Výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC)

 

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2024 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,5 tisíci domácnostech, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření probíhá v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření jsou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Tyto průkazy je opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2024. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je to oboustranně potištěná polykarbonátová karta, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ. Totožnost tazatele je možné ověřit přímo na webové aplikaci ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

V hlavním městě Praze bude v rámci tohoto šetření navštíveno 1403 domácností – 670 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 733 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Krajský garant šetření EU-SILC:
Bc. Gabriela Koleňáková
tel.: 731 439 253
e-mail: gabriela.kolenakova@czso.cz