Cenová statistika

 

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen


Mezi nejdůležitější ukazatele cenové statistiky patří index spotřebitelských cen, který měří v čase vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Tento vývoj se sleduje na aktuálních spotřebních koších vybraných druhů zboží a služeb, tzv. cenových reprezentantech. Za cenové reprezentanty byly vybrány takové výrobky a služby, které se významně podílejí na výdajích obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby.

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.

Od ledna 2022 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z průměru výdajů domácností v letech 2019 - 2021. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Od roku 2019 dochází k postupnému včleňování „scanner dat“ (SD, dat z pokladen maloobchodních řetězců) do výpočtu inflace. V počátku byly ceny z terénního cenového šetření u vybraných reprezentantů částečně nahrazovány cenami z SD. S přibývajícími řetězci, jež data pravidelně poskytují, klesal podíl terénního šetření u těchto reprezentantů. Od roku 2022 jsou již oddíly klasifikace ECOICOP 01 - Potraviny a nealkoholické nápoje, 02 - Alkoholické nápoje, tabák, společně se skupinami 05.61 - Spotřební zboží pro domácnost a 12.13 - Ostatní přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči, dostatečně pokryty SD, což umožnilo, aby SD v těchto oblastech zcela nahradila terénní sběr cen. U vybraných reprezentantů oddílů klasifikace ECOICOP (05 - Bytové vybavení, zařízení domácností; opravy, 06 – Zdraví, 09 - Rekreace a kultura, 12 - Ostatní zboží a služby) jsou ceny z místního cenového zjišťování nadále jen částečně nahrazeny cenami SD.

 

Zjišťovaných reprezentantů je přibližně 450 a jsou rozděleny do 12 oddílů podle klasifikace ECOICOP:

1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje a tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

Každý reprezentant má jinou váhu (význam), která vychází ze struktury výdajů domácnosti podle výsledků statistiky rodinných účtů. Index spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem se používá k měření inflace a je rozhodujícím ukazatelem např. pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace platů a důchodů.

Procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen nám ukazuje míra inflace.

Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb jsou v Praze zjišťovány přímo 1x měsíčně přibližně ve 1500 vybraných prodejnách a provozovnách služeb osmi tazatelkami OTZ hl. m. Praha. Výběr prodejen, provozoven služeb a dalších míst zjišťování spotřebitelských cen provádí pracovnice po dohodě s majitelem. Každá pracovnice se prokazuje průkazem zaměstnance ČSÚ. V Praze se u většiny reprezentantů zjišťuje 16 cen, u nájemného v nájemních bytech 480 cen, u úhrad za užívání družstevních bytů 312 cen a u smluvního nájemného 120 cen.

Kromě měsíčního zjišťování spotřebitelských cen pro výpočet indexů se v určených úterních termínech šetří jednou za měsíc ceny cca 13 druhů vybraných potravinářských výrobků. V Praze je každý výrobek zastoupen 16 krát. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány.

V Praze zjišťují tazatelky navíc v průměru 50 internetových cen.

Do sledování vývoje spotřebitelských cen se zařazuje i čtvrtletní šetření prodejních cen starších bytových nemovitostí, které probíhá ve spolupráci s jednotlivými realitními kancelářemi.

Ke zjišťování cen v terénu používají pracovnice tablety, ze kterých mohou přímo z terénu zjištěná data odesílat ke zpracování.

Kontakty:
Ing. Michaela Klusoňová, tel.: 274 054 159, 737 280 828, michaela.klusonova@czso.cz