Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)

 

Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). Jeho provádění se stalo pro Českou republiku závazné po vstupu do Evropské unie v roce 2004.

 

Prostřednictvím tohoto statistického zjišťování jsou k dispozici dlouhodobě srovnatelná data o ekonomické a sociální situaci domácností, a to nejen v rámci ČR, ale i ve  většině států Evropy. Díky jednotné metodice šetření máme možnost porovnat mezi sebou výsledky jednotlivých evropských zemí, kde šetření probíhá. Zapojeno je všech 28 členských států EU a dále Island, Norsko a Švýcarsko, Makedonie, Srbsko a Turecko.

Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o úrovni a rozdělení příjmů v jednotlivých typech domácností, informace o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech. Data sesbíraná při šetření jsou využívána zejména v souvislosti se zkoumáním míry ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením.

 

Jednotky zjišťování

 

Výběrovou jednotkou pro zjišťování Životní podmínky je byt. Jejich volba probíhá náhodným dvoustupňovým výběrem, kdy jsou nejprve vybrány sčítací obvody a následně v každém z nich deset bytů jednoznačně identifikovaných přesnou adresou a číslem (popř. pořadím) bytu v domě.

Jednotkami zjišťování jsou tzv. hospodařící domácnosti tvořené osobami, které ve vybraném bytě obvykle bydlí a společně hradí veškeré náklady. Rozhodující je tedy to, zda se daná osoba převážně zdržuje v šetřeném bytě, nemusí však mít na této adrese své trvalé bydliště.

V šetření se využívá tzv. rotační panel – vybrané domácnosti jsou opakovaně navštěvovány v ročním intervalu po dobu čtyř let, přičemž každoročně se jich zhruba jedna čtvrtina obmění. Toto dlouhodobější sledování vybraných domácností umožňuje pozorovat změny a vývoj jejich sociální a ekonomické situace. Osoby, s nimiž tazatel provede rozhovor při první návštěvě bytu, tvoří tzv. panelovou složku šetření. Jestliže se některá z těchto osob v průběhu zjišťování přestěhuje do jiné soukromé domácnosti v České republice, podléhá šetření na nové adrese.

Obsah zjišťování

Zjišťování údajů probíhá formou osobního rozhovoru respondenta s tazatelem, který zjištěné údaje zaznamenává do připravených dotazníků – ty mají jednak papírovou a od roku 2008 také elektronickou podobu.

Šetření se skládá ze tří tematicky stálých částí (dotazník za byt, za domácnost a za osoby starší 16 let) a každoročně se měnícího tzv. modulu, jenž rozšiřuje některou z oblastí, na které je šetření EU-SILC zaměřeno (materiální nebo sociální vyloučení, bydlení či finanční situace, zdraví a životní pohoda).

V dotazníku za byt se zjišťují demografické údaje o všech osobách obvykle bydlících v daném bytě a informace o jejich vzájemných vztazích a o společném hospodaření. Do dotazníku za domácnost se zapisují zejména údaje týkající se bydlení, vybavenosti domácnosti, její finanční situace, spotřeby z vlastního hospodářství a pobíraných sociálních dávek. Poslední pravidelnou součástí šetření jsou dotazníky za osoby, které se vyplňují s jednotlivými osobami v domácnosti staršími 16 let. Zjišťují se zejména jejich příjmy za předchozí kalendářní rok a údaje o jejich ekonomické aktivitě a zdraví.

Ochrana individuálních dat

Ve všech fázích zpracování je zaručena přísná anonymita zjištěných údajů – práce s daty neumožňuje následnou identifikaci osob či domácností. Získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci ČSÚ zapojení do zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zákona o státní statistické službě.

Přehled výstupů a jejich obsah

Příjmy a životní podmínky domácností ČR
Tištěná či elektronická publikace, kód 3012, obsahuje metodické vysvětlivky a tabulky o domácnostech i osobách, členěné podle sociálních skupin, výše příjmů, krajů, počtu dětí a pracujících členů, pracovní aktivity a dalších ukazatelů.