Zemědělská statistika

 

Pro odevzdání vyplněných výkazů je možno využít nejen telefonický či e-mailový kontakt na příslušnou pracovnici, ale také vyplnitelné PDF výkazy a internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla k pořízení dat v této aplikaci budou zpravodajským jednotkám zaslána společně s Oznámením o zpravodajské povinnosti.

Přehled výkazů zasílaných oddělením terénních zjišťování KS ČSÚ v hl. m. Praze v roce 2023:

Značka Název výkazu Termín odevzdání Kontakt
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin   1. prosinec 2023 Eva Zelená
tel.: 731 439 289
e-mail: eva.zelena@czso.cz
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin   1. červen 2023
Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem V6 Odhady sklizně zemědělských plodin - červen  do 12. června 2023


 
Zem V7 Odhady sklizně zemědělských plodin - červenec do 17. července 2023
Zem V8 Odhady sklizně zemědělských plodin - srpen do 16. srpna 2023
Zem V9 Odhady sklizně zemědělských plodin - září do 2. října 2023

Zemědělská statistika má v našich zemích dlouholetou tradici, časové řady základních ukazatelů sahají až do roku 1921. Statistika živočišné výroby zahrnuje informace o stavech zvířat, výrobě masa, mléka, vajec a ukazatelích užitkovosti a reprodukce zvířat. Základem statistiky rostlinné výroby jsou informace o rozloze obhospodařované zemědělské půdy, osevních plochách a sklizních jednotlivých zemědělských plodin. Většina údajů je zajištována statistickými šetřeními, v posledních letech se daří za účelem snižování administrativní zátěže respondentů nahrazovat některá šetření anebo jejich části administrativními zdroji dat.

 

Integrované šetření v zemědělství 2023 - mimořádné šetření!

Český statistický úřad organizuje ve třetím a čtvrtém čtvrtletí Integrované šetření v zemědělství 2023 (IŠZ). Toto zjišťování navazuje na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, v roce 2016 a Integrované šetření v zemědělství 2020.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, o výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, o stavech hospodářských zvířat, o ekologickém hospodaření, o jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů, postupech hospodaření s půdou, o strojích a zařízeních používaných v zemědělství a o struktuře sadů jabloní a meruněk.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází. Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Na národní úrovni budou výsledky šetření zveřejněny ve třetím čtvrtletí 2024. 

Krajská garantka Integrovaného šetření v zemědělství 2023: Bc. Štěpánka Vondráčková, DiS.
Telefon: 274 052 283
Mobil: 736 509 959
E-mail: stepanka.vondrackova@czso.cz