Zemědělství - 1. čtvrtletí 2015

Meziroční zvýšení výroby masa i mléka

30.04.2015
Kód: 270149-15
 

V 1. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 108 907 tun masa (meziročně +1,1 %). V produkci všech hlavních druhů masa došlo ke zvýšení: hovězího o 2,5 %, drůbežího o 1,1 % a vepřového o 0,7 %. Ceny jatečného skotu se zvýšily o 2,2 %, cena jatečných kuřat klesla o 0,5 % a cena jatečných prasat se propadla o 14,0 %. Nákup mléka se zvýšil na 600 230 tis. litrů, jeho cena meziročně klesla o 10,5 %.

Porážky a výroba masa
V 1. čtvrtletí 2015 bylo poraženo 56 377 ks skotu, meziročně o 3,0 % více. Porážky býků zůstaly na stejné úrovni (−0,2 %), porážky krav se zvýšily (+3,6 %). Celková produkce hovězího a telecího masa činila 16 588 tun, meziročně se zvýšila o 2,5 % a proti předcházejícímu čtvrtletí poklesla o 3,9 %.
Počet poražených prasat poklesl na 629 312 ks, tj. meziročně o 1,6 %, avšak výroba vepřového masa se zvýšila o 0,7 % na 57 704 tun v důsledku vyšší průměrné hmotnosti porážených zvířat (+2,2 %).
Výroba drůbežího masa dosáhla 34 553 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,1 % vyšší.

Stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle výsledků posledního statistického šetření v chovu skotu k 31. prosinci 2014 bylo v České republice chováno 1 373,1 tis. kusů skotu (meziročně +3,1 %), z toho 566,2 tis. krav (+2,4 %). Počet dojených krav se nepatrně snížil (0,8 %) na 372,4 tis. ks a jejich stavy dlouhodobě setrvávají na stejné úrovni, zatímco počet ostatních krav, především masných, vzrostl (+9,2 %) a jejich stavy od roku 2011 se pozvolna zvyšují.
Stavy prasat se ke stejnému datu zvýšily na 1 606,9 tis. ks (+3,8 %), v tom bylo 145,4 tis. ks plemenných prasat (5,3 %), 640,6 tis. ks prasat ve výkrmu (+7,4 %) a 820,9 tis. ks prasat do hmotnosti 50 kg (+2,9 %). Vyšší stavy prasat ve výkrmu na počátku 1. čtvrtletí korespondují s jejich vyšším vývozem při zachování tuzemské produkce během čtvrtletí.
V chovu drůbeže došlo k navýšení stavů o 1,5 % (na 21 132,1 tis. ks). Stavy nosnic se zvýšily o 3,8 % (na 4 276,4 tis. ks).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v 1. čtvrtletí meziročně mírně zvýšily u všech kategorií: u býků o 3,0 %, u jalovic o 1,4 %, krav o 1,1 % a telat o 0,1 %. Průměrná cena jatečných býků byla 46,76 Kč/kg v živém nebo 85,10 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se propadly o 14,0 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 28,54 Kč/kg v živé hmotnosti nebo za 36,67 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se snížily o 0,5 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 23,98 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty za období od prosince 2014 do února 2015 byla bilance obchodu kladná u všech tří druhů, u skotu 16 307 tun, u prasat 5 625 tun a u drůbeže 9 148 tun.
Zahraniční obchod s živým skotem byl charakteristický zanedbatelným dovozem (353 ks) a výrazným vývozem (47,8 tis. ks). Vyvezlo se 1,8 tis. ks plemenných zvířat (meziročně 4,0 %), 18,1 tis. ks zvířat k porážce (11 562 tun, tj. 11,4 %) a 28,0 tis. ks k dalšímu chovu (4 009 tun, tj. +17,6 %). Nejvíce jatečného skotu se vyvezlo do Rakouska, zástavového skotu do Španělska, Belgie, Turecka a Nizozemska.
V dovozu živých prasat převládala kategorie do 50 kg. V průměrné hmotnosti 26,8 kg bylo těchto prasat dovezeno 76,9 tis. ks (meziročně 5,1 %). Vyvážela se především prasata v kategorii nad 50 kg. Celkově bylo vyvezeno 79,3 tis. ks jatečných prasat (9 517 tun, tj. +59,1 %) v průměrné hmotnosti 119,9 kg. Selata a mladá prasata se dovážela z Dánska, Německa a Nizozemska; jatečná prasata se vyvážela hlavně na Slovensko, do Maďarska a Německa.
V zahraničním obchodě s živou drůbeží převažoval vývoz nad dovozem jak v kategorii jednodenních mláďat, tak jatečných zvířat. Ve sledovaném období bylo dovezeno 3,6 mil. jednodenních kuřat (meziročně +3,7 %) a vyvezeno 24,0 mil. ks (+9,4 %), většina do Německa. Jatečných kuřat se vyvezlo 3 976 tun (+3,7 %), hlavně do Německa a na Slovensko; dovoz byl přibližně 10krát nižší než vývoz.
Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, u hovězího 3 645 tun, u vepřového 50 825 tun a u drůbežího 19 812 tun, schodek se meziročně prohloubil rovněž u všech tří druhů.
Dovoz hovězího masa se zvýšil na 5 731 tun (meziročně +10,8 %), vývoz na 2 086 tun (+18,3 %). Hovězí se dováželo převážně z Polska, Nizozemska, Německa, Rakouska, vyváželo se hlavně na Slovensko, méně pak do Nizozemska.
Vepřového masa  se dovezlo 60 230 tun (+7,9 %), především z Německa, Španělska a Polska; vyvezlo se ho 9 404 tun (11,9 %), většina na Slovensko.
Dovoz drůbežího masa vzrostl na 26 848 tun (+18,0 %), vývoz poklesl na 7 036 tun (12,5 %). Drůbeží maso pocházelo z Polska, Brazílie, vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
V 1. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 600 230 tis. litrů mléka, tj. o 3,6 % více než ve stejném období 2014.
Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně snížily (10,5 %). Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,68 Kč za litr.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 181 098 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se dovoz mírně snížil na 65 055 tun (1,1 %) a vývoz vzrostl na 246 153 tun (+8,8 %). Dovoz zakysaných mléčných výrobků se snížil o 8,6 %, kdežto dovoz másla vzrostl o 21,2 % a sýrů a tvarohu o 3,4 %. Vývoz mléka se zvýšil o 11,9 %, másla o 27,5 % a sýrů a tvarohu o 3,0 %. Zakysaných mléčných výrobků se vyvezlo méně o 6,5 %. Tradičními partnery byly Německo a Slovensko na obou stranách obchodu, na dovozu také Polsko, zvýšil se vývoz do Itálie.


___________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.
 

Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Výsledky chovu drůbeže (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 9. 4. 2015
Termín ukončení zpracování: 28. 4. 2015
Navazující publikace:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-unor-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-2-pololeti-2014-8v5gj01iww
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-2-pololeti-2014-tyg0vpuogd
https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-chovu-drubeze-2014-zxppa1r5xy
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-brezen-2015
Termín zveřejnění další RI: 30. 7. 2015

  • czem043015.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz