Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

V prosinci 1992 bylo v České republice zahájeno pravidelné sledování informací o trhu práce prostřednictvím Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného v domácnostech bydlících v náhodně vybraných bytech.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku, kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, délce a o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního.

Metodika VŠPS v zásadě vychází z doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). V souvislosti se začleněním České republiky do EU ji bylo třeba přizpůsobit metodice mezinárodní, a tím zajistit mezinárodní srovnatelnost výsledků šetření.

Výsledky šetření VŠPS jsou pravidelně prezentovány na internetových stránkách ČSÚ nebo v tiskové podobě za jednotlivá čtvrtletí.

V letošním roce pokračují šetření ad hoc modulů (AHM), která se provádějí jako součást výběrového šetření pracovních sil. Tato šetření jsou totožná ve všech členských zemích EU. Témata zjišťování jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské Unie a jsou šetřena po celý rok vždy při první návštěvě domácnosti. V letošním roce je ad hoc modul 2020 zaměřen na téma „Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání“. Dotazník obsahuje tři submoduly:

  • Pracovní úrazy –cílovou skupinou jsou všechny osoby ve věku 15 – 74 let, které v současné době pracují nebo pracovaly během posledních 12 měsíců
  • Zdravotní problémy související s výkonem povolání – cílovou populací jsou všechny osoby ve věku 15 – 74 let, které v současné době pracují nebo pracovaly v minulosti
  • Rizikové faktory pro fyzické zdraví a/nebo duševní pohodu – cílová populace jsou všechny osoby ve věku 15 let a více, které v současné době pracují

Výběr domácností (respondentů) je prováděn náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů (RSO). Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. VŠPS se šetří prostřednictvím dotazníku, který vyplňuje tazatel s respondentem. Každý byt zůstává v souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletích. Obměna souboru je každé čtvrtletí 20 %.

Tazatelská síť integrovaného šetření v domácnostech je v Praze tvořena krajským garantem a 22 tazateli, kteří mají oprávnění šetřit na celém území hlavního města Prahy. V průběhu jednoho čtvrtletí je na území hlavního města Prahy vždy šetřeno 3300 bytů.

Všichni tazatelé jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb.

Krajský garant VŠPS:
Irena Meskářová
tel.:274 052 789
e-mail:
irena.meskarova@czso.cz