Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2014

Výroba masa i nákup mléka vzrostly

30.01.2015
Kód: 270149-14
 Ve 4. čtvrtletí 2014 bylo vyrobeno 115 244 tun masa. Produkce meziročně vzrostla o 1,2 %, z toho hovězího o 2,5 %, vepřového o 1,1 %, drůbežího o 0,8 %. Nákup mléka se zvýšil o 3,3 % na 576 076 tis. litrů.
Rok 2014 se vyznačoval mírným nárůstem výroby masa, a to hovězího o 1,1 %, vepřového o 0,7 % a drůbežího o 0,8 %. Naopak ceny zemědělských výrobců masa klesly u jatečného skotu o 1,0 %, jatečných prasat o 1,3 %, jatečné drůbeže o 2,3 %. U mléka došlo ke zvýšení nákupu (+1,3 %) i ceny zemědělských výrobců (+13,1 %). 

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2014 bylo poraženo 59 268 ks skotu, meziročně o 3,0 % více. K nárůstu došlo u všech kategorií skotu s výjimkou jalovic (−5,3 %). Celková produkce hovězího a telecího masa činila 17 257 tun, meziročně se zvýšila o 2,5 % a proti předcházejícímu čtvrtletí o 8,4 %.
Počet poražených prasat se snížil na 663 900 ks, tj. meziročně o 1,0 %, avšak výroba vepřového masa vzrostla o 1,1 % na 59 869 tun v důsledku vyšší průměrné hmotnosti porážených zvířat (+2,1 %). Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se produkce vepřového masa zvýšila o 2,9 %.
Výroba drůbežího masa dosáhla 38 057 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 0,8 % vyšší.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily o 3,6 % u býků, u ostatních kategorií došlo k poklesu cen: u telat o 5,2 %, krav o 2,2 % a jalovic o 0,5 %. Průměrná cena jatečných býků byla 45,95 Kč/kg v živém a 83,64 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se propadly o 12,7 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 30,97 Kč/kg v živé hmotnosti a za 39,80 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se snížily o 0,6 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 23,80 Kč/kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 576 076 tis. litrů mléka, tj. o 3,3 % více než ve stejném období 2013.
Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně téměř nezměnily (+0,5 %). Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,08 Kč za litr.

Rok 2014 – výroba, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod
V roce 2014 bylo vyrobeno 451 186 tun masa, tj. o 0,8 % více než v roce 2013. V tomto množství bylo zastoupeno 65 529 tun hovězího a telecího (+1,1 %), 235 991 tun vepřového (+0,7 %), 189 tun skopového (+7,5 %), z toho 146 tun jehněčího (+15,1 %), 3 tuny kozího (−8,9 %), 64 tun koňského (−13,1 %) a 149 410 tun (+0,8 %) drůbežího masa.

Skot a hovězí maso
V roce 2014 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 65 529 tun (+1,1 %). Nárůst byl zaznamenán v kategorii býků (+7,5 %), naopak ke snížení produkce masa došlo v kategorii krav (−4,7 %) i jalovic (−10,0 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2014 vzrostly u býků (+0,8 %), poklesly u telat (−13,0 %), krav (−4,3 %) i jalovic (−0,9 %). Zemědělci prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 45,90 Kč za kg živé hmotnosti a 83,53 Kč za kg JUT (minimální cena 81,89 Kč/kg byla zaznamenána v lednu a maximální 84,21 Kč/kg v dubnu).
Podle předběžných výsledků za období od prosince 2013 do listopadu 2014 zahraniční obchod1) s živým skotem vykázal kladnou bilanci 70 249 tun. Vyvezeno bylo 71 371 tun (+4,4 %), dovoz činil pouze 1 122 tun, i když se meziročně zvýšil o 82,1 %. Struktura vývozu se změnila ve prospěch zvířat určených k dalšímu chovu (107,3 tis. ks, +17,4 %) a zvířat plemenných (8,3 tis. ks, +5,9 %), zatímco k porážce se jich vyvezlo o 2,6 % méně (79,6 tis. ks). Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého skotu bylo tradičně Rakousko.
V zahraničním obchodě1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 15 652 tun. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 23 273 tun (+11,1 %), zatímco vývoz klesl na 7 621 tun (−2,7 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, přestože jeho množství meziročně kleslo o 13,7 %, dále z Nizozemska (+33,4 %), Německa (+32,6 %) a Irska (+54,8 %). Vyváželo se hlavně na Slovensko (+6,9 %).

Prasata a vepřové maso
Výroba vepřového masa se v roce 2014 zvýšila na 235 991 tun (+0,7 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2014 poklesly o 1,3 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 33,00 Kč za kg v živém a 42,40 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 38,11 Kč/kg byla v prosinci, maximální 45,44 Kč/kg v červenci).
Bilance zahraničního obchodu1) s živými prasaty za období od prosince 2013 do listopadu 2014 byla kladná (+8 752 tun). Dovezeno bylo 19 714 tun (−7,0 %), vyvezeno 28 466 tun (+17,2 %) živých prasat. Meziročně byl zaznamenán pokles dovozu selat (na 308,9 tis. ks, −17,9 %), jejich zvýšený vývoz (40,4 tis. ks, +71,3 %) a vyšší vývoz prasat určených k porážce (230,7 tis. ks, +17,4 %). Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska, Nizozemska, vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.
Záporná bilance zahraničního obchodu1) s vepřovým masem se prohloubila na −196 530 tun a představovala 238 901 tun (+5,9 %) dovezeného a 42 371 tun (−0,2 %) vyvezeného vepřového masa. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa (+7,1 %), Španělska (+18,5 %) a Polska (+9,1 %). Dominantní postavení ve vývozu zaujímalo Slovensko (−11,1 %).

Drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2014 zvýšila o 0,8 % na 149 410 tun.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly v roce 2014 o 3,5 % nižší než v roce 2013. Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 23,86 Kč za kg živé hmotnosti (minimální cena 23,00 Kč/kg byla v únoru, maximální 24,74 Kč/kg v lednu).
Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období od prosince 2013 do listopadu 2014 vykázal kladnou bilanci 39 601 tun, z toho dovoz činil 4 181 tun (−33,1 %) a vývoz 43 782 tun (+4,8 %). Vzhledem k předchozímu roku se výrazně změnil obchod s jednodenními mláďaty drůbeže. Kuřat masného i nosného typu bylo dovezeno 13 263 tis. ks (−28,5 %), vyvezeno 101 318 tis. ks (+29,3 %). K poklesu dovozu došlo i u drůbeže určené k porážce, kromě kachen, se kterými se obchodovalo oběma směry v trojnásobném, i když nevýznamném množství. Živá drůbež se dovážela hlavně z Německa, Slovenska a Maďarska, vyvážela se do Polska, na Slovensko a do Německa.
Bilance zahraničního obchodu1) s drůbežím masem byla záporná (−65 604 tun). Dovoz i vývoz zůstaly meziročně na stejné úrovni, drůbežího masa se dovezlo 95 417 tun (+0,1 %) a vyvezlo 29 814 tun (−0,6 %). Nejvíce drůbežího masa se dovezlo z Polska (+15,4 %), ale také z Brazílie (−32,4 %) a Maďarska (−25,5 %), většina vývozů směřovala na Slovensko (+4,3 %).

Mléko a mléčné výrobky
V roce 2014 dosáhl nákup mléka 2 350,7 milionů litrů (+1,3 %).
Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q byla 9,50 Kč za litr a vzrostla o 13,1 %. Minima 9,01 Kč/l dosáhla v prosinci a maxima 9,81 Kč/l v dubnu.
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz nad dovozem, a to o 691 095 tun. Obchod v obou směrech se zvýšil, dovoz na 273 134 tun (+7,3 %), vývoz na 964 228 tun (+7,2 %). Dovoz se zvýšil u mléka a smetany (+0,4 %), jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (+1,9 %) a sýrů a tvarohu (+4,3 %), naopak mírně poklesl u másla (−1,3 %). Sýrů a tvarohu se vyvezlo přibližně stejně jako v předchozím období (+0,4 %), vyšší vývoz byl zaznamenán u mléka a smetany (+9,4 %) a másla (+26,7 %), naopak nižší u jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (−8,6 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo (dovoz +12,1 %, vývoz +18,8 %) a Slovensko (dovoz +12,9 %, vývoz +7,2 %), na dovozu také Polsko (−5,3 %) a na vývozu Itálie (−12,4 %).
_________________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 9. 1. 2015
Termín ukončení zpracování: 27. 1. 2015
Navazující publikace: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/270127-14
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/011033-14
Termín zveřejnění další RI: 30. 4. 2015

 • czem013015.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Tab. 2 Vývoj výroby masa a nákupu mléka (2010-2014)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 5 Vývoj výroby masa (2006-2014)
 • Graf 6 Vývoj průměrných cen zemědělských výrobců jatečných zvířat (2006-2014)
 • Graf 7 Vývoj nákupu mléka a průměrných cen zemědělských výrobců (2006-2014)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz