Zemědělství - 3. čtvrtletí 2016

Celková výroba masa nižší, pokles u vepřového a drůbežího, zvýšení u hovězího

31.10.2016
Kód: 270149-16
 

Ve 3. čtvrtletí 2016 dosáhla výroba masa 110 348 tun (meziročně 1,0 %), z toho bylo 17 090  tun (+4,7 %) masa hovězího a telecího, 53 602 tun (3,0 %) vepřového a 39 620 tun (0,5 %) drůbežího. Mlékárny nakoupily od tuzemských producentů a odbytových organizací 614 429 tis. litrů (+0,3 %) mléka. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se meziročně snížily (2,4 %), mírně se zvýšily ceny jatečných kuřat (+1,0 %) a ceny jatečných prasat se dostaly o 6,7 % výše než ve stejném období loni. Ceny mléka se však stále držely hluboko pod úrovní 3. čtvrtletí minulého roku (16,0 %).
 

Porážky a výroba masa

Ve třetím čtvrtletí 2016 bylo poraženo 57,8 tis. ks skotu (meziročně +3,8 %), z toho 23,8 tis. býků (0,2 %), 26,7 tis. krav (+8,8 %) a 4,8 tis. jalovic (+2,9 %). Průměrná porážková hmotnost jatečných býků byla 662,6 kg. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 17 090 tun (+4,7 %).

Počet poražených prasat se meziročně snížil o 2,9 %. V průměrné porážkové hmotnosti 116,9 kg jich bylo poraženo 601,2 tis. ks. Výroba vepřového masa se snížila na 53 602 tun, meziročně o 3,0 %, vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí o 6,8 %.

Výroba drůbežího masa dosáhla 39 620 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 0,5 % nižší.
 

Stavy skotu a prasat

Na začátku 3. čtvrtletí bylo v České republice chováno 1 383,7 tis. ks skotu (meziročně 2,3 %), z toho bylo 570,2 tis. krav, jejichž počet zůstal na loňské úrovni. Pokles byl zaznamenán u všech ostatních významných kategorií: stavy mladého skotu do 1 roku klesly o 4,3 %, jalovic pro obnovu stáda o 1,1 % a stavy býků ve výkrmu o 10,1 %. Tato situace koresponduje s přetrvávajícím vysokým vývozem telat a mladého skotu.

Stavy prasat k 31. 7. 2016 byly jen o málo vyšší než ke stejnému datu loni (1 571,3 tis. ks; +0,7 %). Stavy prasat ve výkrmu, které jsou ukazatelem s krátkodobým významem, se zvýšily (na 605,3 tis. ks; +3,9 %), kdežto stavy prasnic, které mají dlouhodobý dopad, klesly na 93,0 tis. ks, tj. o 3,7 %, stavy zapuštěných prasniček dokonce o 6,1 %.
 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve třetím čtvrtletí meziročně snížily v kategorii krav (5,9 %), jalovic (5,1 %) a v nejvýznamnější kategorii, u býků, zůstaly téměř stejné (0,6 %). Zvýšily se pouze ceny jatečných telat (+ 6,9 %). Průměrná cena jatečných býků byla 46,91 Kč za kg v živém nebo 85,37 Kč za kg jatečné hmotnosti.

Ve 3. čtvrtletí prodávali zemědělci jatečná prasata za průměrnou cenu 31,67 Kč/kg živé hmotnosti (meziročně +6,7 %) nebo za 41,18 Kč/kg jatečné hmotnosti. Cena zemědělských výrobců jatečných prasat se v červnu dostala nad hranici 30 Kč/kg v živém a vrátila se tak na úroveň konce roku 2014.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. třídy jakosti se mírně zvýšily (+1,0 %). Průměrná cena byla 23,50 Kč za kg v živém.
 

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) se v období od června do srpna 2016 vyvezlo více živých zvířat než dovezlo. Tento stabilní přebytek obchodní bilance však skrývá meziroční změny uvnitř jednotlivých položek.

Vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem (o 50,2 tis. ks a 17 217 tun). Dovezeno bylo pouhých 1,4 tis. ks, z toho nově se zvýšil dovoz zvířat k porážce. Vývoz se meziročně mírně snížil na 51,6 tis. ks (5,2 %). Vyvážela se zvířata k chovu (33,6 tis. ks; 3,2 %) i k porážce (17,9 tis. ks; 8,8 %). Hmotnost vyvezených jatečných zvířat byla 11 369 tun, což odpovídá měsíční produkci masa v České republice. Živý skot se vyvážel hlavně do Rakouska (jatečný), Turecka (k dalšímu chovu) a Maďarska (obojí).

Dovoz živých prasat v kategorii do 50 kg (selat) nadále výrazně klesal. V průměrné hmotnosti 26,2 kg jich bylo dovezeno 48,5 tis. ks (meziročně 44,1 %). Naopak v jejich vývozu byl zaznamenán neobyčejně vysoký nárůst na 33,0 tis. ks (pětinásobek množství ve stejném období loni). Selata se tradičně dovážela z Německa a Dánska, přičemž dovoz z Německa klesl téměř na polovinu. Na straně vývozu převládala prasata v kategorii nad 50 kg. Celkově bylo vyvezeno 54,8 tis. jatečných prasat (17,7 %) v průměrné hmotnosti 118,3 kg. Při jejich sníženém dovozu se bilance obchodu s jatečnými prasaty meziročně téměř nezměnila. Tato kategorie prasat se vyvážela na Slovensko, do Německa a Maďarska.

V zahraničním obchodě s živou drůbeží, v kategorii jednodenních kuřat, pokračoval nárůst na straně dovozu a pokles v jejich vývozu. Dovezeno bylo 6,0 mil. kuřat, tj. dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, a vyvezeno 21,6 mil. ks, což je meziročně o 20,8 % méně. V tomto čtvrtletí se opět zopakoval meziroční nárůst vývozu kachňat (na 2,6 mil. ks; +48,2 %). Jatečných kuřat a slepic se vyvezlo 5 964 tun (8,3 %). Jejich dovoz byl přibližně 6krát nižší než vývoz. Živá drůbež se dovážela z Německa, Slovenska a Maďarska, vyvážela se do Německa, na Slovensko a do Polska.
 

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů (5 327 tun hovězího, 53 420 tun vepřového a −18 080 tun drůbežího).

U hovězího masa se schodek meziročně prohloubil. Jeho dovoz se zvýšil na 7 944 tun (meziročně +27,4 %) a vývoz na 2 617 tun (+34,0 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, Nizozemska a Německa. Vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Maďarska a Nizozemska.

Vepřového masa se dovezlo 63 338 tun (meziročně 0,5 %), hlavně z Německa, Španělska a Polska; vyvezlo se ho pouze 9 918 tun (+26,9 %), nejvíce na Slovensko.

Dovoz drůbežího masa poklesl na 26 943 tun (meziročně 4,1 %), vývoz na 8 863 tun (21,1 %). Drůbeží maso pocházelo většinou z Polska, které nahradilo výrazný pokles dovozů z Brazílie; vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Německa.
 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 3. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů a odbytových organizací 614 429 tis. l mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to jen o 0,3 % více.

Ceny zemědělských výrobců mléka však byly o 16,0 % nižší než ve stejném období loni. Zemědělci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 6,15 Kč za litr, tj. o 0,41 Kč levněji než v předcházejícím čtvrtletí.
 

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky výrazně převyšoval vývoz (275 395 tun) nad dovozem (72 003 tun), přebytek obchodu mírně poklesl. Dovoz se meziročně téměř nezměnil (0,2 %), vývoz se mírně snížil (2,0 %). Nejvyšší nárůst dovozu byl zaznamenán u sýrů a tvarohu (+8,5 %), jejich vývoz se také zvýšil (+3,4 %). Zakysaných mléčných výrobků se dovezlo výrazně méně (16,0 %), jejich vývoz byl o 4,4 % vyšší. Obchod s nejvýznamnější komoditou, mlékem a smetanou, vykázal zvýšení v dovozu (+1,0 %, +229 tun) a pokles vývozu (4,8 %, −11 086 tun). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.

____________________

Poznámky:

Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat:
statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1-12), o chovu skotu (Zem 1-02), o chovu prasat (Zem 2-02)
publikace ČSÚ Indexy cen zemědělských výrobců (011045-16)
databáze zahraničního obchodu (ČSÚ)
výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék (MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže (Drůb (MZe) 4-12)
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2016
Termín ukončení zpracování: 25. 10. 2016
Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-srpen-2016
Výsledky chovu skotu https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-1-pololeti-2016
Výsledky chovu prasat https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-k-31-7-2016
Indexy cen zemědělských výrobců https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-zari-2016

Termín zveřejnění další RI: 30. 1. 20171) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

 

  • czem103116.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz