Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí 2023

 

11. 9. 2023

V 1. pololetí roku 2023 vzrostl počet obyvatel v Praze podle předběžných výsledků o 16 077 osob na celkových 1 373 403 obyvatel. Za nárůstem počtu obyvatel stál především přírůstek stěhováním (15 954 osob), přirozenou měnou přibylo 123 osob. Praha byla jediným krajem, kde byl počet živě narozených vyšší, než počet zemřelých. Meziročně poklesl počet živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, a zvýšil se počet vystěhovalých. V porovnání s definitivními údaji z 1. pololetí roku 2022 tak došlo k meziročnímu snížení celkového přírůstku obyvatel.

 

K 30. červnu 2023 žilo v Praze podle předběžné statistické bilance 1 373 403 obyvatel, z toho 664 441 mužů a 708 962 žen. Ženy tak tvořily 51,6 % celkového počtu obyvatel. Tyto údaje zahrnují osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. V absolutních číslech i v přepočtu na 1 000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v 1. pololetí 2023 největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů (23,7 osob v přepočtu na tisíc obyvatel).


Tabulka 1 : Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)

 

Během 1. pololetí 2023 zemřelo celkem 6 052 osob a na svět přišlo 6 175 dětí. Počet zemřelých meziročně poklesl o 4,1 %, počet živě narozených poklesl o 9,0%. Počet narozených těsně převýšil počet zemřelých a tak přirozenou měnou v 1. pololetí 2023 stoupl počet obyvatel o 123 osob. Tento přirozený přírůstek byl menší než v 1. pololetí předchozího roku, kdy přirozenou měnou přibylo 481 osob.

Celkový populační přírůstek Prahy zajistila v 1. pololetí 2023 především migrace, díky níž přibylo v kraji 15 954 obyvatel. Na přírůstku stěhováním se podílelo především stěhování se zahraničím, odkud se do Prahy přistěhovalo o 15 883 osob více, než se z ní vystěhovalo. Bilancí stěhování s ostatními regiony Česka získala Praha 71 osob. V 1. pololetí 2023 se do Prahy přistěhovalo celkem 38 713 osob, což bylo o 51,0 % méně než ve stejném období loňského roku. Velký počet přistěhovalých v loňském roce byl způsoben migrační vlnou z Ukrajiny. Vystěhovalých osob z Prahy bylo 22 759, což představovalo meziroční nárůst o 38,7 %.


Graf 1: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v hl. m. Praze v 1. pololetí 2007 až 2023

V absolutních číslech i v přepočtu na 1000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v roce 2023 největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů ČR. Přírůstek obyvatel zaznamenalo 13 z 14 krajů ČR. Jediným krajem, kde se počet obyvatel snížil, byl kraj Ústecký.


Graf 2: Saldo stěhování s ostatními regiony Česka a se zahraničím v hl. m. Praze v 1. pololetí 2007 až 2023

 

V Praze bylo v 1. pololetí 2023 uzavřeno 2 937 sňatků, oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o pokles o 10,6 %. Loňský úhrn za první pololetí však navýšily atraktivní únorové termíny, především 22. 2. 2022. Počet uzavřených manželství v přepočtu na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 3,9.  V Praze tak proběhlo nejvíce sňatků ze všech krajů celé ČR, a to jak v absolutních, tak relativních číslech. Ve stejném časovém období proběhlo také celkem 1 139 rozvodů.

Podíl dětí narozených mimo manželství se v Praze meziročně snížil na 39,4 % (za 1. pololetí roku 2022 to bylo 42,0 %) a stále zůstal pod průměrem Česka (47,7 %). V mezikrajském srovnání se jednalo o nejnižší hodnotu. Praha tak ve druhém čtvrtletí předstihla Zlínský kraj, kde se mimo manželství narodilo 40,0 % dětí.  Největší podíl mimomanželských dětí se narodil v Ústeckém kraji (62,5 %) a kraji Karlovarském (59,0 %). Z celkového počtu 6 175 živě narozených dětí tvořily prvorozené děti 54,1 %, druhorozených bylo 36,6 % a děti třetího a vyššího pořadí se na počtu všech živě narozených dětí podílely z 9,4 %.


Graf 3 : Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze v 1. pololetí 2007 až 2023

 

Nejlidnatější městskou částí Prahy k 30. červnu 2023 byla Praha 4 se 134 151 obyvateli. Mezi městské části s nejvyšším počtem obyvatel patřila dále Praha 10 (117 363 osob), Praha 8 (109 790 obyvatel), Praha 6 (107 866 osob) a Praha 5 (94 247 obyvatel).

Městskou částí s nejnižším počtem obyvatel k 30. červnu 2023 byla Praha-Nedvězí se 386 osobami. Dalšími městskými částmi s nejmenším počtem obyvatel byly Praha-Královice (462 osob), Praha-Přední Kopanina (658 obyvatel), Praha-Benice (746 osob) a Praha-Lochkov (825 obyvatel).

Z celkového počtu 57 městských částí byl v 1. pololetí 2023 zaznamenán celkový přírůstek počtu obyvatel u 54 městských částí, pouze ve třech městských částech došlo k úbytku počtu obyvatel. Nejvyšší celkový přírůstek obyvatel měla MČ Praha 9 a to 1 769 osob, dále Praha 10 (1 343 osob) a Praha 8 (1 292 osob). Nejvyšší úbytek byl zaznamenán v MČ Praha 1 a to 121 osob.


 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

Komentář navazuje na rychlou informaci o pohybu obyvatelstva ČR zveřejněnou zde.

-------


Kontakt:
Mgr. et Mgr. Adam Vlč 
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 737 280 502
E-mail: adam.vlc@czso.cz

  • Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1.pololetí 2023
    text článku v pdf
  • Tabulka 1: Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)
  • Tabulka 2: Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2023 - 30.6.2023 dle 57 městských částí