Metodika - časové řady cestovní ruch

 

1 Zdroje dat

1.1 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení (soubory 1.x)

Informace o kapacitách se do roku 2007 získávaly z ročního statistického šetření v hromadných ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu. Zjišťování bylo založeno na využívání Registru ubytovacích zařízení, výsledky se zpětně používají pro jeho aktualizaci. Do šetření byla zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně a vykazují stav k 31. prosinci nebo k poslednímu dni, kdy zařízení nabízelo ubytování v průběhu daného roku. Do roku 2002 (včetně) vykazovaly jednotky stav k 31. červenci daného roku. Publikovaná data jsou souhrnem zpracovaných údajů za předložené dotazníky a také údajů za ta hromadná ubytovací zařízení, od kterých nebyl získán vyplněný dotazník. V tomto případě byly použity informace o kapacitě z Registru ubytovacích zařízení, který je průběžně aktualizován z výsledků šetření a z dostupných informačních zdrojů. Od roku 2008 jsou zdrojem dotazníky o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (viz 1.2).

1.2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních (soubory 2.x)

Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních vycházejí z pravidelného šetření organizovaného ČSÚ. Do roku 2002 (včetně) byla hromadná ubytovací zařízení do šetření zahrnována na základě náhodného 30-ti % výběru z Registru ubytovacích zařízení. Byla stanovena měsíční výkaznická povinnost pro respondenty a výsledky byly zveřejňovány čtvrtletně. Od roku 2003 jsou do šetření zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně. Šetření je rozděleno na měsíční šetření, do kterého jsou zahrnuty vybrané jednotky, a čtvrtletní šetření obsahující zbylá hromadná ubytovací zařízení. Údaje o návštěvnosti jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán.

Návštěvností v lázeňských ubytovacích zařízeních se rozumí počet hostů a jejich přenocování v lázeňských ubytovacích zařízeních bez ohledu na způsob hrazení léčení, komplexnost léčby apod. Lázeňské ubytovací zařízení poskytuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči a nachází se v místě se statutem lázeňského místa dle Zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v aktuálním znění.

1.3 Ostatní údaje o hromadných ubytovacích zařízeních (soubory 3.x)

1.3.1 Konference v hromadných ubytovacích zařízeních (soubory 3.1.x)

Počet kongresů/konferencí a počet účastníků na těchto akcích je zjišťován výkazy o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních (CR 1-12 a CR 2-04). Údaje jsou souhrnem dat za zpracované dotazníky. Do počtu zařízení jsou od roku 2009 zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení, která v průběhu sledovaného období vykázala alespoň jednu akci s 50 a více účastníky. Do roku 2008 to byla všechna zařízení, která vykázala alespoň jednu akci nad 100 účastníků.

1.4 Domácí a výjezdový cestovní ruch (soubory 4.x)

Zdrojem údajů o výjezdovém a domácím cestovním ruchu rezidentů České republiky je výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR). Šetření se provádí každý měsíc v náhodně vybraném vzorku domácností. Respondenti jsou dotazováni na cesty, jež uskutečnili v referenčním období. Výsledky ze šetření se publikují čtvrtletně.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v soukromých domácnostech na úze­mí ČR. Šetření se nevztahuje na osoby bydlící dlouhodobě v hromadných ubytovacích zařízeních. Zjišťovány jsou údaje o cestách soukromých (za účelem trávení volného času, rekreace, vylepšení zdraví, návštěvy příbuzných či známých) a o cestách služebních. Do cestovního ruchu jsou zahrnuty cesty pouze do míst mimo obvyklé prostředí respondenta (mimo respondentovo trvalé a přechod­né bydliště, pracoviště, školu a podobně). V souladu s mezinárodní metodikou se do cestovního ruchu počítají jen ty cesty, jejichž doba trvání nepřekročila 12 měsíců.

Ve výběru bytů se zohledňuje počet obyvatel okresů a krajů. Oporou pro výběr bytů je registr sčítacích obvodů a tento výběr je dvoustupňový. Jednotkou výběru prvého stupně je sčítací obvod, na druhém stupni se provádí prostý náhodný výběr bytů ve sčítacích obvodech. Vybrané byty jsou následně navštíveny speciálně proškoleným tazatelem, zaměstnancem ČSÚ. Údaje o cestovních zvyklostech jsou od roku 2009 zjišťovány u všech členů domácnosti. Do roku 2008 (včetně) se tazatelé dotazovali jen na jednoho náhodně vybraného člena domácnosti z patnáctiletých a star­ších členů domácnosti.

Výsledky výběrového šetření jsou pomocí váhových koeficientů přepočteny na celou populaci. Převážení se provádí podle území, pohlaví a věkových skupin. Údaje o populaci jsou brány z předběžných výsledků statistiky obyvatelstva o počtu obyvatel na za­čát­ku daného roku, tento odhad je dále zpřesněn predikcí vývoje přirozeného pohybu a salda migrace za příslušná čtvrtletí roku.


2 Popis a členění sledovaných ukazatelů

2.1 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení

 • Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.
 • Počet zařízení – počet hromadných ubytovacích zařízení (definice viz výše).
 • Počet pokojů – celkový počet pokojů (apartmánů) sloužících pro cestovní ruch. Nezapočítávají se pokoje pro ubytování personálu, majitelů zařízení a pokoje dlouhodobě sloužící pro ubytování zaměstnanců jiných podniků (déle než 1 rok).

Apartmán je zvláštní druh pokoje a v souladu s mezinárodními metodickými pokyny statistiky cestovního ruchu[1] se započítává jako 1 jednotka (pokoj), a to bez ohledu na počet pokojů (ložnic), ze kterých se skládá. Dále obsahuje kuchyni, vlastní koupelnu a toaletu. Na chaty, chalupy, boudy, chalety, bungalovy a vily se pohlíží stejně jako apartmány, tj. počítají se jako 1 ubytovací jednotka (pokoj).

Výjimku představuje stav, kdy lze jednotlivé pokoje v jeden okamžik pronajímat samostatně různým hostům nebo jejich skupinám. Pokoje tedy disponují vlastními uzamykatelnými vstupy.

 • Počet lůžek – celkový počet lůžek vyčleněných výhradně pro hosty. Zahrnují se jen lůžka sloužící pro cestovní ruch a nezahrnují se příležitostná lůžka.
 • Počet míst pro stany a karavany – počet stanovišť pro umístění stanů, obytných přívěsů a karavanů. Minimální průměrná čistá plocha pro stan a osobní automobil je 30 m2, pro obytný přívěs a osobní automobil nebo obytné motorové vozidlo je 60 m2.


Členění ukazatelů

 • podle kategorie ubytovacích zařízení – dále se člení na: 01 hotely*****, 02 hotely****, 03 hotely***, 04 hotely**, 05 hotely*, 06 hotely garni, 07 penziony, 08 kempy, 09 chatové osady, 10 turistické ubytovny a 11 ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná (popřípadě různé agregace)
 • podle krajů (NUTS 3)
 • podle certifikovaných organizací destinačního managementu DMO


2.2 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních

 • Hromadné ubytovací zařízení – zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod.
 • Počet hostů – host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému ubytování včetně dětí. Host může použít služeb ubytovacího zařízení z důvodu dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech. V rekreačních zařízeních a školicích střediscích podniku (odborových svazu) se hostem rozumí každá osoba, která použila zařízení k přechodnému ubytování z výše vyjmenovaných důvodu, ať se jedná o vlastní zaměstnance podniku (např. členy odborových svazů), jejich rodinné příslušníky nebo osoby k podnikům cizí. Mezi hosty se nezapočítávají osoby, které využívají služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za účelem zaměstnání, či řádného studia.
 • Počet přenocování – celkový počet přenocování (strávených nocí) hostů ubytovaných v ubytovacích zařízeních ve sledovaném období.
 • Čisté využití lůžek (ČVL) – se vypočítá jako podíl počtu přenocování za sledované období a součinu průměrného počtu lůžek k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uvedena v procentech (tj. násobena 100).
 • Využití pokojů (VP) – se vypočítá jako podíl počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uvedena v procentech (tj. násobena 100).


Členění ukazatelů

 • podle kategorie ubytovacích zařízení – dále se člení na: 01 hotely*****, 02 hotely****, 03 hotely***, 04 hotely**, 05 hotely*, 06 hotely garni, 07 penziony, 08 kempy, 09 chatové osady, 10 turistické ubytovny a 11 ostatní hromadná ubytovací zařízení jinde nespecifikovaná (popřípadě různé agregace)
 • podle rezidentů a nerezidentů
 • podle krajů
 • podle trvalého pobytu hosta (národnosti)
 • podle certifikovaných organizací destinačního managementu DMO


2.3 Ostatní údaje o hromadných ubytovacích zařízeních

2.3.1 Konference v hromadných ubytovacích zařízeních


Za kongres/konferenci se považuje formální setkání většího počtu lidí určitého odborného zaměření, jehož předmětem jsou prezentace, přednášky, diskuse a konzultace. Může se jednat o sjezd vědeckých pracovníků, shromáždění diplomatických zástupců jednotlivých států apod. Typickým znakem kongresu/konference je doprovodný program (bývá spojen s exkurzemi, kulturním a společenským programem a gastronomickými akcemi).

 • Počet zařízení zahrnují se hromadná ubytovací zařízení, ve kterých došlo k uspořádání kongresu/konference o počtu alespoň 50 účastníků.
 • Počet akcí – zahrnují se kongresy/konference v hromadných ubytovacích zařízeních s počtem účastníků 50 a více.
 • Počet účastníků – zahrnují se zúčastněné osoby na kongresech/konferencích pro 50 a více účastníků v hromadných ubytovacích zařízeních.


Členění ukazatelů

 • podle kategorie ubytovacího zařízení
 • podle kraje (NUTS III)


2.4 Domácí a výjezdový cestovní ruch

 • Domácí cestovní ruch představuje turistiku rezidentů v domácím prostředí (zde v ČR) mimo jejich obvyklé prostředí.
 • Výjezdový cestovní ruch představuje turistiku realizovanou rezidenty v zahraničí.
 • Delší cesta je soukromá cesta, při které osoba alespoň čtyřikrát za sebou přenocovala mimo své obvyklé prostředí.
 • Kratší cesta je soukromá cesta, při které osoba alespoň jedenkrát a nejvíce třikrát nepřetržitě za sebou přenocovala mimo své obvyklé prostředí (včetně víkendových pobytů).
 • Služební cesta je cesta služebního/pracovního charakteru mimo obvyklé prostředí s nejméně jedním přenocováním. Jedná se o kongresy a konference, veletrhy a výstavy, obchodní jednání a firemní mise, cesty za účelem uzavření obchodní a jiné smlouvy, montáž a opravy technických zařízení, obchod (nákup a prodej), profesní cesty (např. kulturních a náboženských činitelů), školení za účelem zvyšování odbornosti a kvalifikace, služební dopro­vod jiných osob apod.
 • Počet cest – celkový počet cest uskutečněných mimo obvyklé prostředí.
 • Průměrný počet přenocování – průměrný počet přenocování připadající na jednu cestu.
 • Průměrné výdaje na 1 cestu – průměrné výdaje v Kč připadající na jednu cestu.
 • Průměrné výdaje na 1 den – průměrné výdaje v Kč připadající na jeden den cesty.


Údaje jsou publikovány za osoby ve věku 15 a více let.

Členění ukazatelů

Delší cesty

 • v ČR a v zahraničí
 • dle pohlaví
 • dle hlavního účelu
 • dle typu ubytování
 • dle užitého dopravního prostředku
 • dle organizace cesty
 • dle délky cesty


Kratší cesty

 • v ČR a v zahraničí
 • dle pohlaví
 • dle hlavního účelu
 • dle typu ubytování
 • dle užitého dopravního prostředku
 • dle organizace cesty


Služební cesty

 • v ČR a v zahraničí
 • dle pohlaví
 • dle typu ubytování
 • dle délky cesty3 Termíny publikování výsledků

Čtvrtletní periodicita (do 3 měsíců po skončení referenčního období)

 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních (Rychlé informace, časové řady)
 • Konference v hromadných ubytovacích zařízeních (časové řady)
 • Domácí a výjezdový cestovní ruch (časové řady)


Roční periodicita (do 6 měsíců po skončení referenčního období)

 • Kapacity hromadných ubytovacích zařízení (časové řady)
 • Domácí a výjezdový cestovní ruch (časové řady)4 Zpětné opravy a revize

Pravidelná revize dat probíhá u údajů o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních z důvodu dodatečně získaných dotazníků došlých po řádném termínu. Předběžné údaje mohou být v dalším období v průběhu zpracování daného roku revidovány. Definitivní údaje jsou k dispozici až po zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v červnu následujícího roku.

Údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu nebyly do roku 2009 běžně revidovány. Od roku 2010 se data budou revidovat, definitivní údaje budou k dispozici až po zpracování výsledků za celý rok (všech měsíců sledovaného roku) zpravidla v červnu následujícího roku.

Jiné oblasti statistiky cestovního ruchu (kapacity hromadných ubytovacích zařízení a hraniční statistika) se běžně zpětně nerevidují.


5 Ochrana důvěrných údajů

Z důvodů ochrany individuálních údajů nejsou u některých tabulek uvedeny všechny údaje (označeno písmeny i.d.), nebo se údaje podrobněji nečlení. Jedná se o tzv. primární důvěrný údaj. Označení i.d.* znamená, že údaj nelze zveřejnit z důvodu ochrany individuálních dat v jiné kategorii. Jedná se o tzv. sekundární důvěrný údaj.


6 Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast statistiky cestovního ruchu je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu. Na základě tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat údaje o kapacitách a návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních a domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Ukazatele odpovídají mezinárodní metodice a jsou mezinárodně srovnatelné.[1] Methodological manual for tourism statistics - Version 3.1 - 2014 edition, sekce 2.3.3