Zemědělství - 3. čtvrtletí 2010

Pokles výroby masa, vyšší cena mléka

29.10.2010
Kód: r-2101-10
 
Ve 3. čtvrtletí 2010 bylo vyrobeno 132 184 tun masa a nakoupeno 570 694 tis. litrů mléka, tj o 4,6 % méně masa a o 1,5 % méně mléka než ve stejném období minulého roku. Vývoz živých prasat vzrostl meziročně o 81,2 %, záporná bilance zahraničního obchodu s vepřovým masem přesáhla 40 tis. tun. Cena zemědělských výrobců mléka v jakostní třídě Q vzrostla meziročně o 24,9 %.


* * *

Porážky a výroba masa
 
Ve 3. čtvrtletí 2010 bylo poraženo 59 973 ks skotu, tj. meziročně o 7,4 % méně. Pokles byl zaznamenán ve všech významných kategoriích (u býků o 5,9 %, u krav o 11,0 %, u jalovic o 3,7 % a u telat o 5,8 %). Produkce hovězího masa (včetně telecího) dosáhla 17 357 tun a byla o 6,0 % nižší než ve stejném období loňského roku.
 
Počty poražených prasat klesly na 753 333 ks, tj. meziročně o 4,6 %, avšak prasnic bylo poraženo o 13,7 % více než ve 3. čtvrtletí loňského roku. Produkce vepřového masa se snížila na 66 187 tun (meziročně o 3,9 %). Produkce vepřového masa z jatečných prasat byla nižší o 4,5 %.
 
Výroba drůbežího masa činila 48 585 tun, meziročně došlo k poklesu o 4,9 %.
 
Výsledky chovu skotu a prasat
 
Podle výsledků statistického šetření v chovu skotu k 30. červnu 2010 se meziročně snížily stavy o 47 tis. kusů (o 3,3 %), z toho stavy krav o 30 tis. kusů (o 5,2 %), a to stejnou měrou stavy dojných krav (o 5,2 %) i krav bez tržní produkce mléka (o 5,0 %). Výroba mléka v 1. pololetí meziročně poklesla o 4,4 % a prodej jatečného skotu o 3,5 %. Počet odchovaných telat na 100 krav se meziročně zvýšil o 1,9 %.
 
K 1. srpnu 2010 stavy prasat meziročně klesly o 181 tis. kusů (o 8,5 %), z toho stavy prasnic o 9 tis. kusů (o 6,5 %). V období od ledna do července byl prodej jatečných zvířat meziročně nižší o 0,7 %.   
 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se u býků meziročně zvýšily (o 1,0 %), naopak se snížily u jalovic (o 0,9 %), krav (o 2,6 %) a telat (o 13,2 %). Průměrná cena jatečných býků zařazených do jakostních tříd S, E a U byla 75,96 Kč za 1 kg jatečné hmotnosti a 39,33 Kč za 1 kg živé hmotnosti.
 
Graf

 
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat meziročně poklesly o 8,6 %. Jatečná prasata zařazená do jakostních tříd S, E a U byla nakupována za průměrnou cenu 37,26 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT) a 28,87 Kč/kg živé hmotnosti.
 
Graf

 
Cena zemědělských výrobců jatečných kuřat I. tř. jakosti byla meziročně nižší o 1,1 % a dosáhla hodnoty 20,45 Kč za 1 kg v živém.
 
Graf

 
Zahraniční obchod 1) s živými zvířaty a masem
 
Podle předběžných výsledků vykázal zahraniční obchod s živými zvířaty v období od června do srpna kladnou bilanci u skotu (10 064 tun) a drůbeže (7 810 tun), zápornou u prasat (2 149 tun).
 
Dovoz živého skotu meziročně poklesl o 34,3 % na 302 tun, vývoz klesl o 16,9 % na 10 366 tun. Podíl jatečných zvířat na dovozu byl 94,5 % a na vývozu 51,3 %. Živý skot se dovážel v největší míře ze Slovenska (84 %),  vyvážel se převážně do Rakouska (42 %) a Chorvatska (12 %).
 
Dovoz živých prasat byl meziročně nižší o 26,5 % (celkem 6 100 tun), vývoz vzrostl o 81,2% na 3 951 tun. Prasat nad 50 kg živé hmotnosti byla dovezena pouze polovina (50,5 %) z množství dovezeného ve stejném období minulého roku, naopak prasat do 50 kg živé hmotnosti bylo dovezeno o 37, 3 % více. Vývoz jatečných prasat nad 50 kg byl vyšší o 73,1 %. Živá prasata se dovážela převážně z Dánska (41 %), Nizozemska (32 %) a Německa (21 %), vývoz byl směrován zejména na Slovensko (58 %) a do Maďarska (37 %).
 
Dovoz i vývoz živé drůbeže se meziročně snížil; dovoz na 1 350 tun (o 28,7 %) a vývoz na 9 160 tun (o 2,5 %). Jatečná kuřata se na dovozu živé drůbeže podílela 76,6 %, na vývozu 72,2 %. Nejvíce se živá drůbež dovážela ze Slovenska (80 %), dále z Německa (18 %), vyvážela se do Německa (49 %), Polska (33 %), na Slovensko (15 %).
 
Zahraniční obchod s masem vykázal pasivní saldo 4 292 tun hovězího, 40 488 tun vepřového a 9 341 tun drůbežího masa.
 
Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil o 10,3 % (na 5 404 tun), vývoz se snížil o 12,2 % (na 1 111 tun). Hovězí mase se dováželo především z Polska (35 %), Německa (22 %), Irska (14 %), vývozy byly určeny hlavně na Slovensko (32 %), do Rakouska (28 %), Polska (26 %) a Německa (14 %).  
 
Vepřového masa bylo dovezeno o 9,3 % více (celkem 49 129 tun) a vyvezeno o 3,9 % méně (celkem 8 641 tun) než ve stejném období minulého roku. Dovezené vepřové maso pocházelo z Německa (53 %), podíly ostatních států na dovozu byly menší než 10 %; nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko (88 %).
 
Meziroční změna dovozu a vývozu drůbežího masa byla opačná než u předchozích druhů: drůbežího masa se dovezlo o 5,6 % méně (celkem 16 827 tun) a vyvezlo o 22,4 % více (celkem 7 486 tun). Drůbeží maso se dováželo především z Polska (39 %) a Brazílie (21 %), vyváželo se na Slovensko (40 %), do Nizozemska (20 %) a Německa (14 %).
 
Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
 
Ve 3. čtvrtletí 2010 mlékárny nakoupily 570,7 mil. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 1,5 % méně.
 
Cena zemědělských výrobců mléka nejvyšší třídy jakosti Q meziročně vzrostla o 24,9 %. Mléko se nakupovalo za průměrnou cenu 7,43 Kč za litr.
 
Graf

 
Zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky
 
Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky v období od června do srpna 2010 vykázal kladnou bilanci 137 761 tun, přičemž objem dovozu i vývozu byl meziročně nižší, dovoz o 16,2 %, vývoz o 10,7 %. Celkem se dovezlo 58 463 tun a vyvezlo 196 224 tun mléka a mléčných výrobků.
 
Dovoz mléka se propadl meziročně o 43,3 %, výrazně se snížil i dovoz másla (o 26,7 %), naopak dovoz zakysaných mléčných výrobků se zvýšil (o 9,2 %). Vývoz byl nižší u sýrů a tvarohu (o 7,3 %), mléka (o 9,7 %) i zakysaných mléčných výrobků (o 16,8 %), u másla dokonce o 58,7 %. Mléko a mléčné výrobky se dovážely hlavně z Německa (33 %), Slovenska (31 %), Polska (23 %) a vyvážely se do Německa (61 %), na Slovensko (13 %) a do dalších zemí s podílem menším než 10 %.
 
1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč (do 31.12.2008 byla výše prahů 4 mil. Kč pro odeslání a 2 mil. Kč pro přijetí). 
Metodická poznámka :
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Vyčerpávající šetření ČSÚ u ekonomických subjektů, které poráží hospodářská zvířata a Indexy cen zemědělských výrobců za září 2010 (ČSÚ).
Nákup mléka a nákup drůbeže z resortního zjišťování MZe.
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2010
Termín ukončení zpracování: 26. 10. 2010
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní
Navazující tabulky: http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu  • czem102910.doc
  • Příloha:
  • Tab.1 Výroba masa a nákup mléka (absolutně)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz