Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy v roce 2022

 

9. 2. 2023

V roce 2022 se příjezdový cestovní ruch v Praze rychle vzmáhal. Pražská hromadná ubytovací zařízení zaregistrovala 5 976 267 hostů, z toho 4 479 793 ze zahraničí (75 %) a 1 496 474 z České republiky (25 %). Meziroční nárůst počtu hostů činil 3,62 mil. osob (153,8 %). Počet ubytovaných domácích návštěvníků představuje dokonce rekordní hodnotu ve srovnatelné časové řadě od roku 2012.

V Praze bylo realizováno od ledna do prosince 2022 celkem 13 370 616 přenocování, z čehož 10 775 889 (80,6 %) připadlo na hosty ze zahraničí a 2 594 727 (19,4 %) na rezidenty. V porovnání s rokem 2021 vykázala hromadná ubytovací zařízení v Praze v roce 2022 o 8,11 mil. přenocování (154,3 %) více. Za údaji o počtu hostů a přenocování nejúspěšnějšího roku 2019 Praha zaostávala v roce 2022 o 25,7 % hostů a 27,6 % přenocování.

 

Hosté
Během roku 2022 přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v hlavním městě Praze 5 976 267 hostů.  Výrazně převažovali hosté ze zahraničí, kterých bylo 75 % (4 479 793). Zbylou čtvrtinu tvořili hosté z ostatních krajů České republiky.

Turistů v Praze v porovnání s roky 2020 a 2021, které byly ovlivněny pandemií covid-19, rychle přibývá a příjezdový cestovní ruch se postupně navrací k hodnotám před pandemií. Pozitivní trend v počtu příjezdů započal již v dubnu 2021 a pokračoval i po celý rok 2022.

Meziročně se ve sledovaných ubytovacích zařízeních v české metropoli v roce 2022 ubytovalo o 3 621 547 hostů (153,8 %) více. Počet hostů ze zahraničí se v Praze v roce 2022 v porovnání s rokem 2021 více než ztrojnásobil, rezidentů přibylo 58,6 %.  Praha se tak, co do celkového počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, dostala přibližně na úroveň let 2013 a 2014.

V porovnání s celkově rekordním rokem 2019 přijelo v roce 2022 do Prahy přibližně o čtvrtinu méně hostů (tj. o cca 2,1 mil.). Pokles návštěvnosti oproti stavu před covidem-19 se ale týká jen zahraničních hostů (-34,2 %). Počet domácích návštěvníků narostl o 20,6 % na 1 496 474, což je nejvyšší množství rezidentů, kteří se ubytovali v některém pražském hromadném ubytovacím zařízení ve srovnatelné časové řadě od roku 2012.

V porovnání jednotlivých měsíců se návštěvnost Prahy vyvíjela pozitivně v průběhu celého roku. Nejčastěji hosté preferovali srpen (653 792 hostů) a červenec (621 692 hostů). Toto pořadí je dáno upřednostněním letních měsíců ze strany nerezidentů, rezidenti pro návštěvu Prahy volili zejména červen (155 714 hostů), říjen (147 294 hostů) a listopad (142 277 hostů).

Obrázek 1: Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze 2012-2022

Obrázek 1: Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze 2012-2022

Obrázek 2: Vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle měsíců v období 2018-2022

Obrázek 2: Vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v hl. m. Praze podle měsíců v období 2018-2022

 

Zahraniční hosté do Prahy přijížděli nejčastěji z evropských zemí (79,7 %), s velkým odstupem následovali turisté z Asie (8,6 %) a Severní Ameriky (8 %). Nejvyšší podíl na celkové návštěvnosti ze zahraničí mělo tradičně Německo (19,2 %), následovaly Slovensko (7,8 %), USA (7,2 %), Polsko (6,2 %) a Spojené království (6 %).

V roce 2022 přibylo meziročně turistů ze všech sledovaných zemí či jejich skupin. V absolutních číslech nejvíce v porovnání s rokem 2021 přibylo hostů z Německa (552 468 osob), USA (248 196 osob), Spojeného království (224 716 osob) a Slovenska (220 991 osob).

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze v roce 2022

Obrázek 3: Podíl zahraničních návštěvníků hromadných ubytovacích zařízení na jejich celkovém počtu (%) v hl. m. Praze v roce 2022

 

Při porovnání návštěvnosti Prahy s rokem 2019 jsou počty přijíždějících z jednotlivých zemí v roce 2022 všeobecně nižší. Výjimkou bylo, ze zemí významnějších pro příjezdový cestovní ruch Prahy, v roce 2022 např. Slovensko (+12,4 % hostů) nebo Polsko (+9,5 %). Do pražských hromadných ubytovacích zařízení se zatím z objektivních příčin nevrátili Rusové (-93 %), Číňané (-91,7 %), Japonci (-86 %) nebo Jihokorejci (-82,6 %).

Praha měla i v roce 2022 v porovnání s ostatními kraji v celkové skladbě hostů výrazně vyšší podíl nerezidentů (75 %) a byla tradičně jediným krajem, kde turisté ze zahraničí převládali.  Druhý nejvyšší podíl zahraničních hostů měl Karlovarský kraj (45,4 %), následoval kraj Ústecký (29,8 %). Z celorepublikového množství zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních jich do Prahy přijelo 61 %, druhou příčku obsadily kraje Karlovarský a Jihomoravský (shodně 7,2 % zahraničních turistů z celorepublikového množství). Praha nad ostatními kraji těsně zvítězila i v množství přenocujících návštěvníků z Čech, Moravy a Slezska (12,4 % z celorepublikového množství hostů-rezidentů). V těsném závěsu byl kraj Jihomoravský (12,1 %), následoval kraj Královéhradecký (10,1 %).

 

Přenocování
V pražských
hotelech, penzionech a dalších hromadných ubytovacích zařízeních bylo v roce 2022 realizováno 13 370 616 přenocování. Nárůst celkového počtu přenocování v porovnání s rokem 2021 tak činí 154,3 % (více než 8,11 mil. přenocování). Převážná většina z celkového množství přenocování připadla na hosty ze zahraničí (80,6 %). 
Nejvyšší počet přenocování připadl v roce 2022 v Praze na turisty z Německa – 18,2 % (tj. bezmála 2 mil.). S velkým odstupem následovaly USA (7,5 %), Spojené království (6,6 %) a Slovensko (6,5 %). Nejvyšší meziroční přírůstek počtu přenocování v absolutním vyjádření je patrný u Německa (+1,26 mil. noclehů), USA (+619,5 tis. noclehů) a Spojeného království (+591,7 tis. noclehů).

Nejvíce přenocování zaznamenala pražská hromadná ubytovací zařízení v srpnu – 1,56 mil.

Obrázek 4: Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v hl. m. Praze 2012-2022

Obrázek 4: Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v hl. m. Praze 2012-2022

Za rokem 2019 zaostávala Praha v roce 2022 o 27,6 % - 5,11 mil. přenocování. Pokles počtu přenocování v Praze v roce 2022 oproti době před pandemií covid-19 se týkal pouze zahraničních návštěvníků (-34,2 % - tj. -5,6 mil. přenocování). Z tohoto úbytku připadá 1,3 mil. přenocování na Rusy. Počet přenocování rezidentů naopak narostl v porovnání s rokem 2019 o 23,1 % (487 036 přenocování).

Obrázek 5: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na jednoho hosta v hl. v. Praze v roce 2022

Obrázek 5: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na jednoho hosta v hl. v. Praze v roce 2022

 

Celkový průměrný počet přenocování v Praze v roce 2022 dosáhl na 2,2 noci. Na nerezidenty připadá 2,4 noci a na domácí hosty 1,7 noci. U rezidentů došlo meziročně ke snížení průměrného počtu přenocování o 0,2 noci, nicméně tato hodnota kolísá mezi 1,7 noci a 1,9 noci dlouhodobě.

 

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.

Výsledky za 4. čtvrtletí 2022 byly sestaveny standardně na základě zpracování výkazu CR 1-12 a CR 2-04. Údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 jsou předběžné.

Další údaje a metodické vysvětlivky k prezentovaným (předběžným) údajům naleznete zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_casove_rady_cestovni_ruch

 

Kontakt:

Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz