podílela 88,0 %, na vývozu 53,0 %. Největší množství živého skotu se dovezlo ze Slovenska (87 %), vývozy byly směrovány hlavně do Rakouska (41 %), Chorvatska (11 %) a Německa (10 %).

Bilance zahraničního obchodu 1) s hovězím masem, včetně telecího, byla záporná (-15 241 tun), přičemž se dovezlo 21 148 tun a vyvezlo 5 907 tun. Dovoz i vývoz byl meziročně vyšší: dovoz o 14,0 % (o 2 595 tun), vývoz o 9,3 % (o 503 tun). Hovězí maso se dováželo převážně z Polska (34 %), Německa (21 %), Rakouska (14 %) a Irska (13 %). Vyváželo se do sousedních zemí: na Slovensko (24 %), do Rakouska (19 %), Polska (17 %), Německa (10 %), ale také do Turecka (24 %).

Výroba vepřového masa byla v roce 2010 meziročně nižší o 3,0 %. Pokles počtu poražených jatečných prasat (bez prasnic a kanců) o 4,0 % byl mírně kompenzován zvýšením průměrné jatečné hmotnosti o 0,9 %, a tak množství masa v této kategorii pokleslo jen o 3,1 %.

V cenách zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2010 byl zaznamenán meziroční pokles o 8,8 %. Jatečná prasata nejvyšších tříd jakosti S, E, U byla nakupována za průměrnou cenu 27,22 Kč/kg v živém a za 35,07 Kč/kg v JUT (minimální v březnu 32,98 Kč/kg, maximální v červenci 38,01 Kč/kg).

Zahraniční obchod 1) s živými prasaty měl v období od prosince 2009 do listopadu 2010 zápornou bilanci (-4 980 tun). Meziročně se dovezlo o 12,9 % méně (celkově 22 051 tun) a vyvezlo o 70,9 % více (celkově 17 071 tun) živých prasat. Jatečná zvířata se na dovozu podílela 49,2 %, na vývozu 94,4 %. Na meziročních změnách se nejvíce podílel nižší dovoz (o 36,0 %) a vyšší vývoz (o 73,5 %) v kategorii prasat nad 50 kg. Nejvíce se živá prasata dovážela z Dánska (44 %), Nizozemí (26 %) a Německa (20 %), vyvážela se na Slovensko (48 %) a do Maďarska (46 %).

Zahraniční obchod 1) s vepřovým masem měl rovněž zápornou bilanci (-159 976 tun), bylo dovezeno 195 087 tun a vyvezeno 35 111 tun vepřového masa. Dovoz se meziročně zvýšil o 10,1 % (o 17 834 tun), vývoz se snížil o 2,4 % (o 851 tun). Největší podíl na dovozu tvořilo Německo (52 %), ostatní země měly podíl na dovozu menší než 10 %. Vývoz byl z 88 % realizován na Slovensko.

Výroba drůbežího masa v roce 2010 byla meziročně nižší ve všech čtvrtletích, za rok o 3,1 %.
Celkově bylo vyrobeno 188 177 tun drůbežího masa.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat v roce 2010 byly nižší o 1,3 % než v předcházejícím roce. Jatečná kuřata I. třídy jakosti se nakupovala za průměrnou cenu 20,38 Kč za kg živé hmotnosti (minimální v dubnu 20,03 Kč/kg, maximální v listopadu 20,87 Kč/kg).

Zahraniční obchod 1) s živou drůbeží v období od prosince 2009 do listopadu 2010 měl kladnou bilanci (28 394 tun), dovoz činil 5 893 tun a vývoz 34 287 tun. Meziročně byl dovoz vyšší o 3,0 % a vývoz nižší o 6,9 %. Jatečná kuřata se na dovozu podílela 78,0 %, na vývozu 65,0 %. Dovoz drůbeže byl realizován především ze Slovenska (82 %) a Německa (16 %), vývoz do Německa (48 %), Polska (32 %) a na Slovensko (16 %).

Bilance zahraničního obchodu 1) s drůbežím masem byla záporná (-50 773 tun), bylo dovezeno 76 404 tun a vyvezeno 25 631 tun drůbežího masa. Meziroční nárůst dovozu činil 0,1 % (52 tun) a vývozu 12,0 % (2 738 tun). Drůbeží maso se dováželo především z Polska (41 %) a Brazílie (16 %), vyváželo se na Slovensko (40 %), do Německa (17 %), Nizozemí (16 %) a Maďarska (10 %).

Nákup mléka do mlékáren v roce 2010 dosáhl objemu 2 251,4 milionů litrů, meziročně se snížil o 1,8 %.

Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly v roce 2010 meziročně o 18,6 %. Pouze v lednu byly ceny mléka jakostní třídy Q pod úrovní roku 2009, od února se v porovnání s předcházejícím rokem ceny zvyšovaly. Průměrná cena byla 7,35 Kč/l, minima dosáhla v lednu (6,72 Kč/l), maxima v prosinci (7,98 Kč/l).

Zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky vykázal v období od prosince 2009 do listopadu 2010 kladnou bilanci (515 310 tun), dovezlo se 245 681 tun a vyvezlo 760 991 tun mléka a mléčných výrobků. Meziročně se dovoz snížil o 10,0 % (o 27 431 tun), rovněž vývoz se snížil o 9,9 % (o 83 797 tun). Na snížení dovozu se nejvíce podílel pokles dovozu mléka (o 34,9 %), který byl částečně kompenzován zvýšeným dovozem syrovátky (o 40,9 %), zakysaných mléčných výrobků (o 8,6 %) a sýrů a tvarohu (o 2,3 %). Ve vývozu došlo k poklesu u všech druhů mléka a mléčných výrobků kromě sýrů a tvarohu. Vyvezlo se o 37,5 % méně másla, o 10,3 % méně mléka, o 7,9 % méně zakysaných mléčných výrobků a naopak o 13,6 % více sýrů a tvarohu. Nejvíce mléka a mléčných výrobků se dovezlo z Německa (38 %), Slovenska (27 %) a Polska (23 %), vývozy byly směrovány hlavně do Německa (56 %) a na Slovensko (16 %).

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331 , e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Vyčerpávající šetření ČSÚ u ekonomických subjektů, které poráží hospodářská zvířata a Indexy cen zemědělských výrobců za prosinec 2010 (ČSÚ).
Nákup mléka a nákup drůbeže z resortního zjišťování MZe.
Termín ukončení sběru dat: 10. 01. 2011
Termín ukončení zpracování: 27. 01. 2011
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující tabulky: /csu/czso/katalog-produktu • czem013111.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Tab. 2 Vývoj výroby masa a nákupu mléka
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 5 Vývoj výroby masa
 • Graf 6 Vývoj průměrných cen zemědělských výrobců masa
 • Graf 7 Vývoj nákupu mléka a průměrných cen zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz