Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2012

Nižší výroba masa, vyšší ceny výrobců jatečných zvířat

30.01.2013
Kód: r-2101-12
 
Ve 4. čtvrtletí 2012 bylo vyrobeno 118 905 tun masa. Produkce meziročně poklesla o 3,0 %, z toho hovězího o 9,0 %, vepřového o 5,9 % a naopak produkce drůbežího vzrostla o 4,9 %. Nákup mléka se snížil o 0,9 % na 564 668 tis. litrů.
Rok 2012 se vyznačoval poklesem výroby hovězího ( 8,9 %) a vepřového masa ( 8,8 %), nárůstem výroby drůbežího masa (+2,7 %), vyšším nákupem mléka (+3,4 %) a růstem cen zemědělských výrobců jatečných zvířat – skotu (+10,0 %), prasat (+17,0 %), drůbeže (+4,4 %), na rozdíl od poklesu cen mléka ( 5,9 %).

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2012 bylo poraženo 59 235 ks skotu, meziročně o 8,2 % méně. K poklesu došlo ve všech kategoriích, v nejvýznamnějších z nich o 12,2 % u býků a o 4,4 % u krav. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 16 989 tun. Meziročně klesla o 9,0 %, ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím byla o 9,0 % vyšší.
Počet poražených prasat se snížil na 700 844 ks, tj. meziročně o 6,1 % méně. Výroba vepřového masa klesla na 61 719 tun (o 5,9 %). Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí byla o 6,1 % vyšší.
Výroba drůbežího masa dosáhla 40 125 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 4,9 % vyšší.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily ve všech kategoriích: u krav o 13,9 %, jalovic o 11,7 %, býků o 10,3 % a telat o 3,5 %. Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E, U byla 47,40 Kč/kg v živém a 86,05 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).
Rovněž vzrostly ceny zemědělských výrobců jatečných prasat, a to o 19,0 %. Výrobci prodávali jatečná prasata ve třídách S, E, U za průměrnou cenu 35,88 Kč/kg v živé hmotnosti a za 46,04 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se zvýšily o 8,1 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 24,33 Kč/kg v živém.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 4. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 564 668 tis. litrů mléka, tj. o 0,9 % méně než ve stejném období 2011.
Ceny zemědělských výrobců mléka poklesly o 10,1 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,54 Kč za litr.

Rok 2012 – výroba, ceny zemědělských výrobců, zahraniční obchod

V roce 2012 bylo vyrobeno 458 329 tun masa, tj. o 5,3 % méně než v roce 2011. V celkovém množství bylo zastoupeno 65 244 tun hovězího, 469 tun telecího, 239 753 tun vepřového, 165 tun skopového (z toho 119 jehněčího), 5 tun kozího, 80 tun koňského a 152 613 tun drůbežího masa.

Skot a hovězí maso
Výroba hovězího masa, včetně telecího, v roce 2012 dosáhla 65 713 tun (−8,9 %). V kategorii býků byl zaznamenán pokles o 14,7 %, u krav o 3,4 %.
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2012 vzrostly ve všech kategoriích: u krav (+13,3 %), jalovic (+10,6 %), býků (+8,3 %) a telat (+3,4 %). Zemědělci prodávali jatečné býky nejvyšších tříd jakosti S, E, U za průměrnou cenu 46,42 Kč za kg živé hmotnosti a 84,22 Kč za kg JUT (minimální cena byla 81,35 Kč/kg v lednu, maximální 86,11 Kč/kg v říjnu).
Podle předběžných výsledků vykázal zahraniční obchod 1) s živým skotem v období od prosince 2011 do listopadu 2012 kladnou bilanci 62 009 tun. Dovoz činil pouze 516 tun (−17,0 %), zatímco vývoz dosáhl 62 525 tun (+20,1 %). Na zvýšeném vývozu se nejvíce podílela zvířata určená k porážce (+41,1 %), kterých bylo vyvezeno o 20 646 ks více než v předcházejícím roce. Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého skotu bylo Rakousko.
V zahraničním obchodě 1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 10 648 tun. Dovoz hovězího masa klesl na 18 685 tun (−16,9 %), zatímco vývoz zůstal na téměř stejné úrovni a činil 8 037 tun (−0,5 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry s Německem, Rakouskem, na straně dovozu převládalo Polsko, na vývozu Slovensko.

Prasata a vepřové maso
Výroba vepřového masa se v roce 2012 snížila na 239 753 tun (−8,8 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat v roce 2012 vzrostly o 17,0 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata nejvyšších tříd jakosti S, E, a U za průměrnou cenu 33,26 Kč za kg v živém a 42,78 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 39,83 Kč/kg byla v únoru, maximální 46,40 Kč/kg byla v říjnu).
Schodek zahraničního obchodu 1) s živými prasaty v období od prosince 2011 do listopadu 2012 byl 9 035 tun. Dovezeno bylo 29 883 tun (+30,7 %), vyvezeno 20 848 tun (−11,3 %) živých prasat. Na rostoucím dovozu se podílela jak prasata do 50 kg (převážně selata o průměrné hmotnosti 25,6 kg), tak i prasata nad 50 kg (převážně určená k porážce o průměrné hmotnosti 106,2 kg). Selat bylo dovezeno 522,8 tis. ks (+6,9 %), jatečných prasat 16 346 tun (+63,0 %). Vývoz jatečných prasat klesl o 11,2 % (na 19 423 tun), zatímco vývoz selat narostl na trojnásobek (na 33,6 tis. ks). Selata se dovážela hlavně z Dánska, Německa, Nizozemí, jatečná prasata se vyvážela do Maďarska a na Slovensko.
Záporná bilance zahraničního obchodu 1) s vepřovým masem (−187 589 tun) představovala 225 444 tun (+5,1 %) dovezeného a 37 856 tun (−4,3 %) vyvezeného vepřového masa. Dominantní postavení v dovozu vepřového masa zaujímalo Německo, ve vývozu Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2012 zvýšila na 152 613 tun (+2,7 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat v roce 2012 byly o 4,4 % vyšší než v roce 2011. Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti byla 23,08 Kč za kg živé hmotnosti (minimální cena 22,35 Kč/kg byla v červnu, maximální 24,66 Kč/kg v prosinci).
Zahraniční obchod 1) s živou drůbeží v období od prosince 2011 do listopadu 2012 vykázal kladnou bilanci 32 489 tun, z toho dovoz činil 5 366 tun (−1,0 %) a vývoz 37 854 tun (−8,8 %). Podstatnou část obchodu s živou drůbeží tvořila kategorie do 185 g, tj. obchod s jednodenními mláďaty. Jednodenních kuřat nosného i masného typu bylo dovezeno 18 267 tis. ks (−7,1 %), vyvezeno 78 567 tis. ks (−0,4 %). Drůbeže určené k porážce bylo dovezeno 3 873 tun (−13,9 %), vyvezeno 32 478 tun (−14,4 %). Oběma směry se s živou drůbeží obchodovalo se Slovenskem, jednodenní kuřata se dále dovážela z Německa a vyvážela do Rumunska, na Ukrajinu a do Polska, jatečná drůbež se vyvážela také do Německa a Polska.
Bilance zahraničního obchodu 1) s drůbežím masem byla záporná (−70 692 tun). Dovoz dosáhl 100 359 tun (+9,3 %), vývoz 29 667 tun (+16,8 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska, ale také z Brazílie, nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko.

Mléko a mléčné výrobky
Nákup mléka v roce 2012 dosáhl objemu 2 381,8 milionů litrů (+3,4 %).
Ceny zemědělských výrobců mléka klesly o 5,9 %. Průměrná cena mléka v jakostní třídě Q v roce 2012 byla 7,79 Kč za litr, minima dosáhla v září (7,26 Kč/l), maxima v lednu (8,46 Kč/l).
V zahraničním obchodě s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 663 846 tun. Dovoz se zvýšil na 269 142 tun (+8,8 %), vývoz na 902 987 tun (+9,4 %). Dovoz se zvýšil u mléka i mléčných výrobků: u mléka a smetany (+15,6 %), másla (+9,2 %), sýrů a tvarohu (+5,9 %) a u zakysaných mléčných výrobků (+0,5 %). Vývoz vzrostl u mléka a smetany (+12,6 %) a sýrů a tvarohu (+17,3 %), naopak poklesl u zakysaných mléčných výrobků (−13,3 %) a másla (−14,3 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko, na dovozu také Polsko.
______________________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 1. 2013
Termín ukončení zpracování: 28. 1. 2013
Navazující publikace: /csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2012-na2booa1c5
/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2012-bdaxpy9uid
Termín zveřejnění další RI: 30. 4. 2013 • czem013013.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Tab. 2 Vývoj výroby masa a nákupu mléka
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
 • Graf 5 Vývoj výroby masa
 • Graf 6 Vývoj průměrných cen zemědělských výrobců jatečných zvířat
 • Graf 7 Vývoj nákupu mléka a průměrných cen zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz