Pravidla pro stanovení cen

 

1.1 Poskytování statistických informací zdarma

V souladu se Zákonem o státní statistické službě č. 89/1995 Sb., § 18 Poskytování statistických informací, odst. 1 písm. a) Český statistický úřad poskytuje požadované vytvořené statistické informace bezplatně omezenému okruhu subjektů:
Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a orgánům územní samosprávy.

Poskytnutí statistických informací připravených na zakázku těmto institucím je však již zpoplatněno, pokud není uzavřena zvláštní dohoda o vzájemné spolupráci.

V souladu s příslušným ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona poskytuje Český statistický úřad (ČSÚ) vytvořené statistické informace každému, kdo o to požádá. Vytvořené statistické informace jsou uvedeny v Katalogu produktů (dále „Katalog"), a v případě možnosti získat je dálkovým přístupem (na veřejných www stránkách) jsou poskytovány bezplatně.
V Katalogu je však uvedena i cena za poskytnutí těchto informací, pro případ, že jsou poskytovány v tištěné podobě nebo na nosiči dat (např. CD).

Další vytvořené statistické informace (mimo Katalog) se poskytují za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací.

1.2. Poskytování statistických informací za úplatu

V souladu s příslušným ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) může ČSÚ vypracovat a poskytnout další statistické informace na zakázku za cenu stanovenou dohodou. Cena se odvíjí od výše nutných nákladů na přípravu požadovaných souborů dat. Ceny produktů a služeb jsou zveřejněny v Ceníku informačních služeb a produktů (dále „Ceník“). Ceník je aktualizován dle potřeby a je zveřejněn na internetových stránkách úřadu. S ohledem na § 18 zákona mají ceny za tyto produkty (tj. další statistické informace vytvořené na zakázku) charakter smluvních cen.

O zpracování dat na zakázku je možno uzavřít písemnou smlouvu mezi ČSÚ a objednavatelem, při ceně zakázky vyšší než 20 tis. Kč se smlouva uzavírá vždy. Součástí fakturované ceny je i poštovné, a to v případech, kdy fakturu doručuje ČSÚ poštou.

Pro stanovení fakturované ceny produktu v EUR se používá kurz CZK k EUR vyhlášený Českou národní bankou, platný k 1. dni měsíce, ve kterém je faktura vystavena.

Cenu za zpracování statistických informací je nutno zaplatit před jejich předáním.

1.3. Objednávání statistických informací (pro všechny způsoby jejich poskytování)

Objednávku statistických dat je nutné zaslat e-mailem nebo písemně na adresu příslušného pracoviště ČSÚ.

V případě, že objednavatel zmocní jinou osobu/subjekt k zažádání o data, je nutné zaslat na adresu ČSÚ originál plné moci s úředně ověřenými podpisy (tj. písemně) jak zástupce objednavatele (zmocnitele), tak osoby, která bude data přebírat (zmocněnce).
 

  • Pravidla pro stanovení cen.doc
  • Pravidla pro stanovení cen.pdf