Zemědělství - 2. čtvrtletí 2015

Vyšší výroba hovězího a drůbežího masa, pokles cen jatečných prasat a mléka

30.07.2015
Kód: 270149-15
 

Výroba masa ve 2. čtvrtletí 2015 dosáhla 113 701 tun, z toho bylo vyrobeno 16 738 tun (meziročně +3,5 %) hovězího a telecího, 57 959 tun (4,4 %) vepřového a 38 960 tun (+3,6 %) drůbežího masa. Nákup mléka se zvýšil na 627 947 tis. litrů (+4,7 %). Ceny zemědělských výrobců se zvýšily u jatečného skotu (+3,0 %), klesly u jatečných kuřat (0,2 %), k jejich propadu došlo u jatečných prasat (12,6 %) a mléka (−16,6 %).

Porážky a výroba masa
Ve 2. čtvrtletí 2015 bylo poraženo 56 393 ks skotu, tj. o 3,8 % více než ve stejném období loňského roku. K nárůstu došlo v kategoriích jalovic (+11,4 %) a krav (+9,4 %), zatímco v nejvýznamnější kategorii, býků, porážky poklesly (2,5 %). Celkově se tento vývoj odrazil v 3,5% zvýšení produkce hovězího a telecího masa, kterého bylo vyrobeno 16 738 tun.
Počet poražených prasat meziročně klesl o 6,6 %, vzhledem k 1. čtvrtletí se zvýšil o 1,3 %. Výroba vepřového masa dosáhla 57 959 tun a díky vyšší průměrné porážkové hmotnosti (117,9 kg) poklesla meziročně o 4,4 %.
Výroba drůbežího masa dosáhla 38 960 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3,6 % vyšší.

Stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle výsledků statistického šetření bylo na začátku 2. čtvrtletí v České republice chováno 1 407,1 tis. ks skotu, meziročně o 2,4 % více, z toho 580,1 tis. krav (+2,9 %). Ke zvýšení stavů došlo v kategoriích masných krav (+6,6 %), ale i dojených (+0,9 %), skotu do 1 roku (+3,1 %), býků ve výkrmu (+1,8 %), zatímco počet zapuštěných jalovic se nepatrně snížil (0,3 %).
Stavy prasat se ke stejnému datu snížily o 3,6 % na 1 559,6 tis. ks, stavy prasnic se dostaly pod stotisícovou hranici (96,3 tis. ks). Ve všech významných kategoriích byl zaznamenán pokles: u zapuštěných prasniček o 9,0 %, u prasnic o 6,5 %, u prasat ve výkrmu o 3,7 %, u prasat do 50 kg o 3,2 %.
V chovu drůbeže došlo k meziročnímu navýšení stavů na 22 508,2 tis. ks (+4,9 %). Na tomto zvýšení se nejvíce podílel nárůst stavů kuřat v odchovu (+30,8 %) i výkrmu (+5,3 %), zatímco stavy slepic klesly o 6,8 %. K výraznému meziročnímu nárůstu došlo také u stavů kachen (na 589,6 tis. ks, +50,0 %), jejichž chov vykazuje za poslední dva roky progresivní trend. 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 2. čtvrtletí mírně zvýšily ve všech kategoriích: u býků a krav o 3,0 %, u jalovic o 3,6 %, u telat o 3,8 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,45 Kč/kg v živém a 86,36 Kč/kg jatečně upraveného těla.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se propadly o 12,6 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 28,69 Kč/kg v živé hmotnosti a 36,87 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se téměř nezměnily (0,2 %). Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 23,70 Kč za kg živé hmotnosti.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty za období od března do května 2015 byla bilance obchodu kladná u všech tří druhů, u skotu 15 573 tun, u prasat 5 934 tun a u drůbeže 9 955 tun.
Dovoz živého skotu se meziročně zvýšil na trojnásobek, přesto zůstal ve srovnání s vývozem nevýznamný. Dovezeno bylo 3,5 tis. ks, převážně mladého skotu z Francie, vyvezeno 44,7 tis. ks, z toho bylo 3,6 tis. plemenných zvířat (+41,9 %), 16,5 tis. zvířat k porážce (11,6 %) a 24,6 tis. k dalšímu chovu (+31,4 %). Nejvíce živého skotu se vyvezlo do Rakouska a Německa (k porážce) a do Turecka (mladý skot k dalšímu chovu).
Živých prasat se dovezlo 3 305 tun, meziročně méně o 30,6 %, vyvezlo se 9 239 tun (+44,0 %).
Přestože v dovozu selat bylo zaznamenáno mírné zvýšení na 81,0 tis. ks (+4,0 %), vzrostl i jejich vývoz (na 19,9 tis. ks; +61,7 %). Výrazně se propadl dovoz jatečných prasat (8,9 tis. ks; −61,4 %) a zvýšil jejich vývoz (71,3 tis. ks; +37,2 %). Rovněž obchod s plemennými zvířaty vykázal velkou meziroční změnu, zvýšil se jejich dovoz i vývoz. Selata se dovážela z Německa, Dánska a Nizozemska, vývozy jatečných prasat směřovaly hlavně na Slovensko a do Maďarska.
Dovoz živé drůbeže se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku propadl o 29,6 % a dosáhl 720 tun, vývoz se mírně zvýšil na 10 676 tun (+1,3 %). Jatečných kuřat a slepic k porážce se vyvezlo o 4,6 % méně (6 230,2 tun), hlavně do Německa, zatímco kachen o 95,9 % více (274,9 tun), všechny do Polska a jednodenních kuřat o 8,3 % více (29,7 mil. ks), většinou na Slovensko. Na straně dovozu došlo k poklesu ve všech kategoriích kromě jatečných kuřat, kterých bylo dovezeno o 6,2 % více (478,6 tun), všechny ze Slovenska.
Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, 4 101 tun hovězího,  54 230 tun vepřového a −78 795 tun drůbežího, schodek zahraničního obchodu se u všech tří druhů prohloubil.
Dovoz i vývoz hovězího masa se zvýšil, dovoz na 6 357 tun (+11,5 %), vývoz na 2 256 tun (+15,5 %). Hovězí se dováželo převážně z Polska, Nizozemska, Rakouska a Německa, vyváželo na Slovensko a do Nizozemska.
Vepřového masa se dovezlo 63 359 tun (+6,4 %), nejvíce z Německa, ale také ze Španělska a Polska, vyvezlo se 9 129 tun (14,3 %) většina na Slovensko.
Dovoz drůbežího masa vzrostl na 27 724 tun (+26,3 %), kdežto vývoz klesl na 7 260 tun (10,0 %). Dovezené drůbeží maso pocházelo především z Polska a Brazílie, vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 2. čtvrtletí 2015 mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 627 947 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to o 4,7 % více.
Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně klesly o 16,6 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,15 Kč za litr.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 197 362 tun. Meziročně dovoz klesl na 67 287 tun (11,2 %), zatímco vývoz se navýšil o 6,1 % na 264 649 tun.
Dovoz mléka se propadl o 19,6 %, vývoz se zvýšil o 8,3 %.  Snížil se dovoz sýrů a tvarohu (6,4 %), zvýšil se dovoz zakysaných mléčných výrobků (+1,5 %) a másla (+19,7 %). Na straně vývozu mléčných výrobků došlo k poklesu (zakysané mléčné výrobky o 2,3 %; sýry a tvaroh o 4,3 % a másla na polovinu). Obchod se zeměmi Evropské Unie tvořil na dovozu 99,9 %, na vývozu 95,6 % z celkového množství mléka a mléčných výrobků. Ve srovnáni se stejným obdobím minulého roku se tento podíl na dovozu nezměnil, na vývozu se zvýšil jen nepatrně, o 0,3 p.b.

 

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Soupis hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 9. 7. 2015
Termín ukončení zpracování: 28. 7. 2015
Navazující publikace: https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-kveten-2015
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142015
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-cerven-2015
Termín zveřejnění další RI: 30. 10. 2015

  • czem073015.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz