Cenová statistika

 

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen


Mezi nejdůležitější ukazatele cenové statistiky patří index spotřebitelských cen, který měří v čase vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Tento vývoj se sleduje na aktuálních spotřebních koších vybraných druhů zboží a služeb, tzv. cenových reprezentantech. Za cenové reprezentanty byly vybrány takové výrobky a služby, které se významně podílejí na výdajích obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby.

Od ledna 2016 došlo k aktualizaci vah položek ve spotřebním koši (indexy budou počítány s novým základem prosinec 2015=100). Pro výpočet indexů spotřebitelských cen jsou stanovena váhová schémata založená na výdajích domácností.

Zjišťovaných reprezentantů je přibližně 700 a jsou rozděleny do 12 oddílů podle klasifikace CZ-COICOP:

1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje a tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

Každý reprezentant má jinou váhu (význam), která vychází ze struktury výdajů domácnosti podle výsledků statistiky rodinných účtů. Index spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem se používá k měření inflace a je rozhodujícím ukazatelem např. pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace platů a důchodů.

Procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen nám ukazuje míra inflace.

Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb jsou v Praze zjišťovány přímo 1x měsíčně přibližně ve 1400 vybraných prodejnách a provozovnách služeb osmi tazatelkami OTZ hl. m. Praha. Výběr prodejen, provozoven služeb a dalších míst zjišťování spotřebitelských cen provádí pracovnice po dohodě s majitelem. Každá pracovnice se prokazuje průkazem zaměstnance ČSÚ. V Praze se u většiny reprezentantů zjišťuje 16 cen, u nájemného v nájemních bytech 480 cen, u úhrad za užívání družstevních bytů 312 cen a u smluvního nájemného 120 cen.

Kromě měsíčního zjišťování spotřebitelských cen pro výpočet indexů se v určených úterních termínech šetří jednou za měsíc ceny cca 26 druhů vybraných potravinářských výrobků. V Praze je každý výrobek zastoupen 24 krát. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány.

V Praze zjišťuje šest tazatelek navíc 10 cen internetových obchodů, dvě tazatelky 20 cen.

Do sledování vývoje spotřebitelských cen se zařazuje i čtvrtletní šetření prodejních cen starších bytových nemovitostí, které probíhá ve spolupráci s jednotlivými realitními kancelářemi.

Ke zjišťování cen v terénu používají pracovnice tablety, ze kterých mohou přímo z terénu zjištěná data odesílat ke zpracování.

Kontakty:
Ing. Jana Musílková, tel.: 274 052 152, 737 280 828, jana.musilkova@czso.cz
Ing. Marta Hrdličková, tel.: 274 052 124, 605 589 842, marta.hrdlickova@czso.cz

 

Další informace: