Cenová statistika

 

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen


Mezi nejdůležitější ukazatele cenové statistiky patří index spotřebitelských cen, který měří v čase vývoj spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Tento vývoj se sleduje na aktuálních spotřebních koších vybraných druhů zboží a služeb, tzv. cenových reprezentantech. Za cenové reprezentanty byly vybrány takové výrobky a služby, které se významně podílejí na výdajích obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby.

Od ledna 2018 jsou detailní indexy spotřebitelských cen počítány na základě klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavedla do spotřebního koše podrobnější členění. K této změně došlo dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstala zachována.

Od ledna 2024 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které primárně vycházejí z výdajů domácností v roce 2022 a jsou modifikovány odhadem výdajů roku 2023. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Od roku 2019 dochází k postupné implementaci „scanner dat“ (SD, dat z pokladen maloobchodních řetězců) do výpočtu inflace. V počátku byly ceny z terénního cenového šetření u vybraných cenových reprezentantů nahrazovány cenami z SD pouze částečně, tzv. hybridní model – kombinace SD a terénního sběru na úrovni cenového reprezentanta. S přibývajícími řetězci, jež data pravidelně poskytují, podíl terénního šetření u těchto reprezentantů postupně klesal, až zde SD zcela nahradila terénní sběr cen, tzv. úplný model, kdy už výběr položek není omezen popisem cenového reprezentanta, ale do výpočtu vstupují všechny významné položky řetězce. Výstupem jsou cenové indexy na úrovni ECOICOP5. Od ledna 2021 se to týkalo oddílů klasifikace ECOICOP 01 – Potraviny a nealkoholické nápoje, 02 – Alkoholické nápoje, tabák, společně se skupinami 05.61 – Spotřební zboží pro domácnost, 12.13 – Ostatní přístroje, předměty a výrobky pro osobní péči. Od ledna 2022 navíc skupin 06.11 – Léčiva, 06.12 – Ostatní zdravotnické výrobky, 06.139 – Ostatní terapeutické přístroje a vybavení, 09.342 – Potřeby pro domácí zvířata, 09.541 – Papírenské zboží.


Zjišťovaných reprezentantů je přibližně 430 a jsou rozděleny do 12 oddílů podle klasifikace ECOICOP:

1. Potraviny a nealkoholické nápoje
2. Alkoholické nápoje, tabák
3. Odívání a obuv
4. Bydlení, voda, energie, paliva
5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy
6. Zdraví
7. Doprava
8. Pošty a telekomunikace
9. Rekreace a kultura
10. Vzdělávání
11. Stravování a ubytování
12. Ostatní zboží a služby

Každý reprezentant má jinou váhu (význam), která vychází ze struktury výdajů domácnosti podle výsledků statistiky rodinných účtů. Index spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem se používá k měření inflace a je rozhodujícím ukazatelem např. pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace platů a důchodů.

Procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen nám ukazuje míra inflace.

Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb jsou v Praze zjišťovány přímo 1x měsíčně přibližně v 1500 vybraných prodejnách a provozovnách služeb sedmi tazatelkami OTZ hl. m. Praha. Výběr prodejen, provozoven služeb a dalších míst zjišťování spotřebitelských cen provádí pracovnice po dohodě s majitelem. Každá pracovnice se prokazuje průkazem zaměstnance ČSÚ. V Praze se u většiny reprezentantů zjišťuje 16 cen, u nájemného v nájemních bytech 480 cen, u úhrad za užívání družstevních bytů 312 cen a u smluvního nájemného 120 cen.

Kromě měsíčního zjišťování spotřebitelských cen pro výpočet indexů se v určených úterních termínech šetří jednou za měsíc ceny cca 13 druhů vybraných potravinářských výrobků. V Praze je každý výrobek zastoupen 16 krát. Tyto ceny jsou pravidelně publikovány.

V Praze zjišťují tazatelky navíc internetové ceny.

Do sledování vývoje spotřebitelských cen se zařazuje i čtvrtletní šetření prodejních cen starších bytových nemovitostí, které probíhá ve spolupráci s jednotlivými realitními kancelářemi.

Ke zjišťování cen v terénu používají pracovnice tablety, ze kterých mohou přímo z terénu zjištěná data odesílat ke zpracování.

Kontakty:
Ing. Michaela Klusoňová, tel.: 274 054 159, 737 280 828, michaela.klusonova@czso.cz