Zemědělství - 2. čtvrtletí 2014

Výroba masa i nákup mléka meziročně vyšší

30.07.2014
Kód: 270149-14
 
Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2014 dosáhla 114 468 tun a byla meziročně vyšší u všech druhů. Hovězího masa bylo vyrobeno 16 178 tun (+1,1 %), vepřového 60 606 tun (+2,7 %) a drůbežího 37 603 tun (+1,9 %). Nákup mléka se zvýšil na 599 729 tis. litrů (+0,5 %). Ceny zemědělských výrobců klesly meziročně u jatečného skotu (−2,5 %) a kuřat (−5,3 %), vyšší byly u jatečných prasat (+3,9 %) a  mléka (+19,1 %).

Porážky a výroba masa
Ve 2. čtvrtletí 2014 bylo poraženo 54 316 ks skotu, tj. ve srovnání se stejným obdobím loňského roku téměř stejně (o 0,1 % více). K nárůstu došlo v kategorii býků (+14,6 %) a telat (+9,9 %), krav bylo poraženo o 11,0 % a jalovic o 13,0 % méně. Celkově se tento vývoj odrazil v 1,1% zvýšení produkce hovězího a telecího masa, kterého bylo vyrobeno 16 178 tun.
Rovněž počet poražených prasat se zvýšil, a to na 682 875 ks, meziročně o 2,2 %, ve srovnání s minulým čtvrtletím o 6,8 %. Výroba vepřového masa dosáhla 60 606 tun a od 4. čtvrtletí 2012 se tak opět dostala nad šedesátitisícovou hranici.
Výroba drůbežího masa dosáhla 37 603 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,9 % vyšší.

Stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle výsledků statistického šetření k 1. dubnu 2014 bylo v České republice chováno 1 373,6 tis. ks skotu, meziročně o 1,5 % více, z toho 564,0 tis. ks krav (+2,2 %). Zvýšení stavů bylo zaznamenáno v kategorii krav (o 1,4 % u dojených, o 3,6 % u masných), skotu ve věku do jednoho roku (o 3,0 %), zapuštěných jalovic (o 0,3 %). Stavy býků ve výkrmu se snížily o 0,7 %.
Stavy prasat se ke stejnému datu zvýšily na 1 617,0 tis. ks (+1,9 %). Ke zvýšení počtu chovaných prasat došlo ve všech významných kategoriích, u prasat ve výkrmu o 0,6 %, u selat o 10,9 %, u chovných prasat o 2,4 %, z toho u prasnic o 0,6 % a prasniček o 6,8 %.
V chovu drůbeže došlo k meziročnímu poklesu stavů na 21 463,8 tis. ks, z toho stavy slepic se snížily o 6,7 % na 6 755,5 tis. ks a kuřat ve výkrmu o 1,6 % na 11 508,1 tis. ks.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 2. čtvrtletí meziročně snížily ve všech kategoriích: u telat o 14,9 %, krav o 5,8 %, jalovic o 2,1 % a v nejvýznamnější jatečné kategorii, u býků, byly ceny téměř stejné (o 0,2 % nižší). Průměrná cena jatečných býků byla 46,10 Kč/kg v živém a 83,90 Kč/kg jatečně upraveného těla.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat mírně vzrostly (+3,9 %). Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 32,81 Kč/kg v živé hmotnosti a za 42,16 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se snížily o 5,3 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 23,75 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu 1) s živými zvířaty v období od března do května 2014 byla bilance obchodu kladná u všech tří druhů, u skotu 15 288 tun, u prasat 2 198 tun a u drůbeže 9 270 tun.
Vývoz živého skotu výrazně převyšoval nad jeho dovozem. Přestože dovoz meziročně vzrostl o čtvrtinu, dovezeno bylo pouhých 315 tun, zatímco vývoz se téměř nezměnil a dosáhl 15 603 tun (−0,3 %). Vývoz zahrnoval 21,0 tis. ks skotu určeného k dalšímu chovu a 18,4 tis. ks k porážce. Hlavními obchodními partnery pro vývoz skotu bylo Rakousko, kam se vyvážel jatečný skot, a Německo, na jehož trhu našla uplatnění jatečná i zástavová zvířata, především telata.
Dovoz živých prasat činil 3 811 tun (−12,8 %), vývoz 6 010 tun (−18,3 %). V dovozu selat pokračoval klesající trend, dovezlo se jich 77,9 tis. ks (−10,6 %) a dokonce se jich 11,7 tis. ks vyvezlo (+66,1 %). Dovoz jatečných prasat klesl na 14,5 tis. ks (−9,1 %), výrazně se omezil i jejich vývoz (na 48,2 tis. ks, tj. meziročně −20,6 %). Živá prasata se nejvíce dovážela z Dánska (selata), Německa (jatečná i selata) a Nizozemska (především selata). Ve vývozu převládala prasata určená na Slovensko (selata a jatečná), do Německa (jatečná) a Maďarska (plemenná a jatečná).
Dovoz živé drůbeže se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku propadl o 40,0 % a dosáhl 1 017 tun, snížení bylo způsobeno omezením dovozu jatečných kuřat. Mírně se snížil i vývoz živé drůbeže (na 10 286 tun, −4,5 %), i když vývoz jednodenních kuřat se zvýšil o 30,1 %. Nejdůležitějším partnerem pro dovoz drůbeže bylo Německo, odkud se dovážela hlavně jednodenní mláďata a kachny, Slovensko (jednodenní i jatečná kuřata) a Maďarsko (jednodenní kuřata). Vývozy směřovaly především na Slovensko (jednodenní i jatečná kuřata), do Polska (jatečné krůty a kuřata, jednodenní mláďata) a do Německa (jatečná kuřata a krůty).
Zahraniční obchod 1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, u hovězího −3 739 tun, vepřového −49 711 tun a drůbežího −13 911 tun.
Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil na 5 690 tun (+17,4 %), vývoz zůstal na stejné úrovni 1 951 tun (−0,3 %). S hovězím masem se oběma směry obchodovalo s Polskem, dále se dováželo z Nizozemska, z Německa a Irska, vyváželo se hlavně na Slovensko.
Vepřového masa se dovezlo 59 096 tun (+14,4 %), nejvíce z Německa, vyvezlo se ho 9 385 tun (−6,3 %), hlavně na Slovensko.
Dovoz drůbežího masa se meziročně snížil na 21 412 tun (−6,3 %), zatímco vývoz se zvýšil na 7 501 tun (+5,0 %). Dovezené drůbeží maso pocházelo především z Polska, vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 2. čtvrtletí 2014 nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 599 729 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to více o 0,5 %, vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí o 3,5 % více.
Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně vzrostly o 19,1 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,76 Kč za litr.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě 1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 175 393 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se dovoz i vývoz zvýšil, dovoz na 73 605 tun (+15,8 %) a vývoz na 248 999 tun (+7,7 %). Dovoz másla zůstal meziročně stejný, výrazně se zvýšil u mléka a smetany (+30,6 %), sýrů a tvarohu se dovezlo více o 6,3 % a u zakysaných mléčných výrobků se dovoz nepatrně snížil (−0,9 %). Vývoz mléka vzrostl o 11,1 % a másla o 17,7 %. Mírně poklesl vývoz sýrů a tvarohu (−1,9 %) i zakysaných mléčných výrobků (−2,9 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko.
_____________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 3 31, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Soupis hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 7. 2014
Termín ukončení zpracování: 28. 7. 2014
Navazující publikace: /csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-cervenec-2014-zpicgr6b1r
/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142014-ivbjnb489w
/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-cerven-2014-z2trtsc1j5
Termín zveřejnění další RI: 31. 10. 2014  • czem073014.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz