Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2011

Pokles výroby masa, růst cen výrobců jatečných zvířat i mléka

30.01.2012
Kód: r-2101-11
 
Ve 4. čtvrtletí 2011 bylo vyrobeno 128 116 tun masa. Produkce masa meziročně poklesla o 7,8 %, z toho drůbežího masa o 6,0 %, vepřového o 8,6 % a hovězího o 8,7 %. Nákup mléka vzrostl o 5,0 % na 569 860 tisíc litrů.
Rok 2011 se vyznačoval poklesem výroby masa (o 6,2 %), vyšším nákupem mléka (o 2,3 %) a růstem cen zemědělských výrobců jatečného skotu (o 4,8 %), prasat (o 3,8 %), kuřat (o 8,5 %) i mléka (o 12,7 %).

Porážky a výroba masa

Ve 4. čtvrtletí 2011 se počty poraženého skotu meziročně snížily o 7,6 % (na 64 492 kusů), z toho v nejvýznamnějších kategoriích došlo k poklesu u býků (o 17,0 %) a jen nepatrnému nárůstu u krav a jalovic, stejně o 0,4 %. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 18 664 tun. Meziročně klesla o 8,7 %, ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím byla o 7,6 % vyšší.
Prasat bylo poraženo 746 466 kusů, tj. meziročně o 7,6 % méně, z toho prasnic o 30,5 % méně a jatečných prasat o 7,1 % méně. Omezování porážek prasnic vypovídá o nižší míře jejich vyřazování z chovu. Výroba vepřového masa se meziročně snížila o 8,6 % na 65 574 tun.
Výroba drůbežího masa byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku nižší o 6,0 %, dosáhla 43 817 tun.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily ve všech kategoriích: u krav o 9,0 %, u telat o 7,7 %, u jalovic o 6,4 % a u býků o 5,8 %. Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E, U byla 42,83 Kč/kg živé hmotnosti a 78,38 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).
Rovněž ceny zemědělských výrobců jatečných prasat vzrostly, a to o 10,9 %. Výrobci prodávali jatečná prasata ve třídách S, E, U za průměrnou cenu 30,44 Kč/kg v živém a za 38,92 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se zvýšily o 8,1 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 22,50 Kč/kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 4. čtvrtletí nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 569 860 tis. litrů mléka, tj. o 5,0 % více než ve stejném období loni.
Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly o 7,4 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,40 Kč za litr.

Rok 2011 – výroba masa, ceny zemědělských výrobců, nákup mléka a zahraniční obchod

V roce 2011 bylo vyrobeno 505 397 tun masa, tj. o 6,2 % méně než v roce 2010. V celkovém množství bylo zastoupeno 71 616 tun hovězího, 509 tun telecího, 262 944 tun vepřového, 159 tun skopového (z toho 122 tun jehněčího), 4 tuny kozího, 81 tun koňského a 170 084 tun drůbežího masa.

Výroba hovězího masa, včetně telecího, v roce 2011 dosáhla 72 125 tun, meziročně o 2,9 % méně. V kategorii býků byl zaznamenán pokles o 4,3 %, u krav o 0,8 %.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu byly v roce 2011 vyšší než v předcházejícím roce ve všech kategoriích: u býků a krav o 4,8 %, u telat o 4,2 % a u jalovic o 3,6 %. Zemědělci prodávali jatečné býky nejvyšších tříd jakosti S, E a U za průměrnou cenu 42,09 Kč za kg živé hmotnosti a 78,46 Kč za kg JUT (minimální cena 77,06 Kč/kg byla v červenci, maximální 80,41 Kč/kg v dubnu).
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu 1) s živým skotem v období od prosince 2010 do listopadu 2011 bylo dosaženo kladné bilance 50 036 tun. Dovoz činil 622 tun (o 30,3 % meziročně nižší) a vývoz 50 658 tun (o 5,8 % vyšší). Jatečná zvířata se na dovozu podílela 92 %, na vývozu 58 %. Živá zvířata se dovážela především ze Slovenska (79 %), dále z Nizozemí (12 %) a vyvážela se do Rakouska (49 %), Chorvatska (11 %) a do Německa (10 %).
V zahraničním obchodě 1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 13 656 tun. Dovezeno bylo 21 879 tun, vyvezeno 8 223 tun. Dovoz hovězího masa zůstal meziročně na stejné úrovni (o 0,1 % nižší), zatímco vývoz hovězího masa vzrostl o 37,4 %. Hovězí maso se dováželo z Polska (31 %), Německa (17 %), Rakouska (15 %) a Irska (11 %), vyváželo se na Slovensko (31 %), do Německa (19 %), Polska (14 %), Rakouska (10 %), ale i mimo EU, nejvíce do Turecka (12 %).

Výroba vepřového masa v roce 2011 činila celkově 262 944 tun a byla meziročně nižší o 4,7 %. Tento pokles odpovídá poklesu v nejvýznamnější kategorii – v jatečných prasatech. Produkce masa pocházející z porážek prasnic se v průběhu roku měnila, z 23,2 tisíc poražených prasnic v prvním čtvrtletí klesla na 13,6 tisíc ve čtvrtém čtvrtletí.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly v roce 2011 o 3,8 % meziročně vyšší. Zemědělští výrobci prodávali jatečná prasata nejvyšších tříd jakosti S, E a U za průměrnou cenu 28,66 Kč za kg v živém a 36,84 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 33,60 Kč/kg byla v únoru, maximální 40,22 Kč/kg v prosinci).
Schodek zahraničního obchodu 1) s živými prasaty v období od prosince 2010 do listopadu 2011 činil 2 479 tun, dovezeno bylo 21 082 tun (meziročně o 7,8 % méně), vyvezeno 18 603 tun (o 11,7 % více). Jatečná prasata se na dovozu podílela 41 %, na vývozu 87 %. Významnou měrou (51 %) se na dovozu podílela mladá prasata do 50 kg. V průměrné hmotnosti 25 kg jich bylo dovezeno 430 tisíc kusů. Živá prasata se dovážela z Dánska (44 %), Německa (25 %) a Nizozemí (20 %), vývozy byly směrovány do Maďarska (43 %) a na Slovensko (41 %).
Záporná bilance zahraničního obchodu 1) s vepřovým masem (-171 182 tun) představovala 209 877 tun dovezeného a 38 695 tun vyvezeného vepřového masa. Dovoz i vývoz se meziročně zvýšil, dovoz o 8,0 % a vývoz o 9,5 %. Nejvíce vepřového masa bylo dovezeno z Německa (48 %), ostatní státy se na dovozu podílely méně než 10 %. Vývoz byl realizován především na Slovensko (85 %).

Výroba drůbežího masa v roce 2011 byla meziročně nižší ve všech čtvrtletích, za rok klesla o 9,6 %. Celkově bylo vyrobeno 170 084 tun drůbežího masa.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat v roce 2011 byly meziročně vyšší o 8,5 %. Zemědělci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti za průměrnou cenu 22,11 Kč za kg živé hmotnosti (minimální cena 20,72 Kč/kg byla v lednu, maximální 22,62 Kč/kg v listopadu).
Zahraniční obchod 1) s živou drůbeží v období od prosince 2010 do listopadu 2011 vykázal kladnou bilanci 35 834 tun. Dovoz činil 5 339 tun (meziročně o 9,5 % méně) a vývoz 41 174 tun (o 20,6 % více). Jatečná kuřata se na dovozu podílela 84 % a na vývozu 68 %. Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (75 %) a Německa (22 %), vyvážela se do Německa (42 %), Polska (29 %) a na Slovensko (25 %).
Bilance zahraničního obchodu 1) s drůbežím masem byla záporná (-65 323 tun). Dovoz činil 90 842 tun a byl meziročně o 17,0 % vyšší. Vyvezeno bylo 25 519 tun, tj. o 0,2 % více. Drůbeží maso se dováželo hlavně z Polska (38 %) a z Brazílie (18 %), vyváželo se na Slovensko (55 %) a z Nizozemí (17 %).

V roce 2011 dosáhl nákup mléka objemu 2 303,9 milionů litrů, zvýšil se o 2,3 %.
Ceny zemědělských výrobců mléka vzrostly o 12,7 %. Průměrná cena mléka byla 8,27 Kč za litr, minima dosáhla v lednu (8,11 Kč/l), maxima v prosinci (8,46 Kč/l).
V zahraničním obchodě 1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 579 053 tun, a to tak, že dovezeno bylo 246 611 tun a vyvezeno 825 664 tun mléka a mléčných výrobků. Dovoz mléka zůstal na zcela stejné úrovni (meziroční změna o 0,0 %), vývoz se zvýšil o 8,4 %. Obchod se zakysanými mléčnými výrobky se meziročně příliš nezměnil, dovoz se zvýšil o 4,1 %, vývoz jen o 0,4 %. Dovoz sýrů a tvarohu se zvýšil o 1,6 %, vývoz o 11,5 %. Dovoz másla klesl o 0,8 %, zatímco vývoz se propadl o 43,0 %. Mléko a mléčné výrobky byly dováženy z Německa (37 %), Slovenska (24 %) a Polska (23 %), vyváženy do Německa (55 %) a na Slovensko (15 %).
_________________________
1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 1. 2012
Termín ukončení zpracování: 27. 1. 2012
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Navazující publikace:
/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2011-lh124opyoy
/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2011-z9d75a31v3
Termín zveřejnění další RI: 30. 4. 2012 • czem013012.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Tab. 2 Vývoj výroby masa a nákupu mléka (2007-2011)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 5 Vývoj výroby masa (2002-2011)
 • Graf 6 Vývoj průměrných cen zemědělských výrobců jatečných zvířat (2002-2011)
 • Graf 7 Vývoj nákupu mléka a průměrných cen zemědělských výrobců (2002-2011)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz