Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2015

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

01.02.2016
Kód: 270149-15
 

Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového klesla o 5,1 % a drůbežího zůstala beze změny. Nákup mléka vzrostl o 3,1 % na 594 068 tis. litrů.
V roce 2015 došlo k mírnému nárůstu produkce hovězího masa na 68 286 tun (+4,2 %), drůbežího na 151 406 tun (+1,3 %) a k poklesu produkce vepřového na 227 739 tun (3,5 %). Nákup mléka se zvýšil na 2 434,7 mil. litrů (+3,6 %). Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se zvýšily o 2,7 %, propadly se ceny jatečných prasat (12,0 %) a mléka (17,2 %) a ceny jatečných kuřat zůstaly stejné (0,5 %) jako v minulém roce.

Porážky a výroba masa

Ve 4. čtvrtletí bylo poraženo 62 731 ks skotu, meziročně o 5,8 % více. Ke zvýšení došlo ve všech kategoriích kromě mladého skotu a telat. Celkově bylo vyrobeno 18 631 tun hovězího a telecího masa (+8,0 %).
Počet poražených prasat se meziročně snížil na 622 286 ks (6,3 %). Tomu odpovídá i nižší výroba vepřového masa (56 814 tun; 5,1 %) při současném zvýšení průměrné živé hmotnosti porážených prasat na 118,4 kg.
Výroba drůbežího masa dosáhla 38 063 tun a nelišila se od produkce ve 4. čtvrtletí minulého roku (0,0 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily u býků o 2,0 %, u krav o 3,5 %, u jalovic o 4,2 % a u telat o 21,1 %. Průměrná cena jatečných býků byla 46,89 Kč za kg v živém nebo 85,34 Kč za kg jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat poklesly o 5,8 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 29,19 Kč/kg živé hmotnosti nebo 37,50 Kč/kg jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat I. třídy jakosti se téměř nezměnily (+0,7 %). Jejich průměrná cena byla 23,98 Kč za kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Ve 4. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 594 068 tis. litrů mléka, tj. meziročně o 3,1 % více.
Ceny zemědělských výrobců mléka ve 4. čtvrtletí byly o 19,7 % nižší než ve stejném období loni. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,30 Kč za litr.

Rok 2015 – výroba masa, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod

V roce 2015 bylo na jatkách vyrobeno 447 651 tun masa (0,8 %). V tomto množství bylo zastoupeno 68 286 tun hovězího a telecího (+4,2 %), 227 739 tun vepřového (3,5 %), 151 406 tun drůbežího (+1,3 %), 179 tun skopového (5,0 %), 3 tuny kozího (4,9 %) a 36 tun koňského (43,4 %).

Skot a hovězí maso

V roce 2015 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 68 286 tun (+4,2 %). Zvýšily se porážky jalovic, krav a býků, zatímco porážky mladého skotu a telat poklesly v souvislosti s upřednostňováním jejich dalšího chovu nebo vývozu.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2015 stouply ve všech kategoriích, u býků a krav (shodně +2,6 %), u jalovic (+3,3 %) a u telat (+7,4 %). Průměrná cena jatečných býků byla 47,06 Kč za kg živé hmotnosti nebo 85,65 Kč za kg jatečné hmotnosti, minimální byla v lednu (84,54 Kč/kg) a maximální v dubnu (86,77 Kč/kg).
Podle předběžných výsledků za období od prosince 2014 do listopadu 2015 zahraniční obchod1) s živým skotem vykázal kladnou bilanci 75 902 tun. Vyvezeno bylo 226,4 tis. ks (+15,0 %), dovoz zaznamenal nárůst na pětinásobek a dosáhl 10,6 tis. ks. Struktura vývozu se změnila ve prospěch zvířat určených k dalšímu chovu (136,1 tis. ks, +26,1 %) a zvířat plemenných (10,4 tis. ks, +29,5 %), zatímco k porážce se jich vyvezlo o 1,2 % méně (79,9 tis. ks, což představuje 50 905 tun jatečných zvířat v živé hmotnosti). Výrazné zvýšení na straně dovozu způsobila nabídka zástavových zvířat v zahraničí, především ve Francii. Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého skotu bylo tradičně Rakousko (především k porážce) a nově Turecko, kam se vyvážel zástavový skot v nebývale vysokém množství (28,0 tis. ks). 
V zahraničním obchodě1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 16 197 tun. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 24 605 tun (+4,9 %) a vývoz na 8 408 tun (+9,5 %). Hovězí maso se dováželo nejvíce z Polska, dále z Nizozemska, Německa a Rakouska. Vyváželo se hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska.

Prasata a vepřové maso

Výroba vepřového masa se v roce 2015 snížila na 227 739 tun (3,5 %), přičemž jatečná prasata nacházela větší uplatnění na zahraničním trhu.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2015 klesly o 12,0 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 29,02 Kč za kg v živém nebo 37,30 Kč za kg jatečné hmotnosti. Minimální cena byla zaznamenána v prosinci (36,16 Kč/kg jatečně upraveného těla) a maximální v říjnu (38,48 Kč/kg).

Bilance zahraničního obchodu1) s živými prasaty za období od prosince 2014 do listopadu 2015 byla kladná (+19 038 tun). Dovezeno bylo 15 918 tun (22,2 %), vyvezeno 34 957 tun (+12,2 %) živých prasat. Dovoz selat pokračoval v mírném poklesu a dosáhl 316,4 tis. ks (2,6 %), byl zaznamenán také jejich zvýšený vývoz (54,0 tis. ks, +28,1 %) a příznivější bilance obchodu s jatečnými prasaty (dovezených 63,9 tis. ks, 36,0 %; vyvezených 280,5 tis. ks, +11,9 %). Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska, Polska a Nizozemska, vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa.
Záporná bilance zahraničního obchodu1) s vepřovým masem se prohloubila na 223 580 tun a představovala 257 706 tun (+6,7 %) dovezeného a 34 127 tun (21,1 %) vyvezeného vepřového masa. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska a Polska. Dominantní postavení ve vývozu zaujímalo Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso

Výroba drůbežího masa se v roce 2015 zvýšila na 151 406 tun (+1,3 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat v roce 2015 zůstaly téměř stejné jako v předchozím roce (0,5 %). Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 23,73 Kč za kg živé hmotnosti. Minimální cena byla v květnu (22,89 Kč/kg), maximální v únoru (24,61 Kč/kg).
Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období od prosince 2014 do listopadu 2015 vykázal kladnou bilanci 40 138 tun, z toho dovoz činil 4 934 tun (+16,2 %) a vývoz 45 072 tun (+2,0 %). V obchodě s jednodenními kuřaty pokračoval trend klesajícího dovozu (12 610 tis. ks; 4,9 %) a rostoucího vývozu (106 992 tis. ks; +5,7 %). Na straně dovozu došlo k nárůstu v kategorii jatečných kuřat (3 960 tun; +30,3 %), na straně vývozu bylo zaznamenáno zvýšení ve stejné kategorii (25 309 tun, +3,5 %), ale také u kachen (733 tun; +49,6 %). Živá drůbež se dovážela hlavně z Německa, Maďarska a Slovenska, vyvážela se do Polska, na Slovensko, do Německa a Rumunska.
Bilance zahraničního obchodu1) s drůbežím masem byla záporná a prohloubila se na 83 926 tun. Dovezlo se ho 113 231 tun (+15,9 %) a vyvezlo 29 305 tun (4,8 %). Dovezené drůbeží maso pocházelo nejvíce z Polska, ale také z Brazílie, většina vývozů směřovala na Slovensko.

Mléko a mléčné výrobky

V roce 2015 se nákup mléka zvýšil na 2 434 656 tis. litrů (+3,6 %).
Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q byla 7,86 Kč za litr (17,2 %). Z ročního maxima 8,95 Kč/l v lednu klesala na minimální hodnotu 7,14 Kč/l v září a mírným navyšováním dospěla k 7,44 Kč/l v prosinci.
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky v období od prosince 2014 do listopadu 2015 výrazně převyšoval vývoz nad dovozem a meziročně vzrostl přebytek obchodu na 775 360 tun. Dovoz zůstal na přibližně stejné úrovni (275 647 tun; 0,7 %), kdežto vývoz se zvýšil na 1 051 007 tun (+8,9 %). Dovoz se snížil u zakysaných mléčných výrobků (4,4 %), na stejné úrovni zůstal u mléka a smetany (+0,1 %) a mírně se zvýšil u sýrů a tvarohu (+2,0 %), výrazně pak u másla (+21,7 %). Na celkovém zvýšení vývozu se nejvíce podílelo mléko a smetana (+83 476 tun; +10,9 %), méně pak sýry a tvaroh (+1 131 tun; +2,4 %) a zakysané výrobky (+660 tun; +1,1 %), vývoz másla se propadl (24,9 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

_________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail:
jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 8. 1. 2016
Termín ukončení zpracování: 27. 1. 2016
Navazující publikace:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-listopad-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-prosinec-2015
Termín zveřejnění další RI: 2. 5. 2016

 

 • czem020116.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Tab. 2 Vývoj výroby masa a nákupu mléka (2011-2015)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 5 Vývoj výroby masa (2007-2015)
 • Graf 6 Vývoj průměrných cen zemědělských výrobců jatečných zvířat (2007-2015)
 • Graf 7 Vývoj nákupu mléka a průměrných cen zemědělských výrobců (2007-2015)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz