Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2019

Česká ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 0,6 %

31.05.2019
Kód: 050056-19
 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 2,6 %. Růst české ekonomiky byl podpořen především domácí poptávkou.


Zpřesněný odhad potvrdil, že česká ekonomika v 1. čtvrtletí nadále rostla. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,6 %. Meziročně se HDP zvýšil o 2,6 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla mezičtvrtletně vyšší o 0,6 %. HPH ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 1,0 %, ve skupině odvětví obchodu, dopravy a skladování, ubytování a pohostinství o 0,7 %. K poklesu HPH došlo ve stavebnictví, a to o 0,4 %. Meziročně HPH vzrostla o 2,6 %. K jejímu růstu nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl (0,7 p. b.). Růst v tomto odvětví byl 2,5 %. Dařilo se zejména výrobě strojů a výrobě pryžových a plastových výrobků. Nižší dynamiku růstu zaznamenala výroba dopravních prostředků a výroba elektrických zařízení. Meziroční pokles nastal v odvětví těžby a dobývání. Ve stavebnictví HPH vzrostla  o 3,1 %. Dařilo se většině odvětví služeb, především odvětvím dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností a podnikatelských služeb.

Na straně poptávky byl meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí podpořen zejména domácí poptávkou. K meziročnímu růstu HDP (2,6 %) přispěla nejvíce spotřeba domácností (1,1 p. b. [2]). Příspěvek investičních výdajů, stejně jako výdajů vládních institucí činil shodně 0,6 p. b. K meziročnímu růstu HDP přispěla také zahraniční poptávka, a to rovněž 0,6 p. b.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 2,9 %. Z toho výdaje domácností reálně vzrostly o 1,6 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 2,7 % oproti stejnému čtvrtletí minulého roku. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 3,4 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) v mezičtvrtletním srovnání poklesla o 2,0 %. Meziročně však nadále rostla, a to o 3,4 %. THFK byla podpořena zejména investiční aktivitou sektoru vládních institucí. Z hlediska typu aktiv významně posílily investice do obydlí, následované investicemi do ostatních budov a staveb.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšilo o 2,4 mld. korun. Vývoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 1,0 %, meziročně se zvýšil o 2,0 %. Meziroční růst vývozu byl tažen hlavně obchodem s chemickými látkami a přípravky a také potravinářskými výrobky. Naopak pokles dynamiky růstu vývozu se projevil v obchodě s elektronickými a optickými přístroji a s dopravními prostředky. Dovoz zboží a služeb mezičtvrtletně klesl o 0,6 %, meziročně se zvýšil o 2,1 %. Na meziročním růstu dovozu se významně podílely subdodávky pro elektronické a optické přístroje a stroje a zařízení.

Z hlediska cenového vývoje v 1. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 3,1 %. Vyšší hodnoty dosáhl naposledy před 10 lety.

Objem mzdových nákladů[3] v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 8,1 %.

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. V tuzemsku bylo v 1. čtvrtletí zaměstnáno[4] v průměru 5 480 tisíc osob. Celková zaměstnanost byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,5 % vyšší, meziročně vzrostla o 1,4 %. Celkem bylo mezičtvrtletně odpracováno o 0,1 % hodin více, meziročně o 2,4 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. května 2019
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 14. srpna 2019
(Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2019)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

 • chdp053119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: Česká ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 0,6 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz