Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

V prosinci 1992 bylo v České republice zahájeno pravidelné sledování informací o trhu práce prostřednictvím Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného v domácnostech bydlících v náhodně vybraných bytech.

VŠPS umožňuje kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku, kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále šetření poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, délce a o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního.

Metodika VŠPS v zásadě vychází z doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). V souvislosti se začleněním České republiky do EU ji bylo třeba přizpůsobit metodice mezinárodní, a tím zajistit mezinárodní srovnatelnost výsledků šetření.

V letošním roce pokračují šetření tzv. ad hoc modulů (AHM), která se provádějí jako součást výběrového šetření pracovních sil. Tato šetření jsou totožná ve všech členských zemích EU. Témata zjišťování jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské Unie a jsou šetřena po celý rok vždy při první návštěvě domácnosti. V letošním roce (2017) je ad hoc modul zaměřen na téma „Sebezaměstnanost“. Cílovou skupinou jsou všichni pracující od 15 let.

Dotazník obsahuje dva sub-moduly:
- sebezaměstnanost
- srovnání zaměstnanců a podnikatelů

Výběr domácností (respondentů) je prováděn náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů (RSO). Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. VŠPS se šetří prostřednictvím elektronického dotazníku, který obsahuje soubor otázek a možných odpovědí. Každý byt zůstává v souboru po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletích. Obměna souboru je každé čtvrtletí 20 %.

Tazatelská síť integrovaného šetření v domácnostech je v Praze tvořena krajským garantem a 22 tazateli, kteří mají oprávnění šetřit na celém území hlavního města Prahy. V průběhu jednoho čtvrtletí je na území hlavního města Prahy vždy šetřeno 3300 bytů.

Všichni tazatelé jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb.

Krajský garant VŠPS:

Irena Meskářová
tel.: 274 052 789, mobil: 736 509 950
e-mail: irena.meskarova@czso.cz

Výsledky šetření: