Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

V prosinci 1992 bylo v České republice zahájeno pravidelné sledování informací o trhu práce prostřednictvím Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného v domácnostech bydlících v náhodně vybraných bytech.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku, kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, délce a o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního.

Metodika VŠPS v zásadě vychází z doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). V souvislosti se začleněním České republiky do EU ji bylo třeba přizpůsobit metodice mezinárodní, a tím zajistit mezinárodní srovnatelnost výsledků šetření.

Výsledky šetření VŠPS jsou pravidelně prezentovány na internetových stránkách ČSÚ nebo v tiskové podobě za jednotlivá čtvrtletí.

V letošním roce se uskuteční další pravidelné šetření VŠPS modulů (dále jen modul 2023), které se provádějí jako součást Výběrového šetření pracovních sil. Tato šetření jsou totožná ve všech členských zemích EU. Témata jsou součástí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 a v ČR jsou šetřena po celý rok vždy při první návštěvě domácnosti. V letošním roce je modul 2023 zaměřen na téma „Důchod a účast na trhu práce“. Je určen pro všechny osoby ve věku 50 – 74 let. Šetření poskytne informace k tématu důchodů a identifikuje obyvatelstvo ve věku 50 až 74 let, které pobírá starobní důchod, invalidní důchod nebo má jiné finanční zabezpečení na stáří a účast této skupiny osob na trhu práce. Výsledky budou mezinárodně srovnatelné.                                                                                        

Výběr domácností (respondentů) je prováděn náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů (RSO). Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. VŠPS se šetří prostřednictvím dotazníku, který vyplňuje tazatel s respondentem. Každý byt zůstává v souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletích. Obměna souboru je každé čtvrtletí 20 %.

Tazatelská síť integrovaného šetření v domácnostech je v Praze tvořena krajským garantem a 23 tazateli, kteří mají oprávnění šetřit na celém území hlavního města Prahy. V průběhu jednoho čtvrtletí je na území hlavního města Prahy vždy šetřeno 3300 bytů.

Všichni tazatelé jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb.

Krajský garant VŠPS:

Irena Meskářová
tel.:     274 052 789                                                                                                                         
mobil: 736 509 950
e-mail: irena.meskarova@czso.cz